ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.156.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 156

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
16 ta' Ġunju 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 509/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 510/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1238/95 fir-rigward tat-tariffa għall-applikazzjoni pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

38

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 511/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 dwar notifiki li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u dawk interprofessjonali u negozjati kuntrattwali u relazzjonijiet previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib

39

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 512/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

41

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 513/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Ġunju 2012

43

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/1


DIRETTIVA 2012/17/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Ġunju 2012

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

In-negozji qegħdin jespandu dejjem aktar lil hinn mill-fruntieri nazzjonali, billi jużaw l-opportunitajiet offruti mis-suq intern. Gruppi transkonfinali kif ukoll għadd kbir ta’ operazzjonijiet ta’ ristrutturar, bħalma huma l-mergers u d-diviżjonijiet, jinvolvu kumpanniji minn Stati Membri differenti. Konsegwentement, hemm domanda dejjem akbar għal aċċess għal informazzjoni dwar il-kumpanniji f’kuntest transkonfinali. Madankollu, informazzjoni uffiċjali fuq il-kumpanniji mhijiex dejjem disponibbli fil-pront fuq bażi transkonfinali.

(2)

Il-Ħdax-il Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-ħtiġiet tal-iżvelar rigward il-fergħat miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta’ kumpanniji rregolati bil-liġijiet ta’ Stat ieħor (3) tistabbilixxi l-lista ta’ dokumenti u partikolaritajiet li l-kumpanniji jkollhom jiżvelaw fir-reġistru tal-fergħa tagħhom. Madankollu, ma hemm l-ebda obbligu fuq ir-reġistri li jiskambjaw id-data dwar il-fergħat barranin. Dan iwassal għal inċertezza legali għal partijiet terzi billi, minkejja t-tneħħija tal-kumpannija minn fuq ir-reġistru, il-fergħa tagħha tista’ tkompli topera.

(3)

Operazzjonijiet bħal mergers transkonfinali rendew meħtieġa l-kooperazzjoni ta’ kuljum bejn ir-reġistri kummerċjali. Id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta’ kumpanniji ta’ responsabbiltà limitata (4) teħtieġ lir-reġistri jikkooperaw fuq livell transkonfinali. Madankollu, ma hemmx kanali ta’ komunikazzjoni stabbiliti li jistgħu jgħaġġlu l-proċeduri, jgħinu biex jingħelbu l-problemi lingwistiċi, u jsaħħu ċ-ċertezza legali.

(4)

Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u partijiet terzi, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (5) tiżgura, fost l-oħrajn, li dokumenti u partikolaritajiet maħżuna fir-reġistru jkunu aċċessibbli fuq il-karta jew b’mezzi elettroniċi. Madankollu, iċ-ċittadini u l-kumpanniji għadhom ikollhom ifittxu fir-reġistru abbażi ta’ pajjiż b’pajjiż, partikolarment minħabba li l-kooperazzjoni voluntarja attwali bejn ir-reġistri tat prova li mhijiex suffiċjenti.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Att tas-Suq Uniku identifikat l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji bħala miżura meħtieġa biex jinħoloq ambjent legali u fiskali aħjar għall-kummerċ. L-interkonnessjoni għandha tikkontribwixxi għat-trawwim tal-kompetittività tal-kummerċ Ewropew billi jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u tiżdied iċ-ċertezza legali u b’hekk tikkontribwixxi għall-ħruġ mill-kriżi globali ekonomika u finanzjarja, li hi waħda mill-prijoritajiet tal-aġenda Ewropa 2020. Għandha wkoll ittejjeb il-komunikazzjoni transkonfinali bejn ir-reġistri billi tuża innovazzjonijiet fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

(6)

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2010 dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali kkonfermaw li aċċess aħjar għal informazzjoni aġġornata u affidabbli dwar il-kumpanniji jista’ jħeġġeġ konfidenza akbar fis-suq, jgħin l-irkupru, u jżid il-kompetittività tal-kummerċ Ewropew.

(7)

Fis-7 ta’ Settembru 2010 il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali (6) enfasizza li l-utilità tal-proġett għal aktar integrazzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea tista’ tiġi esplojtata biss jekk l-Istati Membri kollha jipparteċipaw fin-netwerk.

(8)

Il-pjan ta’ azzjoni pluriennali 2009-2013 dwar l-e-Justice Ewropea (7) jipprovdi għall-iżvilupp ta’ portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (“il-portal”) bħala l-punt uniku ta’ aċċess elettroniku Ewropew għall-informazzjoni legali, istituzzjonijiet ġudizzjarji u amministrattivi, reġistri, bażijiet ta’ data u servizzi oħra u jqis l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji importanti.

(9)

L-aċċess transkonfinali għall-informazzjoni kummerċjali dwar kumpanniji u l-fergħat tagħhom li nfetħu fi Stati Membri oħra jista’ jitjieb biss jekk l-Istati Membri kollha jimpenjaw ruħhom li jippermettu komunikazzjoni elettronika li għandha ssir bejn ir-reġistri u jittrażmettu l-informazzjoni lill-utenti individwali f’mod standardizzat, permezz ta’ kontenut identiku u teknoloġiji interoperabbli, madwar l-Unjoni. L-interoperabbiltà tar-reġistri għandha tiġi żgurata mir-reġistri tal-Istati Membri (“reġistri domestiċi”) li jipprovdu servizzi li għandhom iservu ta’ interface għall-pjattaforma ċentrali Ewropea (“il-pjattaforma”). Il-pjattaforma għandha tkun sett ċentralizzat ta’ għodda tat-teknoloġija tal-informatika li tintegra servizzi u għandha tifforma interface komuni. Dik l-interface għandha tintuża mir-reġistri domestiċi kollha. Il-pjattaforma għandha tipprovdi wkoll servizzi li jikkostitwixxu interface għall-portal, li jservi ta’ punt ta’ aċċess elettroniku Ewropew, u għall-punti ta’ aċċess fakultattivi oħra stabbiliti mill-Istati Membri. Il-pjattaforma għandha titqies biss bħala strument għall-interkonnessjoni tar-reġistri u mhux bħala entità distinta li għandha personalità legali. Fuq il-bażi ta’ identifikaturi uniċi, il-pjattaforma għandha tkun tista’ twassal l-informazzjoni minn kull wieħed mir-reġistri tal-Istati Membri għar-reġistri kompetenti ta’ Stati Membri oħrajn f’format ta’ messaġġ standard (forma elettronika ta’ messaġġi skambjati bejn sistemi tat-teknoloġija tal-informatika, bħal, pereżempju, xml) u fil-verżjoni lingwistika rilevanti.

(10)

Din id-Direttiva m’għandhiex l-għan li tistabbilixxi xi bażi ta’ data ta’ reġistri ċentralizzata li taħżen informazzjoni sostantiva dwar il-kumpanniji. Fl-istadju ta’ implimentazzjoni tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji (“is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri”), is-sett biss ta’ data neċessarja għall-funzjonament tajjeb tal-pjattaforma għandu jkun definit. L-ambitu ta’ dik id-data għandu jinkludi, b’mod partikolari, data operattiva, dizzjunarji u glossarji. Għandu jiġi determinat, filwaqt li titqies ukoll il-ħtieġa li jiġi żgurat l-operat effiċjenti tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Dik id-data għandha tintuża bl-iskop li tippermetti l-pjattaforma twettaq il-funzjonijiet tagħha u m’għandha qatt tkun disponibbli għall-pubbliku f’forma diretta. Barra minn hekk, il-pjattaforma la għandha timmodifika l-kontenut tad-data dwar kumpanniji maħżuna f’reġistri domestiċi u lanqas l-informazzjoni dwar kumpanniji trażmessa permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri.

(11)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva mhuwiex li tarmonizza s-sistemi nazzjonali tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji, l-Istati Membri ma għandhomx l-obbligu li jbiddlu s-sistema interna tar-reġistri tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni u l-ħżin ta’ data, it-tariffi, u l-użu u l-iżvelar ta’ informazzjoni għal skopijiet nazzjonali.

(12)

Fi ħdan il-qafas ta’ din id-Direttiva, il-portal se jittratta, permezz tal-użu tal-pjattaforma, mistoqsijiet imressqa minn utenti individwali rigward informazzjoni dwar kumpanniji u l-fergħat tagħhom li nfetħu fi Stati Membri oħra maħżuna fir-reġistri domestiċi. Dan se jippermetti r-riżultati tat-tfittxija jiġu ppreżentati fil-portal, inklużi tabelli spjegattivi fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni li jelenkaw l-informazzjoni pprovduta. Barra minn hekk, sabiex titjieb il-protezzjoni ta’ partijiet terzi fi Stati Membri oħrajn, informazzjoni bażika dwar il-valur legali ta’ dokumenti u partikolaritajiet żvelati skont il-liġijiet tal-Istati Membri adottati f’konformità mad-Direttiva 2009/101/KE għandha tkun disponibbli fil-portal.

(13)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu punt wieħed jew aktar ta’ aċċess fakultattiv, li jistgħu jkollhom impatt fuq l-użu u l-operat tal-pjattaforma. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tiġi nnotifikata dwar l-istabbiliment tagħhom u dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fuq l-operat tagħhom, b’mod partikolari l-għeluq tagħhom. Din in-notifika m’għandha bl-ebda mod tillimita s-setgħat tal-Istati Membri fir-rigward tal-istabbiliment u l-operat tal-punti ta’ aċċess fakultattivi.

(14)

Il-kumpanniji u l-fergħat tagħhom li nfetħu fi Stati Membri oħra għandhom ikollhom identifikatur uniku li jippermettilhom li jkunu identifikati bla ekwivoku fl-Unjoni. L-identifikatur huwa maħsub li jintuża għall-komunikazzjoni bejn ir-reġistri permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Għalhekk, il-kumpanniji u l-fergħat m’għandhomx ikunu obbligati jinkludu l-identifikatur uniku fl-ittri jew fil-formoli tal-ordni tal-kumpannija msemmija fid-Direttivi 89/666/KEE u 2009/101/KE. Għandhom ikomplu jużaw in-numru ta’ reġistrazzjoni domestiku tagħhom għall-iskopijiet ta’ komunikazzjoni proprji tagħhom.

(15)

Għandu jkun hemm il-possibbiltà li tiġi stabbilita konnessjoni ċara bejn ir-reġistri ta’ kumpannija u r-reġistri tal-fergħat tagħha li nfetħu fi Stati Membri oħra, li tkun tikkonsisti fl-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-ftuħ u t-tmiem ta’ kwalunkwe proċediment ta’ stralċ jew falliment tal-kumpannija u dwar it-tneħħija tal-kumpannija minn fuq ir-reġistru, jekk dan iġib miegħu konsegwenzi legali fl-Istat Membru tar-reġistru tal-kumpannija. Filwaqt li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-proċeduri li jsegwu fir-rigward tal-fergħat irreġistrati fit-territorju tagħhom, huma għandhom jiżguraw, tal-anqas, li l-fergħat ta’ kumpanniji li għalqu jitneħħew mir-reġistru mingħajr dewmien bla bżonn u, jekk applikabbli, wara proċedimenti għal-likwidazzjoni tal-fergħa kkonċernata. Dan l-obbligu m’għandux japplika għall-fergħat ta’ kumpanniji li tneħħew mir-reġistru iżda li għandhom suċċessur legali, bħal fil-każ ta’ kull tibdil fil-forma legali tal-kumpannija, merger jew diviżjoni, jew trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju rreġistrat tagħha.

(16)

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għall-fergħa li nfetħet fi Stat Membru minn kumpannija li mhijiex regolata mil-liġi ta’ Stat Membru, kif stabbilit fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/666/KEE.

(17)

Id-Direttiva 2005/56/KE għandha tiġi emendata sabiex tiżgura li l-komunikazzjoni bejn ir-reġistri titwettaq permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri.

