21.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/5


Valitus, jonka Constantin Hârsulescu on tehnyt 15.1.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-400/12, Hârsulescu v. Romania, 13.11.2012 antamasta määräyksestä

(Asia C-78/13 P)

2013/C 377/09

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Valittaja: Constantin Hârsulescu (edustaja: avocat I.L. Cioplea)

Muu osapuoli: Romania

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 3.10.2013 tekemällään päätöksellä hylännyt valituksen ja oikeusapuhakemuksen.