21.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 377/5


Жалба, подадена на 15 януари 2013 г. от Constantin Hârsulescu срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 13 ноември 2012 г. по дело T-400/12, Hârsulescu/Румъния

(Дело C-78/13 P)

2013/C 377/09

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Constantin Hârsulescu (представител: адв. I. L. Cioplea)

Друга страна в производството: Румъния

С Определение от 3 октомври 2013 г. Съдът (десети състав) отхвърля жалбата и молбата за предоставяне на правна помощ.