(18)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każ ta’ kwalunkwe bidla fl-informazzjoni mdaħħla fir-reġistri rigward il-kumpanniji, l-informazzjoni tiġi aġġornata bla dewmien. L-aġġornament għandu jkun żvelat, normalment, fi żmien 21 jum mill-wasla tad-dokumentazzjoni sħiħa rigward dawk il-bidliet, inkluż il-kontroll tal-legalità skont il-liġi nazzjonali. Dak il-limitu ta’ żmien għandu jiġi interpretat bħala li jirrikjedi lill-Istat Membri li jagħmlu sforzi raġonevoli biex jilħqu l-iskadenza stipulata f’ din id-Direttiva. M’għandux japplika fir-rigward tad-dokumenti tal-kontabbiltà li l-kumpanniji huma obbligati jissottomettu għal kull sena finanzjarja. Din l-esklużjoni hi ġġustifikata minħabba l-fatt li r-reġistri domestiċi jkunu mgħobbija żżejjed waqt il-perijodi ta’ rappurtar. Skont il-prinċipji legali ġenerali komuni għall-Istati Membri kollha, il-limitu taż-żmien ta’ 21 jum għandu jkun sospiż f’każijiet ta’ force majeure.

(19)

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiżviluppa u/jew topera l-pjattaforma permezz ta’ parti terza, dan għandu jsir skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (8). Għandu jkun żgurat livell adegwat ta’ involviment tal-Istati Membri f’dan il-proċess billi jiġu stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-iskop tal-proċedura ta’ akkwist pubbliku permezz ta’ atti implimentattivi adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (9).

(20)

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li topera l-pjattaforma permezz ta’ parti terzi, għandha tkun żgurata l-kontinwità tal-forniment ta’ servizzi permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri u sorveljanza pubblika korretta tal-funzjonament tal-pjattaforma. Regoli dettaljati dwar il-ġestjoni operattiva tal-pjattaforma għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti implimentattivi adottati skont il-proċedura ta’ eżami li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. F’kull każ, l-involviment tal-Istati Membri fil-funzjonament tas-sistema kollha għandu jkun żgurat permezz ta’ djalogu regolari bejn il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri dwar kwistjonijiet relatati mal-operat tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri u l-iżvilupp ġejjieni tagħha.

(21)

L-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji toħloq il-ħtieġa ta’ koordinazzjoni ta’ sistemi nazzjonali b’karatteristiċi tekniċi li jvarjaw bejniethom. Dan jinvolvi l-adozzjoni ta’ miżuri u speċifikazzjonijiet tekniċi li jeħtieġ li jqisu d-differenzi bejn ir-reġistri. Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni biex jiġu trattati dawn il-kwistjonijiet tekniċi u operattivi. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(22)

Din id-Direttiva m’għandhiex tillimita d-drittijiet tal-Istati Membri li jitolbu miżati biex jiksbu informazzjoni dwar kumpanniji permezz ta’ sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri, jekk dawk il-miżati jkunu rikjesti skont il-liġi nazzjonali. Għaldaqstant il-miżuri u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandha tagħti lok għall-istabbiliment ta’ modalitajiet tal-ħlas. F’dan ir-rigward, din id-Direttiva m’għandhiex tippreġudika kwalunkwe soluzzjoni teknika speċifika, għax il-modalitajiet tal-ħlas għandhom ikunu determinati fl-istadju tal-adozzjoni tal-atti implimentattivi, filwaqt li jitqiesu l-faċilitajiet tal-ħlas online disponibbli b’mod mifrux.

(23)

Jista’ jkun mixtieq li l-pajjiżi terzi jkunu jistgħu, fil-futur, jipparteċipaw fis-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri.

(24)

Soluzzjoni ġusta għall-finanzjament tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri tinvolvi parteċipazzjoni kemm mill-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Istati Membri tagħhom fil-finanzjament ta’ dik is-sistema. L-Istati Membri għandhom iġorru l-piż finanzjarju tal-aġġustament tar-reġistri domestiċi tagħhom ma’ dik is-sistema, filwaqt li l-elementi ċentrali — il-pjattaforma u l-portal li jservu ta’ punt uniku ta’ aċċess elettroniku Ewropew — għandhom ikunu ffinanzjati minn linja baġitarja adegwata tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Biex ikunu supplimentati l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu jkun delegat lill-Kummissjoni fir-rigward tat-talba ta’ miżati biex tinkiseb informazzjoni tal-kumpanniji. Dan m’għandux jaffettwa l-possibbiltà li r-reġistri domestiċi jesiġu miżati, iżda din tista’ tinvolvi miżata addizzjonali għall-kofinanzjament tal-manutenzjoni u l-funzjonament tal-pjattaforma. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(25)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (10) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data  (11) jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, inkluża t-trażmissjoni elettronika ta’ data personali fl-Istati Membri. Kwalunke pproċessar ta’ data personali mir-reġistri tal-Istati Membri, mill-Kummissjoni u, jekk applikabbli, minn kwalunkwe parti terza involuta fl-operat tal-pjattaforma għandu jsir f’konformità ma’ dawk l-atti. L-atti implimentattivi li se jiġu adottati b’relazzjoni mas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandhom, fejn ikun xieraq, jiżguraw dik il-konformità, b’mod partikolari billi jistabbilixxu l-kompiti u r-responsabilitajiet relevanti tal-parteċipanti kollha konċernati u r-regoli organizzattivi u tekniċi applikabbli għalihom.

(26)

Is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri tirrikjedi li l-Istati Membri jagħmlu l-adattamenti neċessarji li jikkonsistu, b’mod partikolari, fl-iżvilupp ta’ interface li jgħaqqad kull reġistru mal-pjattaforma biex dik is-sistema ssir operattiva. Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha tipprovdi limitu taż-żmien differit għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni mill-Istati Membri tad-dispożizzjonijiet dwar l-operat tekniku ta’ dik is-sistema. Dan il-limitu taż-żmien għandu jsegwi l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-atti implimentattivi kollha li jikkonċernaw il-miżuri u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Il-limitu taż-żmien għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fir-rigward tal-operat tekniku tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandu jkun biżżejjed biex jagħti lok lill-Istati Membri li jwettqu l-adattamenti legali u tekniċi meħtieġa sabiex jagħmlu lis-sistema operattiva għalkollox f’tul ta’ żmien raġonevoli.

(27)

F'konformita' mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni tat-28 ta’ Settembru 2011 dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (12), l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġiżlatur iqis li t-trażmissjoni ta’ tali dokumenti hija ġustifikata.

(28)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji inkorporati fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Karta, li jgħid li kull persuna għandha d-dritt ta’ protezzjoni tad-data personali li tikkonċerna lilu jew lilha.

(29)

Ladarba l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb l-aċċess transkonfinali tal-informazzjoni kummerċjali, li jkun żgurat li fir-reġistru tal-fergħat tinħażen informazzjoni aġġornata u li jiġu stabbiliti kanali ċari tal-komunikazzjoni bejn ir-reġistri fil-proċeduri ta’ reġistrazzjoni transkonfinali, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(30)

Id-Direttivi 89/666/KEE, 2005/56/KE u 2009/101/KE għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.

(31)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat b’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta l-opinjoni tiegħu fis-6 ta’ Mejju 2011 (13),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 89/666/KEE

Id-Direttiva 89/666/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1 jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.   Id-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2(1) għandhom jiġu magħmula disponibbli pubblikament permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji stabbilita skont l-Artikolu 4a(2) tad-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri u ta’ partijiet terzi, huma mitluba mill-Istati Membri mingħand il-kumpanniji tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat bl-għan li tali salvagwardji jkunu magħmula ekwivalenti (*) (“is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri”). L-Artikolu 3b u l-Artikolu 3c(1) ta’ dik id-Direttiva għandhom japplikaw mutatis mutandis.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fergħat ikollhom identifikatur uniku li jippermettilhom li jiġu identifikati bla ekwivoku fil-komunikazzjonijiet bejn ir-reġistri permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Dak l-identifikatur uniku għandu jinkludi, tal-anqas, elementi li jagħmlu possibbli li jiġi identifikat l-Istat Membru tar-reġistru, ir-reġistru domestiku ta’ oriġini, u n-numru tal-fergħa f’dak ir-reġistru, u, fejn xieraq, karatteristiċi sabiex ikunu evitati żbalji ta’ identifikazzjoni.

(*)  ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11.

Nota editorjali: It-titolu tad-Direttiva 2009/101/KE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-Artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’konformità mal-Artikolu 5 tat-Trattat ta’ Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat.”.

"

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 5a

1.   Ir-reġistru tal-kumpannija għandu, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri u mingħajr dewmien, jagħmel disponibbli l-informazzjoni dwar il-ftuħ u l-għeluq ta’ kwalunkwe proċediment ta’ stralċ jew insolvenza tal-kumpannija u dwar it-tneħħija tal-kumpannija minn fuq ir-reġistru, jekk dan ikun iġib miegħu konsegwenzi legali fl-Istat Membru tar-reġistru tal-kumpannija.

2.   Ir-reġistru tal-fergħa, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri, għandu jiżgura mingħajr dewmien li rċieva l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun mingħajr ħlas għar-reġistri.

4.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi segwita malli tasal l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Din il-proċedura għandha tiżgura li fejn kumpannija tkun ġiet xolta jew b’xi mod ieħor tneħħiet mir-reġistru, il-fergħat tagħha jitneħħew ukoll mir-reġistru mingħajr ebda dewmien bla bżonn.

5.   It-tieni sentenza tal-paragrafu 4 m’għandhiex tapplika għall-fergħat ta’ kumpanniji li tneħħew mir-reġistru b’konsegwenza ta’ xi bidla fil-forma legali tal-kumpannija konċernata, merger jew diviżjoni, jew trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat tagħha.”.

(3)

Tiddaħħal it-Taqsima li ġejja:

“TAQSIMA IIIA

PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 11a

Il-proċessar tad-data personali li jsir fil-kuntest ta’ din id-Direttiva għandu jkun soġġett għad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (**).

(**)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.”."

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 2005/56/KE

Id-Direttiva 2005/56/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 13 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 13

Reġistrazzjoni

Il-liġi ta’ kull Stat Membru li għall-ġuriżdizzjoni tiegħu kienu suġġetti l-kumpanniji li jingħaqdu b’merger għandha tiddetermina, fir-rigward tat-territorju ta’ dak l-Istat, l-arranġamenti, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (***), għall-pubbliċizzar tat-twettiq tal-merger transkonfinali fir-reġistru pubbliku li fih kull waħda mill-kumpanniji hija meħtieġa tippreżenta dokumenti.

Ir-reġistru għar-reġistrazzjoni tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali għandu jinnotifika, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji stabbilita skont l-Artikolu 4a(2) tad-Direttiva 2009/101/KE u mingħajr dewmien, lir-reġistru li fih kull waħda mill-kumpanniji kienet meħtieġa tippreżenta dokumenti li l-merger transkonfinali tkun seħħet. It-tħassir tar-reġistrazzjoni l-qadima, jekk applikabbli, għandu jsir mar-riċezzjoni ta’ dik in-notifikazzjoni, iżda mhux qabel.

(***)  ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11.

Nota editorjali: It-titolu tad-Direttiva 2009/101/KE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-Artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’konformità mal-Artikolu 5 tat-Trattat ta’ Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat .”.

"

(2)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 17a

Protezzjoni tad-data

Il-proċessar tad-data personali li jsir fil-kuntest ta’ din id-Direttiva għandu jkun soġġett għad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (****).

(****)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.”."

Artikolu 3

Emendi għad-Direttiva 2009/101/KE

Id-Direttiva 2009/101/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 2a

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li bidla fid-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2 tiddaħħal fir-reġistru kompetenti msemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3(1) u tiġi żvelata, skont l-Artikolu 3(3) u (5), normalment fi żmien 21 jum mill-wasla tad-dokumentazzjoni kompluta dwar dawk il-bidliet, inkluż, jekk japplika, il-kontroll tal-legalità, kif meħtieġ skont il-liġi nazzjonali għad-dħul fil-fajl.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għad-dokumenti tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 2(f).”.

(2)

Fl-Artikolu 3(1), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanniji jkollhom identifikatur uniku li jippermettilhom jiġu identifikati bla ekwivoku fil-komunikazzjonijiet bejn ir-reġistri permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji stabbilita skont l-Artikolu 4a(2) (“is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri”). Dak l-identifikatur uniku għandu jinkludi, tal-anqas elementi li jippermettu l-identifikar tal-Istat Membru tar-reġistru, ir-reġistru domestiku ta’ oriġini u n-numru tal-kumpannija f’dak ir-reġistru u, fejn xieraq, karatteristiċi sabiex ikunu evitati żbalji ta’ identifikazzjoni.”.

(3)

Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 3a

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm informazzjoni aġġornata disponibbli li tispjega d-dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali li taħthom partijiet terzi jkunu jistgħu joqogħdu fuq il-partikolaritajiet u kull tip ta’ dokument imsemmija fl-Artikolu 2, skont l-Artikolu 3(5), (6) u (7).

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għall-pubblikazzjoni fuq il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (“il-portal”) skont ir-regoli tal-portal u r-rekwiżiti tekniċi.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni fuq il-portal fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Artikolu 3b

1.   Kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom jiġu magħmula wkoll pubblikament disponibbli permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2 ikunu disponibbli fis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri fil-format ta’ messaġġ standard u aċċessibbli permezz ta’ mezzi elettroniċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-istandards minimi għas-sigurtà tat-trażmissjoni tad-data jkunu rrispettati.

3.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi servizz ta’ tiftix fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni fir-rigward ta’ kumpanniji rreġistrati fl-Istati Membri sabiex permezz tal-portal jagħmlu disponibbli:

(a)

id-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2;

(b)

it-tikketti spjegattivi, disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li jelenkaw dawk il-partikolaritajiet u t-tipi ta’ dawk id-dokumenti.

Artikolu 3c

1.   It-tariffi imposti għall-kisba tad-dokumenti u l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 2 permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri m’għandhomx jaqbżu l-ispejjeż amministrattivi tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partikolaritajiet li ġejjin ikunu disponibbli mingħajr ħlas permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri:

(a)

l-isem u l-forma legali tal-kumpannija;

(b)

l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpannija u l-Istat Membru fejn hu rreġistrat; u

(c)

in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpannija.

Minbarra dawk il-partikolaritajiet, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jagħmlu disponibbli iktar dokumenti u partikolaritajiet mingħajr ħlas.

Artikolu 3d

1.   Ir-reġistru tal-kumpannija għandu, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri jagħmel disponibbli, mingħajr dewmien, l-informazzjoni dwar il-ftuħ u t-tmiem ta’ kwalunkwe proċediment ta’ stralċ jew falliment tal-kumpannija u dwar it-tneħħija tal-kumpannija minn fuq ir-reġistru, jekk dan ikun iġib miegħu konsegwenzi legali fl-Istat Membru tar-reġistru tal-kumpannija.

2.   Ir-reġistru tal-fergħa għandu, permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri, jiżgura mingħajr dewmien li jkun irċieva l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun mingħajr ħlas għar-reġistri.”.

(4)

Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

1.   Hija b’dan stabbilita pjattaforma ċentrali Ewropea (“il-pjattaforma”).

2.   Is-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandha tkun magħmula minn:

ir-reġistri tal-Istati Membri,

il-pjattaforma,

il-portal li jkun iservi bħala punt ta’ aċċess elettroniku Ewropew.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-interoperabbiltà tar-reġistri tagħhom fis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri permezz tal-pjattaforma.

4.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu punti ta’ aċċess fakultattivi għas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bla bżonn dwar l-istabbiliment tagħhom u dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fl-operat tagħhom.

5.   L-aċċess għall-informazzjoni mis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri għandha tkun żgurata permezz tal-portal u permezz tal-punti ta’ aċċess fakultattivi stabbiliti mill-Istati Membri.

6.   L-istabbiliment tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri m’għandux jaffettwa l-ftehimiet bilaterali eżistenti konklużi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-kumpanniji.

Artikolu 4b

1.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tiżviluppa u/jew topera l-pjattaforma jew bil-mezzi tagħha stess jew permezz ta’ parti terza.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiżviluppa u/jew topera pjattaforma permezz ta’ parti terza, l-għażla tal-parti terza u l-infurzar min-naħa tal-Kummissjoni tal-ftehim konkluż mal-parti terza għandhom isiru skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (*****).

2.   Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiżviluppa l-pjattaforma permezz ta’ parti terza, hija għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-proċedura ta’ akkwist pubbliku u d-durata tal-ftehim li għandu jiġi konkluż ma’ dik il-parti terza.

3.   Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li topera l-pjattaforma permezz ta’ parti terza, hija għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dettaljati dwar il-ġestjoni operattiva tal-pjattaforma.

Il-ġestjoni operattiva tal-pjattaforma għandha tinkludi, b’mod partikolari:

is-sorveljanza tal-funzjonament tal-pjattaforma,

is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data mqassma u skambjata bl-użu tal-pjattaforma,

il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn ir-reġistri tal-Istati Membri u l-partijiet terzi.

Is-sorveljanza tal-funzjonament tal-pjattaforma għandha ssir mill-Kummissjoni.

4.   L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 4e(2).

Artikolu 4c

Permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta dan li ġej:

(a)

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-metodi ta’ komunikazzjoni permezz ta’ mezzi elettroniċi għall-fini tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri;

(b)

l-ispeċifikazzjoni teknika tal-protokolli ta’ komunikazzjoni;

(c)

il-miżuri tekniċi li jiżguraw l-istandards ta’ sigurtà minimi tat-teknoloġija tal-informatika għall-komunikazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ informazzjoni fis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri;

(d)

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-metodi ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn ir-reġistru tal-kumpannija u r-reġistru tal-fergħa kif imsemmi fl-Artikolu 3d ta’ din id-Direttiva u fl-Artikolu 5a tal-Ħdax-il Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-ħtiġijiet tal-iżvelar rigward il-fergħat miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta’ kumpanniji rregolati bil-liġi ta’ Stat ieħor (******);

(e)

il-lista dettaljata ta’ data li għandha tiġi trażmessa għall-fini ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn ir-reġistri, kif imsemmija fl-Artikolu 3d ta’ din id-Direttiva, fl-Artikolu 5a tad-Direttiva 89/666/KEE, u fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta’ kumpanniji ta’ responsabbiltà limitata (*******);

(f)

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-istruttura tal-format ta’ messaġġ standard għall-fini tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn ir-reġistri, il-pjattaforma u l-portal;

(g)

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi s-sett ta’ data meħtieġ sabiex il-pjattaforma tkun tista’ taqdi l-funzjonijiet tagħha kif ukoll il-metodu ta’ ħżin, użu u protezzjoni ta’ dik id-data;

(h)

l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-istruttura u l-użu tal-identifikatur uniku għall-komunikazzjoni bejn ir-reġistri;

(i)

l-ispeċifikazzjoni li tiddefinixxi l-metodi tekniċi ta’ operazzjoni tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri fir-rigward tad-distribuzzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni, u l-ispeċifikazzjoni li tiddefinixxi s-servizzi tat-teknoloġija tal-informatika pprovduti mill-pjattaforma li tiżgura li l-messaġġi jitwasslu fil-verżjoni lingwistika rilevanti;

(j)

il-kriterji armonizzati għas-servizz ta’ tiftix ipprovdut mill-portal;

(k)

il-modalitajiet tal-ħlas, b’kont meħud tal-faċilitajiet ta’ ħlas disponibbli bħal ħlasijiet online;

(l)

id-dettalji tat-tikketti spjegattivi li jelenkaw il-partikolaritajiet u t-tipi ta’ dokumenti msemmija fl-Artikolu 2;

(m)

il-kondizzjonijiet tekniċi tad-disponibbiltà tas-servizzi pprovduti bis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri;

(n)

il-proċedura u r-rekwiżiti tekniċi għall-konnessjoni tal-punti ta’ aċċess fakultattivi mal-pjattaforma.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmi fl-Artikolu 4e(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta dawk l-atti ta’ implimentazzjoni sas-7 ta’ Lulju 2015.

Artikolu 4d

1.   L-istabbiliment u l-iżvilupp futur tal-pjattaforma u l-aġġustamenti għall-portal li jirriżultaw minn din id-Direttiva għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni.

2.   Il-manutenzjoni u l-funzjonament tal-pjattaforma għandhom ikunu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni u jistgħu jkunu kofinanzjati mit-tariffi imposti fuq l-utenti individwali għall-aċċess għas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri. Ma hemm xejn f’dan il-paragrafu li jaffettwa t-tariffi fil-livell nazzjonali.

3.   Permezz ta’ atti delegati, u b’konformità mal-Artikolu 13a, il-Kummissjoni tista’ tadotta regoli dwar jekk il-pjattaforma tiġix kofinanzjata permezz tal-impożizzjoni ta’ tariffi, u f’dak il-każ, l-ammont tat-tariffi imposti fuq l-utenti individwali skont il-paragrafu 2.

4.   Kwalunkwe tariffa imposta skont il-paragrafu 2 għandha tkun mingħajr ħsara għat-tariffi, jekk ikun hemm xi tariffi, imposta mill-Istati Membri għall-kisba ta’ dokumenti u partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 3c(1).

5.   Kwalunkwe tariffa imposta b’konformità mal-paragrafu 2 m’għandhiex tiġi imposta għall-kisba ta’ partikolaritajiet imsemmija fil-punti (a),( b) u ( c) tal-Artikolu 3c(2).

6.   Kull Stat Membru għandu jassumi l-ispejjeż relatati kemm mal-aġġustament tar-reġistri domestiċi tiegħu, kif ukoll dawk relatati mal-manutenzjoni u l-funzjonament tagħhom li jirriżultaw minn din id-Direttiva.

Artikolu 4e

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (********).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*****)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1."

(******)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 36."

(*******)  ĠU L 310, 25.11.2005, p. 1."

(********)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.”."

(5)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 7a

Il-proċessar tad-data personali li jsir fil-kuntest ta’ din id-Direttiva għandu jkun soġġett għad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (*********).

(*********)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.”."

(6)

Għandu jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:

“KAPITOLU 4A

ATTI DELEGATI

Artikolu 13a

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 4d(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ żmien indeterminat.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 4d(3) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att delegat diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 4d(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perijodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”.

Artikolu 4

Rapport u djalogu regolari

1.   Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data finali għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2), tippubblika rapport dwar il-funzjonament tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri li jeżamina b’mod partikulari l-operat tekniku u l-aspetti finanzjarji tagħha.

2.   Dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, bi proposti għal emendi għal din id-Direttiva.

3.   Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri għandhom jiltaqgħu regolarment biex jiddiskutu l-kwistjonijiet koperti b’din id-Direttiva fi kwalunkwe forum adegwat.

Artikolu 5

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw, jippubblikaw u japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sas-7 ta’ Lulju 2014.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom, mhux iktar tard minn sentejn wara l-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 4c tad-Direttiva 2009/101/KE, jadottaw, jippubblikaw u japplikaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jikkonformaw ma’:

l-Artikolu 1(3) u (4), u l-Artikolu 5a tad-Direttiva 89/666/KEE,

l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2005/56/KE,

l-Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu, l-Artikolu 3b, l-Artikolu 3c, l-Artikolu 3d u l-Artikolu 4a(3) sa (5) tad-Direttiva 2009/101/KE.

Mal-adozzjoni ta’ dawk l-atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-data finali għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu.

3.   Meta l-Istati Membri jadottaw il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment.. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, it-13 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU C 248, 25.8.2011, p. 118.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Frar 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u deċiżjoni tal-Kunsill tat-10 ta' Mejju 2012.

(3)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 36.

(4)  ĠU L 310, 25.11.2005, p. 1.

(5)  ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11.

Nota editorjali: It-titolu tad-Direttiva 2009/101/KE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-Artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’konformità mal-Artikolu 5 tat-Trattat ta’ Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat.

(6)  ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 1.

(7)  ĠU C 75, 31.3.2009, p. 1.

(8)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(10)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(11)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(12)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(13)  ĠU C 220, 26.7.2011, p. 1.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/10


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 509/2012

tal-15 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-18 ta’ Jannar 2012, il-Kunsill adotta Regolament (UE) Nru 36/2012 (2) bil-għan li jdaħħal fis-seħħ il-parti l-kbira tal-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2011/782/PESK.

(2)

Fid-dawl tal-kontinwazzjoni tar-repressjoni brutali u tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-Gvern tas-Sirja, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/206/PESK (3), li temenda d-Deċiżjoni 2011/782/PESK, tipprevedi miżuri addizzjonali, jiġifieri projbizzjoni jew l-obbligu ta’ awtorizzazzjoni minn qabel fir-rigward tal-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ prodotti u teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna, u projbizzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti ta’ lussu mis-Sirja.

(3)

Dawk il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat u, għalhekk, partikolarment bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha, hija meħtieġa azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex timplimentahom.

(4)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 36/2012 għandu jiġi emendat sabiex isiru effettivi l-miżuri l-ġodda,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 36/2012 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 2a

1.   Huma pprojbiti:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ tagħmir, merkanzija jew teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta’ prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna, kif elenkat fl-Anness IA, kemm jekk joriġinaw mill-Unjoni kif ukoll jekk le, fir-rigward ta’ kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(b)

il-parteċipazzjoni, b’mod konxju u intenzjonat, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jevitaw il-projbizzjonijiet imsemmija fil-punt (a).

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, kif identifikati fil-websajts elenkati fl-Anness III, jistgħu jagħtu, skont it-termini u l-kondizzjonijiet li jqisu bħala xierqa, awtorizzazzjoni għal tranżazzjoni fir-rigward ta’ tagħmir, prodotti jew teknoloġija kif elenkati fl-Anness IA, kemm-il darba t-tagħmir, il-prodotti jew it-teknoloġija jkunu għal finijiet alimentari, agrikoli, mediċi jew finijiet umanitarji oħrajn.

Artikolu 2b

1.   Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel fir-rigward tal-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ tagħmir, merkanzija jew teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta’ prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna, kif elenkati fl-Anness IX, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja.

2.   L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kif identifikati fil-websajts fl-Anness III ma għandhom jagħtu l-ebda awtorizzazzjoni għal xi bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni tat-tagħmir, il-prodotti jew it-teknoloġija elenkati fl-Anness IX, jekk ikollhom bażi raġonevoli biex jiddeterminaw li t-tagħmir, prodotti jew teknoloġija li l-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni in kwistjoni tagħhom ikunu jew jistgħu jkunu maħsuba għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta’ prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna.

3.   L-awtorizzazzjoni għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit l-esportatur u għandha tkun f’konformità mar-regoli dettaljati stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (*). L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida fl-Unjoni kollha.

(*)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.”;"

(2)

L-Artikolu 3 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3

1.   Huma pprojbiti:

(a)

il-provvediment, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ għajnuna teknika relatata mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea (**) (“Lista Militari Komuni”) jew relatata mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ oġġetti inklużi f’dik il-lista, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(b)

il-provvediment, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ għajnuna teknika jew ta’ servizzi ta’ senserija relatati ma’ tagħmir, oġġetti jew teknoloġija li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna kif elenkati fl-Annessi I u IA, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(c)

il-provvediment, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ finanzjament jew ta’ għajnuna finanzjarja relatati mal-oġġetti u teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni jew fl-Annessi I u IA, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni fuq kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawn l-oġġetti, jew għal kwalunkwe għoti ta’ għajnuna teknika relatata lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(d)

il-parteċipazzjoni, b’mod konxju u b’mod intenzjonat, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jevitaw il-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (c).

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, il-projbizzjonijiet imsemmija fih ma għandhomx japplikaw għall-għoti ta’ għajnuna teknika, finanzjament u għajnuna finanzjarja relatati ma’:

għajnuna teknika intiża biss bħala appoġġ għall-Forza tan-Nazzjonijiet Uniti Inkarigata mill-Osservanza tad-Diżimpenn (UNDOF);

tagħmir militari mhux letali, jew tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, maħsub biss għal skopijiet umanitarji jew għal użu protettiv jew għal programmi ta’ bini ta’ istituzzjonijiet tan-NU u tal-Unjoni, jew għal operazzjonijiet tal-Unjoni jew tan-NU ta’ maniġġjar ta’ kriżijiet; jew

vetturi mhux tal-ġlied mgħammra b’materjal li jipprovdi protezzjoni ballistika, maħsuba biss għal użu protettiv ta’ persunal tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fis-Sirja;

sakemm tali għoti jkun ġie qabelxejn approvat mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, kif identifikata fil-websajts elenkati fl-Anness III.

3.   B’deroga mill-punt (b) tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fil-websajts elenkati fl-Anness III jistgħu jagħtu, skont it-termini u l-kondizzjonijiet li jqisu bħala xierqa, awtorizzazzjoni għal għajnuna teknika jew servizzi ta’ senserija relatati ma’ tagħmir, prodotti jew teknoloġija, kif elenkati fl-Anness IA, kemm-il darba t-tagħmir, il-prodotti jew it-teknoloġija jkunu għal finijiet alimentari, agrikoli, mediċi jew finijiet umanitarji oħrajn.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri oħrajn u lill-Kummissjoni, fi żmien erba’ ġimgħat, dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt l-ewwel subparagrafu.

4.   Għandha tkun meħtieġa l-awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru relevanti, kif identifikata fil-websajts elenkati fl-Anness III, għall-għoti ta’ dawn li ġejjin:

(a)

għajnuna teknika jew servizzi ta’ senserija relatati ma’ tagħmir, prodotti jew teknoloġija elenkati fl-Anness IX, u mal-forniment, manifattura, manutenzjoni u użu ta’ dawk it-tagħmir, prodotti jew teknoloġija, b’mod dirett jew b’mod indirett, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja;

(b)

finanzjament jew għajnuna finanzjarja relatati ma’ prodotti u teknoloġija elenkati fl-Anness IX, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni fuq il-kreditu ta’ esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawk il-prodotti u teknoloġija, jew għal kwalunkwe għoti ta’ għajnuna teknika relatata lil kwalunkwe persuna, entità jew korp fis-Sirja jew għall-użu fis-Sirja.

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jagħtu l-ebda awtorizzazzjoni għat-tranżazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, jekk ikollhom bażi raġonevoli sabiex jiddeterminaw li dawk it-tranżazzjonijiet ikunu jew jistgħu ikunu maħsuba biex jikkontribwixxu għal repressjoni interna jew għall-manifattura u l-manutenzjoni ta’ prodotti li jistgħu jintużaw għal repressjoni interna.”;

(**)  ĠU C 86, 18.3.2011, p. 1.”;"

(3)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11b

1.   Huma pprojbiti:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, b’mod dirett jew b’mod indirett, ta’ prodotti ta’ lussu kif elenkati fl-Anness X, lis-Sirja;

(b)

il-parteċipazzjoni, b’mod konxju u b’mod intenzjonat, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun, b’mod dirett jew b’mod indirett, li jevitaw il-projbizzjoni msemmija fil-punt (a).

2.   B’deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, il-projbizzjoni msemmija fih ma għandhiex tapplika għal oġġetti ta’ natura mhux kummerċjali, għall-użu personali, li jkunu jinsabu fil-valiġġi ta’ vjaġġaturi.”.

Artikolu 2

It-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament huwa miżjud mar-Regolament (UE) Nru 36/2012 bħala l-Anness IA.

Artikolu 3

It-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament huwa miżjud mar-Regolament (UE) Nru 36/2012 bħala Anness IX.

Artikolu 4

It-test fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament huwa miżjud mar-Regolament (UE) Nru 36/2012 bħala l-Anness X.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LIDEGAARD


(1)  ĠU L 319, 2.12.2011, p. 56.

(2)  ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 110, 24.4.2012, p. 36.


ANNESS I

“ANNESS Ia

LISTA TA’ TAGĦMIR, MERKANZIJA U TEKNOLOĠIJA KIF IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2a

PARTI 1

Noti ta’ introduzzjoni

1.

Din it-Taqsima tinkludi oġġetti, softwer u teknoloġija elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 (1).

2.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, in-numri ta’ referenza li jidhru fil-kolonna aktar ‘il isfel intitolata “Nru” jirreferu għan-numru tal-lista ta’ kontroll u l-kolonna aktar ‘il isfel intitolata “Deskrizzjoni” tirreferi għad-deskrizzjonijiet ta’ kontroll tal-oġġetti b’użu doppju stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

3.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jinsabu f’nota teknika għall-oġġett relevanti.

4.

Id-definizzjonijiet ta’ termini bejn “virgoletti doppji” jinstabu fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

Noti Ġenerali

1.

L-iskop tal-kontrolli li jinsabu f’dan l-Anness ma għandux jiġi mxejjen bl-esportazzjoni ta’ kwalunkwe merkanzija mhux ikkontrollata (inklużi impjanti) li jkollha fiha komponent ikkontrollat wieħed jew aktar, meta l-komponent jew komponenti kkontrollati jkunu l-elementi prinċipali tal-merkanzija u jkunu jistgħu jitneħħew jew jintużaw għal għanijiet oħra.

N.B.:

Fil-valutazzjoni jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jiġu evalwati l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-kompetenza teknoloġika involuti u ċirkostanzi speċjali oħra li jistgħu jistabbilixxu l-komponent jew komponenti kkontrollati bħala l-element prinċipali tal-merkanzija miksuba.

2.

L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu kemm merkanzija ġdida kif ukoll użata.

Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija (NĠT)

(Li għandha tinqara flimkien mat-Taqsima B ta’ din il-Parti)

1.

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li tkun “meħtieġa” għall-“iżvilupp’”, għall-“produzzjoni” jew għall-“użu” ta’ prodotti li l-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni tagħhom huma kkontrollati fit-Taqsimiet A, B, C u D ta’ din il-Parti, huma kkontrollati skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima E.

2.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ prodotti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal prodotti mhux ikkontrollati.

3.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) u t-tiswija ta’ dawk il-prodotti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom kienet awtorizzata skont dan ir-Regolament.

4.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment tat-“teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “ta’ dominju pubbliku”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet ta’ privattivi.

A.   TAGĦMIR

Nru

Deskrizzjoni

I.B.1A004

Tagħmir u komponenti protettivi u ta’ rilevament, minbarra dawk speċifikati fil-kontrolli ta’ prodotti militari, kif ġej:

a.

Maskri tal-gass, filtri u tagħmir ta’ dekontaminazzjoni għalihom, iddisinjati jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1.

Aġenti bijologiċi “adattati għall-użu fil-gwerra”;

2.

Materjali radjuattivi “adattati għall-użu fil-gwerra”;

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW); jew

4.

“Aġenti ta’ kontroll ta’ rvellijiet” li jinkludu:

a.

a-Bromobenżeneaketonitril, (Ċjanur tal-Bromobenżil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-klorofenil) metilen] propandinitril, ((o-Klorobenzilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-Kloro-1-feneletanon, Klorur tal-fenilaċil (w-kloroaktefenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Dibenz-(b, f)-1,4-oxazefin, (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-Kloro-5,10-diħidrofenarsazin, (Fenarsazin klorid), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

Ilbies protettiv, ingwanti u żraben, iddisinjati apposta jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Aġenti bijologiċi “adattati għall-użu fil-gwerra”;

2.

Materjali radjuattivi “adattati għall-użu fil-gwerra”; jew

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW);

c.

Sistemi ta’ detezzjoni, iddisinjati jew modifikati apposta għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe wieħed mill-komponenti ddisinjati apposta għalih li ġejjin:

1.

Aġenti bijologiċi “adattati għall-użu fil-gwerra”;

2.

Materjali radjuattivi “adattati għall-użu fil-gwerra”; jew

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW).

d.

Tagħmir elettroniku ddisinjat għar-rilevament jew l-identifikazzjoni awtomatika tal-preżenza ta’ residwi ta’ “splussivi” u li jużaw tekniki ta’ ‘detezzjoni ta’ traċċi’ (pereżempju mewġ akustiku tal-wiċċ, spettrometrija tal-mobbiltà jonika, spettrometrija tal-mobbiltà divrenzjali, spettromettrija tal-massa).

Nota Teknika:

‘Detezzjoni ta’ traċċi’ hija definta bħala l-kapaċità ta’ rilevament ta’ anqas minn 1 ppm fwar, jew 1 mg solidu jew likwidu.

Nota 1:

1A004.d. ma jikkontrollax tagħmir iddisinjat apposta għall-użu fil-laboratorju.

Nota 2:

1A004.d. ma jikkontrollax bibien tas-sigurtà li wieħed jgħaddi minnhom mingħajr ma jkun hemm kuntat

Nota:

1A004 ma jikkontrollax:

a.

Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali;

b.

Tagħmir li, bid-disinn jew il-funzjoni tiegħu, ikun limitat għall-protezzjoni minn perikli speċifiċi fuq is-sikurezza residenzjali jew ta’ industriji ċivili, fosthom:

1.

l-industrija tal-minjieri;

2.

l-industrija ta’ tħaffir ta’ barrieri;

3.

l-agrikoltura;

4.

il-farmaċewtika;

5.

il-mediċina

6.

l-industrija veterinarja;

7.

ambjentali;

8.

it-trattament tal-iskart;

9.

l-industrija tal-ikel.

Noti Tekniċi:

1A004 jinkludi tagħmir u komponenti li ġew identifikati, ittestjati b’suċċess għal standards nazzjonali jew ipprovati li b’xi mod ieħor huma effettiv, għad-detezzjoni jew id-difiża kontra materjali radjuattivi “adattati għall-użu fil-gwerra”, aġenti bijoloġiċi “adattati għall-użu fil-gwerra”, aġenti tal-gwerra kimika, ‘simulanti’ jew “aġenti ta’ kontroll ta’ rvellijiet”, anke jekk it-tagħmir jew il-komponenti bħal dawn huma użati fl-industrija ċivili bħal dik tal-mini, il-barrieri, l-agrikoltura, il-farmaċewtika, il-mediċina, l-industrija veterinarja, dik ambjentali, it-trattament tal-iskart, jew l-industrija alimentari.

‘Simulant’ hu sustanza jew materjal li jintuża minflok aġent tossiku (kimiku jew bijoloġiku) fit-taħriġ, ir-riċerka, l-ittestjar jew l-evalwazzjoni.

I.B.9A012

“Vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ” (“UAVs”), sistemi, tagħmir u komponenti assoċjati magħhom, kif ġej:

a.

“UAVs” li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Kapaċità ta’ kontroll awtonomu tat-titjir u ta’ navigazzjoni (eż. awtopilota b’Sistema ta’ Navigazzjoni Interzjali); jew

2.

Kapaċità ta’ titjir ikkontrollat barra mill-medda tal-vista diretta li tinvolvi operatur uman (eż. kontroll remot televiżiv);

b.

Sistemi, tagħmir u komponenti assoċjati, kif ġej:

1.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-kontroll minn distanza tal-“UAVs” speċifikati f’9A012.a.;

2.

Sistemi għan-navigazzjoni, l-attitudni, il-gwida jew il-kontroll, minbarra dawk speċifikati f’7 A fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 u ddisinjati apposta biex jipprovdu kapacità awtonoma tal-kontroll tat-titjir u tan-navigazzjoni lill-“UAVs” speċifikati f’9A012.a.;

3.

Tagħmir u komponenti, iddisinjati apposta sabiex jikkonvertu “inġenju tal-ajru” bl-ekwipaġġ għal “UAV” speċifikat f’9A012.a;

4.

Magni tat-tip ta’ kombustjoni interna jew aerobiċi bil-moviment alternat jew rotatorji, iddisinjati apposta jew immodifikati biex iħaddmu “UAVs” f’altitudnijiet ta’ iktar minn 50 000 pied (15 240 metru).

I.B.9A350

Sistemi ta’ bexx jew ħolqien ta’ ċpar, iddisinjati apposta jew modifikati għall-immuntar fuq inġenji tal-ajru, “vetturi eħfef mill-arja” jew vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ, u komponenti ddisinjati apposta għalihom, kif ġej:

 

Sistemi kompluti ta’ bexx jew ħolqien ta’ ċpar li kapaċi jagħtu, minn suspensjoni likwida, taqtir inizjali ta’ ‘VMD’ inqas minn 50 μm b’rata ta’ fluss ogħla minn żewġ litri fil-minuta;

 

Dirgħajn ta’ bexxiexi jew arranġamenti ta’ unitajiet li jiġġeneraw l-erosol li kapaċi jagħtu, minn suspensjoni likwida, taqtir inizjali ta’ ‘VMD’ inqas minn 50 μm b’rata ta’ fluss ogħla minn żewġ litri fil-minuta;

 

Unitajiet li jiġġeneraw l-erosol iddisinjati apposta għall-immuntar fis-sistemi speċifikati f’9A350.a. u b.

Nota:

Unitajiet li jiġġeneraw l-erosol huma apparat iddisinjat apposta jew modifikat għall-immuntar f’inġenji tal-ajru bħal żennuni, atomizzaturi b’tambur li jdur u apparat simili.

Nota:

9A350 ma jikkontrollax sistemi u komponenti ta’ bexx jew ta’ ħolqien ta’ ċpar li jintwerew li mhumiex kapaċi jxerrdu aġenti bijoloġiċi fis-sura ta’ erosol infettiv.

1.

Id-daqs tat-taqtir għaż-żennuni jew it-tagħmir tal-bexx iddisinjat apposta għall-użu fuq inġenji ta’ ajru, “vetturi eħfef mill-arja” jew vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ għandu jitkejjel bl-użu ta’ wieħed minn dan li ġej:

a.

Metodu laser Doppler;

b.

Metodu ta’ diffrazzjoni b’laser frontali.

2.

F’9A350 ‘VMD’ tfisser Dijametru Medjan Volumetriku u għas-sistemi bbażati fuq l-ilma dan hu ugwali għad-Dijametru Medjan tal-Massa (MMD).

B.   TAĦGMIR TAL-ITTESTJAR U L-PRODUZZJONI

Nru

Deskrizzjoni

I.B.2B350

Faċilitajiet, tagħmir u komponenti għall-manifattura ta’ sustanzi kimiċi, kif ġej:

a.

Kontenituri għar-reazzjoni jew reatturi, b’aġitaturi jew mingħajrhom, b’volum intern totali (ġeometriku) ta’ aktar minn 0,1 m3 (100 litru) u inqas minn 20 m3 (20 000 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiċi) li tkun(jkunu) qed tiġi(u) pproċessata(i) jew li tkun tinsab(jkunu jinsabu) fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

4.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

5.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

6.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

7.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

8.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

b.

Aġitaturi għall-użu f’reċipjenti ta’ reazzjoni jew reatturi speċifikati 2B350.a.; u impellers, xfafar jew xaftijiet iddisinjati għal tali aġitaturi, fejn l-uċuħ kollha tal-aġitatur li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiċi) li tkun(jkunu) qed tiġi(u) pproċessata(i) jew li tkun tinsab(jkunu jinsabu) fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

5.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

6.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

7.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

8.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

c.

Tankijiet tal-ħżin, kontenituri jew reċipjenti b’volum intern totali (ġeometriku) ta’ aktar minn 0,1 m3 (100 litru) fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiċi) li tkun(jkunu) qed tiġi(u) pproċessata(i) jew li tkun tinsab(jkunu jinsabu) fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

5.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

6.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

7.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

8.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

d.

Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi b’wiċċ għat-trasferiment tas-sħana ikbar minn 0,15 m2 u inqas minn 20 m2; u tubi, pjanċi, bobini jew blokok (qlub) iddisinjati għal tali tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiki) li tkun(jkunu) qed jiġi(u) pproċessata(i) huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Grafit jew ‘grafit tal-karbonju’;

5.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

6.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

7.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

8.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju;

9.

Karbur tas-silikon;

10.

Karbur tat-titanju; jew

11.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

e.

Kolonni ta’ distillazzjoni jew assorbiment b’dijametru intern li jkun aktar minn 0,1 m; u distributuri ta’ likwidi, distributuri ta’ fwar jew kolletturi ta’ likwidi ddisinjati għal tali kolonni tad-distillazzjoni jew tal-assorbiment, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiki) li tkun(jkunu) qed jiġi(u) pproċessata(i) huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

5.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

6.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

7.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

8.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

9.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

f.

Tagħmir tal-mili li jaħdem remotement fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiċi) li tkun(jkunu) qed jiġi(u) pproċessata(i) huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż; jew

2.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

g.

Valvijiet b”daqsijiet nominali’ akbar minn 10 mm u l-kejsings (korpi tal-valvijiet) jew l-inforor preformati tal-kejsings iddisinjati għal tali valvijiet, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza(i) kimika(kimiċi) li tkun(jkunu) qed jiġi(u) pproċessata(i) jew li tkun tinsab(jkunu jinsabu) fihom huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

5.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

6.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

7.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju;

8.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju; jew

9.

Materjali taċ-ċeramika kif ġej:

a.

Karbur tas-silikon b’purezza ta’ 80 % jew aktar bil-piż;

b.

Ossidu tal-aluminju (alumina) b’purezza ta’ 99,9 % jew aktar bil-piż;

c.

Ossidu taż-żirkonju (zirconia);

Nota Teknika:

Id-“daqs nominali” huwa definit bħala l-iżgħar mid-dijametri tad-dħul u tal-ħruġ.

h.

Kanen li għandhom iktar minn qoxra waħda b’fetħa għal estrazzjoni ta’ sinjal ta’ fissuri, fejn kull wiċċ li jkollu kuntatt dirett mal-kimika/kimiċi li qed tkun/ikunu proċessata/proċessati jew li tinsab/jinsabu fiha hi magħmula minn xi materjal li ġej:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

5.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

6.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

7.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

8.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

9.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

i.

Pompi b’siġilli multipli jew bla siġill, b’rata ta’ fluss massima indikata mill-manifattur ta’ iktar minn 0,6 m3 fis-siegħa, jew pompi tal-vakwu b’rata ta’ fluss massima indikata mill-manifattur ta’ iktar minn 5 m3/fis-siegħa (mkejla f’kondizzjonijiet standard ta’ temperatura ta’ (273 K jew 0 °C)) u ta’ pressjoni ta’ (101,3 kPa); u kejsings (pump bodies), kisi ta’ kejsings, impellers, rotors jew pompi tal-merżuq biż-żennuna mfassla għal pompi bħal dawn, fejn kull wiċċ li jkollu kuntatt dirett mal-kimika/kimiki li qed tkun/ikunu proċessata/proċessati hi magħmula minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Ċeramiki;

3.

Ferrosilikon (ligi tal-ħadid b’silikon għoli);

4.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

5.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

6.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

7.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

8.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

9.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

10.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

11.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

j.

Inċineraturi ddisinjati sabiex jeqirdu s-sustanzi kimiċi speċifikati fl-annotazzjoni 1C350, b’sistemi ta’ forniment tal-iskart iddisinjati apposta, faċilitajiet tal-immaniġġar speċjali u temperatura medja fil-kamra tal-kombustjoni ta’ aktar minn 1 273  K (1 000  °C), fejn l-uċuħ kollha fis-sistema tal-forniment tal-iskart li jiġu f’kuntatt dirett mal-prodotti tal-iskart huma magħmula minn jew miksija b’xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Ċeramiki; jew

3.

Nikil jew ‘iligi’ b’aktar minn 40 % nikil tal-piż.

1.

‘Grafit tal-karbonju’ hu kompożizzjoni ta’ karbonju u grafit amorfu, li fiha l-kontenut ta’ grafit hu ta’ 8 % jew aktar fil-piż.

2.

Għall-materjali elenkati fl-entrati ta’ hawn fuq, il-terminu ‘iliga’, meta ma jkunx akkumpanjat minn konċentrazzjoni elementali speċifika, jinftiehem bħala li jidentifika dawk il-ligi fejn il-metall identifikat ikun preżenti f’persentaġġ ogħla tal-piż minn kwalunkwe element ieħor.

I.B.2B351

Is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-gass tossiku u l-partijiet tagħhom magħmula apposta, li mhumiex dawk speċifikati fil-1A004, kif ġej; u r-rivelaturi; l-apparat tas-sensuri; u l-istoċċijiet tas-sensuri tagħhom li jistgħu jinbidlu:

a.

Maħsuba għal operat kontinwu u jistgħu jintużaw għad-detezzjoni ta’ aġenti tal-armi kimiċi jew ta’ kimiki speċifikati fil-1C350, f’konċentrazzjonijiet ta’ inqas minn 0,3 mg/m3; jew

b.

Maħsuba għall-iskoperta ta’ attività li timpedixxi l-kolinesterasi.

I.B.2B352

Tagħmir li jista’ jintuża fl-immaniġġar ta’ materjal bijoloġiku, kif ġej:

a.

Faċilitajiet ta’ konteniment bijoloġiku kompluti fil-livell ta’ konteniment P3, P4;

Nota Teknika:

Il-livelli ta’ konteniment P3 jew P4 (BL3, BL4, L3, L4) huma dawk speċifikati fil-manwal tal-Laboratory Biosafety tal-WHO (it-3et edizzjoni Ġinevra 2004).

b.

Fermentaturi li kapaċi jikkoltivaw “mikroorganiżmi” patoġeniċi, virus jew li kapaċi jipproduċu tossini, mingħajr il-propagazzjoni ta’ erosol, u li għandhom kapaċità totali ta’ 20 litru jew aktar;

Nota Teknika:

Il-fermentaturi jinkludi bijoreatturi, kimostats u sistemi ta’ fluss kontinwu.

c.

Separaturi ċentrifugali, b’kapaċità ta’ separazzjoni kontinwa mingħajr propagazzjoni ta’ erosol, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Rata ta’ fluss ta’ aktar minn 100 litru fis-siegħa;

2.

Komponenti tal-azzar inossidabbli illustrat jew tat-titanju;

3.

Ġonta waħda jew aktar li jissiġġillaw fiż-żona tal-konteniment tal-fwar; u

4.

Kapaċità ta’ sterilizzazzjoni bil-fwar fil-post fi stat magħluq;

Nota Teknika:

Is-separaturi ċentrifugali jinkludu dekantaturi.

d.

Tagħmir u komponenti ta’ filtrazzjoni bi fluss trasversali (tanġenzjali) kif ġej:

1.

Tagħmir ta’ filtrazzjoni bi fluss trasversali (tanġenzjali) kapaċi jissepara l-“mikroorganiżmi” patoġeniċi, il-vajrusis, it-tossini jew il-kulturi ta’ celluli, mingħajr il-propagazzjoni ta’ erosol, li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Żona totali ta’ filtrazzjoni ta’ 1 m2 jew iktar; u

b.

Li jkollu waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Li jista’ jiġi sterilizzat jew diżinfettat fil-post; jew

2.

Li juża komponenti ta’ filtrazzjoni li jistgħu jintremew jew li jintużaw darba biss;

Nota Teknika:

Fi 2B352.d.1.b. sterilizzat tindika l-eliminazzjoni tal-mikrobi vijabbli kollha mit-tagħmir permezz tal-użu ta’ aġenti fiżiċi (eż. fwar) jew kimiċi. Diżinfettat tindika l-qerda ta’ infettività potenzjali minn mikrobi fit-tagħmir permezz tal-użu ta’ aġenti kimiċi b’effett ġermiċidali. Diżinfezzjoni u sterilizzazzjoni huma distinti minn sanifikazzjoni, b’din tal-aħħar tirreferi għal proċeduri ta’ tindif maħsuba biex inaqqsu l-kontenut ta’ mikrobi fit-tagħmir mingħajr ma neċessarjament jeliminaw għal kollox l-infettività jew il-vijabilità tal-mikrobi.

2.

Komponenti ta’ filtrazzjoni bi fluss trasversali (tanġenzjali) (eż. moduli, elementi, kasetts, stoċċi, unitajiet jew pjanċi) b’żona ta’ filtrazzjoni għal kull komponent ta’ 0,2 m2 jew akbar u maħsuba għall-użu fit-tagħmir ta’ filtrazzjoni bi fluss trasversali (tanġenzjali) speċifikat f’ 2B352.d.;

Nota:

2B352.d. ma tikkontrollax it-tagħmir tar-reverse osmosis kif speċifikat mill-manifattur.

e.

Tagħmir li jnixxef bl-iffriżar u li hu sterilizzabbli bil-fwar b’kapaċità tal-kondensatur ta’ aktar minn 10 kg ta’ silġ f’24 siegħa u anqas minn 1 000  kg ta’ silġ f’24 siegħa;

f.

Tagħmir ta’ protezzjoni u ta’ konteniment, kif ġej:

1.

Ilbies protettiv intier jew parzjali, jew barnużi dipendenti minn provvista marbuta ta’ arja esterna u li jaħdmu bi pressjoni pożittiva;

Nota:

2B352.f.1. ma tikkontrollax ilbies li hu maħsub biex jintlibes ma’ apparat respiratorju awtonomu.

2.

Kabini tas-sikurezza bijoloġika tal-klassi III jew iżolaturi bi standards ta’ rendiment simili;

Nota:

Fi 2B352.f.2., l-iżolaturi jinkludu iżolaturi flessibbli, kaxex niexfa, kmamar anerobiċi, kaxex fejn jinżammu l-ingwanti u għata għall-ilqugħ ta’ fluss laminat (magħluqa minn fluss vertikali).

g.

Kmamar maħsuba għall-ittestjar tal-konfront ta’ erosol ma’ “mikroorganiżmi”, virus jew “tossini” u li għandhom kapaċità ta’ 1 m3 jew iktar.

C.   MATERJALI

Nru

Deskrizzjoni

I.B.1C350

Sustanzi kimiċi, li jistgħu jintużaw bħala prekursuri għal aġenti kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom wieħed jew aktar minnhom:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C450.

1.

Tijodiglikol (111-48-8);

2.

Ossiklorur fosforuż (10025-87-3);

3.

Metilfosfonat tad-dimetil (756-79-6);

4.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI FIR-RIGWARD TA’

Difluworur tal-metil fosfonil (676-99-3);

5.

Diklorur tal-metil fosfonil (676-97-1);

6.

Fosfit tad-dimetil (DMP) (868-85-9);

7.

Triklorur tal-fosforu (7719-12-2);

8.

Fosfit tat-trimetil (TMP) (121-45-9);

9.

Tijonil tal-klorur (7719-09-7);

10.

3-Idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3);

11.

N,N-Diisopropil-(beta)-klorur tal-amminuetil (96-79-7);

12.

N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetantijol (5842-07-9);

13.

3-Kwinuklidinol (1619-34-7);

14.

Fluworur tal-potassju (7789-23-3);

15.

2-Kloroetanol (107-07-3);

16.

Dimetilamina (124-40-3);

17.

Etilfosfonat tad-dietil (78-38-6);

18.

Dietil-N,N-dimetilfosforammidat (2404-03-7);

19.

Fosfit tad-dietil (762-04-9);

20.

Idroklorur tad-dimetilammina (506-59-2);

21.

Diklorur tal-etilfosfinil (1498-40-4);

22.

Diklorur tal-etilfosfonil (1066-50-8);

23.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI FIR-RIGWARD TA’

Difluworur tal-etilfosfonil (753-98-0);

24.

Fluworur tal-idroġenu (7664-39-3);

25.

Benżilat tal-metil (76-89-1);

26.

Diklorur tal-metilfosfonil (676-83-5);

27.

N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetanol (96-80-0);

28.

Alkoħol pinakoliliku (464-07-3);

29.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI FIR-RIGWARD TA’

O-Etil-2-diisopropilaminoetil-metil-fosfonit (QL) (57856-11-8);

30.

Fosfit tat-trietil (122-52-1);

31.

Triklorur arseniku (7784-34-1);

32.

Aċidu benżiliku (76-93-7);

33.

Metilfosfonat tad-Dietil (15715-41-0);

34.

Etilfosfonat tad-Dimetil (6163-75-3);

35.

Difluworur tal-etilfosfonil (430-78-4);

36.

Difluworur tal-metilfosfonil (753-59-3);

37.

3-Kwinuklidon (3731-38-2);

38.

Pentaklorur tal-fosforu (10026-13-8);

39.

Pinakolon (75-97-8);

40.

Ċjanur tal-Potassju (151-50-8);

41.

Bifluworur tal-potassju (7789-29-9);

42.

Idroġenu fluworur tal-ammonju jew bifluworur tal-ammonju (1341-49-7);

43.

Fluworidu tas-sodju (7681-49-4);

44.

Bifluworur tas-sodju (1333-83-1);

45.

Ċjanur tas-sodju (143-33-9);

46.

Trietanolamina (102-71-6);

47.

Pentasulfit fosforuż (1314-80-3);

48.

Diisopropilammina (108-18-9);

49.

Dietilamminoetanol (100-37-8);

50.

Sulfur tas-sodju (1313-82-2);

51.

Monoklorur tal-sulfur (10025-67-9);

52.

Diklorur tas-sulfur (10545-99-0);

53.

Idroklorur tat-trietanolammina (637-39-8);

54.

N,N-Diisopropil-(beta)-amminuetil klorur idroklorur (4261-68-1);

55.

Aċidu metilfosfoniku (993-13-5);

56.

Metilfosfonat tad-dietil (683-08-9);

57.

Diklorur tan-N,N-dimetilamminofosforil (677-43-0);

58.

Fosfit tat-triisopropil (116-17-6);

59.

Etildietanolammina (139-87-7);

60.

Fosforotiat tal-O,O-Dietil (2465-65-8);

61.

Fosforoditiat tal-O,O-Dietil (298-06-6);

62.

Eżafluworisilikat tas-sodju (16893-85-9);

63.

Diklorur metilfosfonotiojku (676-98-2).

Nota 1:

Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C350 ma tikkontrollax “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 u.63 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % mill-piż tat-taħlita.

Nota 2:

1C350 ma jikkontrollax “taħlitiet ta’ sustanzi kimiċi” li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 u.62 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 %,mill-piż tat-taħlita.

Nota 3:

1C350 ma tikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

I.B.1C351

Patoġeni tal-bniedem, żoonosi u “tossini”, kif ġej:

a.

Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Il-virus Andes;

2.

Il-virus Chapare;

3.

Il-virus Chikungunya;

4.

Il-virus Choclo;

5.

Il-virus tad-deni emorraġiku Kongo-Krimejan;

6.

Il-virus tad-deni ta’ Dengue;

7.

Il-virus Dobrava-Belgrade;

8.

Il-virus tal-enċefalite ekwina orjentali;

9.

Il-virus tal-Ebola;

10.

Il-virus Guanarito;

11.

Il-virus Hantaan;

12.

Il-virus Hendra (Morbillivirus ekwin);

13.

Il-virus tal-enċefalite Ġappuniża;

14.

Il-virus Junin;

15.

Il-virus tal-Foresta ta’ Kyasanur;

16.

Il-virus Laguna Negra;

17.

Il-virus tad-deni ta’ Lassia;

18.

Il-virus Louping ill;

19.

Il-virus Lujo;

20.

Il-virus tal-korjomeningite limfoċitika;

21.

Il-virus Machupo;

22.

Il-virus Marburg;

23.

Il-virus tal-ġidri tax-xadini;

24.

Il-virus tal-enċefalite Murray Valley;

25.

Il-virus Nipah;

26.

Il-virus tad-deni emorraġiku ta’ Omsk;

27.

Il-virus ta’ Oropouche;

28.

Il-virus ta’ Powassan;

29.

Il-virus tad-deni ta’ Rift Valley;

30.

Il-virus ta’ Rocio;

31.

Il-virus ta’ Sabia;

32.

Il-virus ta’ Seoul;

33.

Il-virus ta’ Sin nombre;

34.

Il-virus tal-enċefalite ta’ St Louis;

35.

Il-virus tal-enċefalite li jinġarr mill-bergħud (Virus tal-enċefalite Russa tal-Ħarifa-Sajf);

36.

Il-virus tal-Varjola;

37.

Il-virus tal-enċefalite ekwina tal-Venezwela;

38.

Il-virus tal-enċefalite ekwina tal-Punent;

39.

Il-virus tad-deni isfar;

b.

Riketzji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Riketzja quintana)

3.

Riketzja prowasecki;

4.

Riketzja rickettsii;

c.

Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Baċillus anthracis;

2.

Bruċella abortus;

3.

Bruċella melitensis;

4.

Bruċella suis;

5.

Klamidja psittaċi;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Tipi ta’ clostridium perfringens li jipproduċu t-tossina epsilon;

15.

Escherichia coli enteroemorraġika, serotip O157 u serotipi oħrajn li jipproduċu l-verotossina;

d.

“Tossini”, kif ġej, u “sotto-unità ta’ tossini” tagħhom:

1.

Tossini Botulinum;

2.

Tossini Clostridium perfringens;

3.

Konotossina;

4.

Riċinu;

5.

Sassitossina;

6.

Tossina Shiga;

7.

Tossini ta’ Staphylococcus aureus;

8.

Tetrodotossina;

9.

Verotossina u proteini li jwaqqfu l-attività tar-ribosoma tat-tip shiga;

10.

Mikroċistina (Cyanginosin);

11.

Aflatossini;

12.

Abrina;

13.

Tossina tal-kolera;

14.

Tossina ta’ diaċetossixirpenol;

15.

Tossina T-2;

16.

Tossina HT-2;

17.

Modeksina;

18.

Volkensina;

19.

Lektina 1 Viskum album (Viskumina);

Nota:

1C351.d. ma tikkontrollax it-tossini botulinum jew il-konotossini f’forma ta’ prodotti li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

1.

Huma formulazzjonijiet farmaċewtiċi maħsuba biex jingħataw lill-bnedmin fit-trattament ta’ kondizzjonijiet mediċi;

2.

Huma ppakkjati lesti għat-tqassim bħala prodotti mediċi;

3.

Huma awtorizzati minn awtorità tal-istat sabiex jiġu kummerċjalizzati bħala prodotti mediċi.

e.

Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Nota:

1C351 ma tikkontrollax “vaċċini” jew “immunotossini”.

I.B.1C352

Patoġeni tal-annimali, kif ġej:

a.

Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Virus tad-deni tal-ħnieżer Afrikan;

2.

Virus tal-influwenza avjarja, li huma:

a.

Bla karatteristiċi; jew

b.

Definiti li għandhom patoġeniċità għolja fl-Anness I(2) tad-Direttiva 2005/94/KE (2), kif ġej:

1.

Virus tat-tip A li f’tiġieġ ta’ iktar minn 6 ġimgħat għandhom indiċi ta’ patoġeniċità fil-vini (IVPI) ta’ iktar minn 1.2; jew

2.

Virus tat-tip A tas-sottotipi H5 jew H7 li għandom sekwenzi tal-ġenoma kkodifikati għal aċidi amminiċi bażiċi multipli fil-post fejn tinqasam il-molekula tal-emaglutinina simili għal dak osservat fir-rigward ta’ viruses oħrajn tal-HPAI, li jindika li l-molekula tal-emaglutinina tista’ tinqasam bi proteażi ospitanti ubikwa;

3.

Il-virus tal-Bluetongue;

4.

Il-virus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

5.

Il-virus tal-ġidri tal-mogħoż;

6.

Il-virus tal-erpete tal-ħnieżer (marda ta’ Aujeszky);

7.

Il-virus tad-deni tal-ħnieżer (Virus tal-kolera tal-ħnieżer);

8.

Il-virus ta’ Lyssa;

9.

Il-virus tal-marda ta’ Newcastle;

10.

Il-virus tal-Peste des petits ruminants;

11.

Enterovirus tal-ħnieżer tat-tip 9 (virus tal-marda vexxikolari tal-ħnieżer);

12.

Il-virus Rinderpest;

13.

Il-virus tal-ġidri tan-ngħaġ;

14.

Il-virus tal-marda ta’ Teschen;

15.

Il-virus tal-istomatite vexxikolari;

16.

Il-virus tal-marda tal-infafet fil-ġilda;

17.

Il-virus tal-marda Afrikana taż-żwiemel.

b.

Mycoplasmas, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Is-sottospeċi mycoides SC (small colony – kolonja żgħira) tal-mycoplasma mycoides;

2.

Is-sottospeċi capripneumoniae tal-mycoplasma capricolum.

Nota:

1C352 ma tikkontrollax il-“vaċċini”.

I.B.1C353

Elementi ġenetiċi u organiżmi modifikati ġenetikament, kif ġej:

a.

Organiżmi modifikati ġenetikament jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità tal-organiżmi speċifikati f’1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 jew 1C354;

b.

Organiżmi modifikati ġenetikament jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku li jikkodifikaw għal xi waħda mit-“tossini” speċifikati f’1C351.d. jew is-“sottounitajiet ta’ tossini’”tagħhom.

1.

l-elementi ġenetiċi jinkludu, fost oħrajn, kromożomi, ġenomi, plażmidi, transposoni u vetturi kemm jekk ġenetikament modifikati kif ukoll jekk le.

2.

Sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità ta’ kwalunkwe mill-mikroorganiżmi speċifikati f’1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 jew 1C354, ifisser kwalunkwe sekwenza speċifika għall-mikroorganiżmu speċifikat li;

a.

Fiha nnifisha jew permezz tal-prodotti transkritti jew tradotti tagħha tirrappreżenta periklu sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimiali u tal-pjanti. jew

b.

Hija magħrufa li ttejjeb il-kapaċità ta’ mikroorganiżmu speċifikat, jew ta’ kwalunkwe organiżmu ieħor li fih tista’ tiġi inserita jew integrata b’xi mod ieħor, li tikkawża ħsara serja lis-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti.

Nota:

1C353 ma japplikax għal sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità ta’ Escherichia coli enteroemorraġika, serotip O157 u razez oħrajn li jipproduċu verotossina, għajr dawk li jikkodifikaw għall-verotossina, jew għas-sottounitajiet tagħha.

I.B.1C354

Patoġeni tal-pjanti, kif ġej:

a.

Virus, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Timovirus latenti Andin tal-patata;

2.

Virojde tat-tuberu fusiformi tal-patata;

b.

Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajja iżolati” jew bħala materjal li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri inklużi razez magħrufa bħala Xanthomonas campestris pv. citri tipi A,B,C,D,E jew inkella klassifikati bħala Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia jew Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Xanthomonas campestris pv. citri inklużi razez magħrufa bħala Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C,D, E jew inkella klassifikati bħala Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia jew Xanthomonas campestris pv. citrumelo; Oryzae);

4.

Sottospeċi Clavibacter michiganensis Sepedonicus (sottospeċi Corynebacterium michiganensis. Sepedonicum jew Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Razez 2 u 3 (Pseudomonas solanacearum Razez 2 u 3 jew Burkholderia solanacearum Razez 2 u 3);

c.

Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew modifikati, jew fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew bħala materjal li jkun ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’koltivazzjonijiet bħal dawn, kif ġej:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Sustanzi kimiċi tossiċi u prekursuri ta’ sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej, u “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar minnhom:

N.B.:

ARA WKOLL L-ENTRATI 1C350, 1C351.d. U L-KONTROLLI FUQ IL-MERKANZIJA MILITARI.

a.

Sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1.

Amiton: O,O-DietilS-[2-(dietilammino)etil] fosforotjolat (78-53-5) u mluħa korrispondenti protonati jew li fihom l-alkali;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluworu2-(trifluworometil)-1-propen (382-21-8);

3.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI FIR-RIGWARD TA’

BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (6581-06-2);

4.

Fosġen: Diklorur tal-Karbonil (75-44-5);

5.

Klorur taċ-ċjanoġenu (506-77-4);

6.

Ċjanur tal-idroġenu (74-90-8);

7.

Kloropikrin: Trikloronitrometanu (76-06-2);

Nota 1:

Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.1. u.a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 1 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 2:

1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. u.a.7. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 3:

1C450 ma tikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

b.

Prekursuri ta’ sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1.

Kimiċi, għajr dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari jew fl-1C350, li għandhom atomu tal-fosforu li miegħu huwa marbut grupp wieħed tal-metil, etil jew propil (normali jew iso) iżda mhux atomi tal-karbonju oħrajn;

Nota:

1C450.b.1 ma tirregolax Fonofos: O-Ethyl S-fenil etilfosfonotijolotajonat (944-22-9);

2.

N,N-Dialkyl [metil, etil jew propil (normali jew iso)] phosphoramidic dihalides, li ma jkunx diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil;

N.B.:

Ara1C350.57. għad-diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil.

3.

Dialkil fosforamidiċi [metil, etil jew propil (normali jew iso)] ta’ N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)]-fosforammidi, għajr d-Dijetil-N,N-Dimetilaminofosforammid speċifikati f’1C350;

4.

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetil2-kloruri u mluħa protonati korrispondenti, għajr il-klorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil jew l-idroklorur ta’ N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil klorur li huma speċifikati f’1C350;

5.

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-oli u mluħa protonati korrispondenti, għajr N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) u N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) li huma speċifikati f’1C350;

Nota:

1C450.b.5 ma tirregolax dan li ġej:

a.

N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) u mluħa protonati korrispondenti;

b.

Imluħa protonati ta’ N,N-Dimetilamminoetanol (100-37-8);

6.

N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-tjoli u mluħa protonati korrispondenti, ħlief N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetan tjol li huwa speċifikat f’1C350;

7.

Ara 1C350 għal etildietanolamina (139-87-7);

8.

Metildietanolamina (105-59-9).

Nota 1:

Għall-esportazzjoni lejn “Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi”, 1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. u.b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 2:

1C450 ma tikkontrollax “taħlitiet kimiċi” li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.8. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % tal-piż tat-taħlita.

Nota 3:

1C450 ma tikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

D.   SOFTWER

Nru

Deskrizzjoni

I.B.1D003

“Softwer” imfassal apposta jew modifikat biex jippermetti li t-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet ta’ tagħmir speċifikat f’1A004.c. jew 1A004.d.

I.B.2D351

“Softwer” għajr dak speċifikat f’1D003, imfassal apposta għall-“użu” ta’ tagħmir speċifikat f’2B351.

I.B.9D001

“Softwer” imfassal apposta jew modifikat għall-“iżvilupp” ta’ tagħmir jew “teknoloġija” speċifikati f’9A012.

I.B.9D002

“Softwer” imfassal apposta jew modifikat għall-“produzzjoni” tat-tagħmir speċifikat f’9A012.

E.   TEKNOLOĠIJA

Nru

Deskrizzjoni

I.B.1E001

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew “produzzjoni” ta’ tagħmir jew materjali speċifikati f’1A004, 1C350 to1C354 jew 1C450.

I.B.2E001

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ tagħmir jew “softwer” speċifikati f’2B350, 2B351, 2B352 jew 2D351.

I.B.2E002

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“produzzjoni” ta’ tagħmir speċifikat f’2B350, 2B351 jew 2B352.

I.B.2E301

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-prodotti speċifikati f’2B350 sa 2B352.

I.B.9E001

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” ta’ tagħmir jew “softwer”, speċifikati f’9A012 jew 9A350.

I.B.9E002

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“produzzjoni” tat-tagħmir speċifikat f’9A350.

I.B.9E101

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“produzzjoni” tat-‘UAVs’ speċifikati f’9A12.

Nota Teknika:

F’9E101.b “UAV” tfisser sistemi ta’ vettura tal-ajru bla ekwipaġġ li għandha medda ta’ iktar minn 300 km.

I.B.9E102

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” tal-‘UAVs’ speċifikat f’9A012.

Nota Teknika:

F’9E101.b “UAV” tfisser sistemi ta’ vettura tal-ajru bla ekwipaġġ li għandha medda ta’ iktar minn 300 km.

PARTI 2

Noti ta’ introduzzjoni

1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat b’mod ieħor, in-numri ta’ referenza li jidhru fil-kolonna intitolata “Deskrizzjoni” jirreferu għad-deskrizzjonijiet tal-oġġetti b’użu doppju stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

2.

Numru ta’ referenza li jidher fil-kolonna intitolata “Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009’ ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna ‘Deskrizzjoni’ huma barra mill-parametri tad-deskrizzjoni tal-entrata b’użu doppju li għaliha tkun qed issir referenza.

3.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jinsabu f’nota teknika għall-oġġett relevanti.

4.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti doppji” jinsabu fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

Noti Ġenerali

1.

L-iskop tal-kontrolli f’dan l-Anness m’għandux jiġi mxejjen bl-esportazzjoni ta’ kwalunkwe merkanzija mhux ikkontrollata (inklużi impjanti) li jkollha fiha komponent ikkontrollat jew aktar minn wieħed, meta l-komponent jew komponenti kkontrollati jkun/u l-elementi prinċipali tal-merkanzija u jkunu jistgħu jitneħħew jew jintużaw b’faċilità għal għanijiet oħrajn.

N.B.:

Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jiġu evalwati l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-merkanzija miksuba.

2.

L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu kemm merkanzija ġdida kif ukoll użata.

Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija (NĠT)

(Li għandha tinqara flimkien mat-Taqsima B tal-Parti 1)

1.

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-‘teknoloġija’ li hija “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, għall-‘produzzjoni’ jew għall-“użu” ta’ merkanzija li l-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni tagħha huma kkontrollati fit-Taqsima I.C.A ta’ din il-Parti, huma kkontrollati skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima I.C.B. ta’ din il-Parti.

2.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, “produzzjoni” jew “użu” ta’ merkanzija taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anke meta tkun applikabbli għal merkanzija mhux ikkontrollata.

3.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, tħaddim, manutenzjoni (iċċekkjar) u tiswija ta’ dik il-merkanzija li ma tkunx ikkontrollata jew li l-esportazzjoni tagħha kienet awtorizzata skont dan ir-Regolament.

4.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment tat-“teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “ta’ dominju pubbliku”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet ta’ privattivi.

I.C.A.   OĠĠETTI

(Materjali u kimiki)

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

I.C.A.001

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

1.

Diklorur tal-etilene, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

1.

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

2.

Aċidu pikriku, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

1.

Klorur tal-aluminju, (CAS 7446-70-0)

2.

Arseniku, (CAS 7440-38-2)

3.

Arsenic triossdu, (CAS 1327-53-3)

4.

Bis(2-kloretil)idroklorur tal-etelamina, (CAS 3590-07-6)

5.

Bis(2-kloretil)idroklorur tal-etelamina, (CAS 55-86-7)

6.

Tris(2-kloruetil)idroklorur tal-ammino, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TEKNOLOĠIJA

B.001

‘Teknoloġija’ meħtieġa għall-“iżvilupp”, il-‘produzzjoni’ jew l-“użu” tal-oġġetti fit-Taqsima I.C.A.

Nota teknika:

It-terminu ‘teknoloġija’ jinkludi “softwer”.

 


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1).

(2)  Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza avjarja (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).


ANNESS II

“ANNESS IX

LISTA TA’ TAGĦMIR, PRODOTTI U TEKNOLOĠIJA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2b

Noti ta’ introduzzjoni

1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat b’mod ieħor, in-numri ta’ referenza li jidhru fil-kolonna intitolata ‘Deskrizzjoni’ jirreferu għad-deskrizzjonijiet tal-oġġetti b’użu doppju stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

2.

Numru ta’ referenza li jidher fil-kolonna intitolata ‘Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009’ ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna ‘Deskrizzjoni’ huma barra mill-parametri tad-deskrizzjoni tal-entrata b’użu doppju li għaliha tkun qed issir referenza.

3.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jinsabu f’nota teknika għall-oġġett relevanti.

4.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti doppji’ jinsabu fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

Noti Ġenerali

1.

L-iskop tal-kontrolli f’dan l-Anness m’għandux jiġi mxejjen bl-esportazzjoni ta’ kwalunkwe merkanzija mhux ikkontrollata (inklużi impjanti) li jkollha fiha komponent ikkontrollat jew aktar minn wieħed, meta l-komponent jew komponenti kkontrollati jkun/u l-elementi prinċipali tal-merkanzija u jkunu jistgħu jitneħħew jew jintużaw b’faċilità għal għanijiet oħrajn.

N.B.:

Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jiġu evalwati l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-merkanzija miksuba.

2.

L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu kemm merkanzija ġdida kif ukoll użata.

Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija (NĠT)

(Li għandha tinqara flimkien mat-Taqsima B ta’ dan l-Anness)

1.

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-‘teknoloġija’ li hija ‘meħtieġa’ għall-‘iżvilupp’, għall-‘produzzjoni’ jew għall-‘użu’ ta’ prodotti li l-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni tagħhom huma kkontrollati fit-Taqsima IX.A ta’ dan l-Anness, huma kkontrollati skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima B.

2.

It-‘teknoloġija’‘meħtieġa’ għall-‘iżvilupp’, il-‘produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ prodotti kkontrollati tibqa’ taħt kontroll anke meta tkun applikabbli għal prodotti mhux ikkontrollati.

3.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-‘teknoloġija’ li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) u t-tiswija ta’ dawk il-prodotti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom kienet awtorizzata skont dan ir-Regolament.

4.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment tat-‘teknoloġija’ ma japplikawx għal informazzjoni ‘ta’ dominju pubbliku’, għal ‘riċerka xjentifika bażika’ jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

IX.A.   PRODOTTI

IX.A1.   Materjali, sustanzi kimiċi, ‘mikroorganiżmi’ u ‘tossini’

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IX.A1.001

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

 

Fosfat tat-tributil, (CAS 102-85-2)

 

Isoċjanat tal-metan, (CAS 624-83-9)

 

Kwinaldina, (CAS 91-63-4)

 

2-bromokloroetan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

 

Benżil, (CAS 134-81-6)

 

Dietilammina, (CAS 109-89-7)

 

Dietiletere, (CAS 60-29-7)

 

Dimetiletere, (CAS 115-10-6)

 

Dimetilamminoetanol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Sustanzi kimiċi f’konċentrazzjoni ta’ 95 % jew aktar, kif ġej:

 

2-metossietanol, (CAS 109-86-4)

 

Butirilkolinesterażi (BCHE)

 

Dietilenetriammina, (CAS 111-40-0)

 

Diklorometan, (CAS 75-09-3)

 

Dimetilanalina, (CAS 121-69-7)

 

Bromur tal-etil, (CAS 74-96-4)

 

Klorur tal-etil, (CAS 75-00-3)

 

Etilammina, (CAS 75-04-7)

 

Eżammina, (CAS 100-97-0)

 

Bromur tal-isopropil, (CAS 75-26-3)

 

Isopropiletere, (CAS 108-20-3)

 

Metilammina, (CAS 74-89-5)

 

Bromur tal-metil, (CAS 74-83-9)

 

Monoisopropilammina, (CAS 75-31-0)

 

Klorur tal-obidossima, (CAS 114-90-9)

 

Potassju tal-bromur, (CAS 7758-02-3)

 

Piridina, (CAS 110-86-1)

 

Bromur tal-piridostigmina, (CAS 101-26-8)

 

Bromur tas-sodju, (CAS 7647-15-6)

 

Metall tas-sodju, (CAS 7440-23-5)

 

Tributilammina, (CAS 102-82-9)

 

Trietilammina, (CAS 121-44-8)

 

Trimetilammina, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Ipproċessar ta’ Materjali

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IX.A2.001

Għatjiet għad-dħaħen immuntati fl-art (li tista’ tidħol fihom) b’wisa’ nominali minima ta’ 2,5 metri.

 

IX.A2.002

Respiraturi tal-purifikazzjoni tal-arja u tal-provvista tal-arja b’maskra tal-wiċċ sħiħa għajr dawk speċifikati f’1A004 jew 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Kabini tas-sikurezza bijoloġika tal-klassi II jew iżolaturi bi standards ta’ rendiment simili.

2B352.f.2

IX.A2.004

Magni ċentrifugi b’funzjonament mhux kontinwu b’kapaċità minimali ta’ 4 L jew aktar, li jistgħu jintużaw ma’ materjali bijoloġiċi.

 

IX.A2.005

Fermentaturi li kapaċi jikkoltivaw “mikro-organiżmi” patoġeniċi, vajrusis jew għall-produzzjoni tat-tossini, mingħajr il-propagazzjoni ta’ ajrusols, li għandhom kapaċità ta’ 5 L jew aktar iżda inqas minn 20 L.

Nota Teknika:

Il-fermentaturi jinkludu bioreatturi, kimostati u sistemi ta’ fluss kontinwu.

2B352.b

IX.A2.007

Kmamar b’arja nadifa konvenzjonali jew bi fluss tal-arja turbolenti u unitajiet b’fann awtonomu u b’filtru HEPA jew ULPA li jistgħu jintużaw għal faċilitajiet ta’ konteniment tat-tip P3 jew P4 (BSL3, BSL4, L3, L4)

2B352.a

IX.A2.008

Faċilitajiet, tagħmir u komponenti għall-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi, għajr dawk speċifikati f’2B350 jew A2.009 kif ġej:

a.

Kontenituri għar-reazzjoni jew reatturi, b’aġitaturi jew mingħajrhom, b’volum (ġeometriku) intern totali ta’ aktar minn 0,1 m3 (100 litru) u inqas minn 20 m3 (20 000 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qed jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula mill-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

b.

Aġitaturi biex jintużaw f’kontenituri għar-reazzjoni jew f’reatturi speċifikati f’2B350.a.; fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula minn dawn il-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

c.

Tankijiet tal-ħażna, kontenituri jew reċipjenti b’volum (ġeometriku) intern totali ta’ iktar minn 0,1 m3 (100 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula mill-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

d.

Skambjaturi tas-sħana jew kondensaturi b’wiċċ għat-trasferiment tas-sħana akbar minn 0.05 m2, u inqas minn 30 m2; u tubi, folji, serpentini jew blokki (nuklei) imfassla għal dawn l-iskambjaturi tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu magħmula mill-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

Nota Teknika:

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta’ funzjonijiet ta’ ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta’ kontroll tal-iskambjatur tas-sħana.

e.

Kolonni ta’ distillazzjoni jew assorbiment ta’ dijametru akbar minn 0,1 m; fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu magħmula minn dawn il-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

f.

Valvijiet b’‘daqsijiet nominali’ akbar minn 10 mm u kejsings (korpi tal-valv) iddisinjati għal dawn il-valvijiet fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula minn dawn il-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas;

1.

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta’ funzjonijiet ta’ ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta’ kontroll tal-valv.

2.

Id-‘daqs nominali’ huwa definit bħala l-iżgħar mid-dijametri tad-dħul u tal-ħruġ.

g.

Pompi b’siġilli multipli u mingħajrhom b’rata tal-fluss massima indikata mill-manifattur akbar minn 0,6 m3 fis-siegħa, li fihom l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza kimika jew mas-sustanzi kimiċi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

Azzar li ma jissaddadx b’kontenut ta’ kromju ta’ 10,5 % jew aktar u b’kontenut ta’ karbonju ta’ 1,2 % jew inqas.

h.

Pompi li joħolqu vakwu b’rata tal-fluss massima indikata mill-manifattur akbar minn 1 m3 fis-siegħa (fil-kondizzjonijiet tat-temperatura (273 K (0 °C)) u ta’ pressjoni (101,3 kPa) standard) u l-kejsings (il-korpi tal-pompa), u l-inforor preformati tal-kejsings, impellers, rotors u pompi tal-merżuq biż-żennuna mfassla għal pompi bħal dawn, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza kimika jew mas-sustanzi kimiċi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

“Ligi” b’aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju tal-piż;

2.

Ċeramiki;

3.

“Ferrosilikon”;

4.

Flworopolimeri (materjali polimeriċi jew elastomeriċi b’aktar minn 35 % tal-piż jikkonsisti minn flworin);

5.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

6.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

7.

Nikil jew “ligi” b’aktar minn 40 % tal-piż jikkonsisti minn nikil;

8.

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

9.

Tantalu jew “ligi” tat-tantalu;

10.

Titanju jew “ligi” tat-titanju;

11.

Żirkonju jew “ligi” taż-żirkonju; jew

12.

Nijobju (kolumbju) jew “ligi” tan-nijobju;

1.

Il-materjali użati għad-dijaframmi jew gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta’ funzjonijiet ta’ ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta’ kontroll tal-pompa,

2.

‘Grafit tal-karbonju’ huwa kompożizzjoni li tikkonsisti f’karbonju u grafit amorfu, li fiha l-kontenut ta’ grafit hu ta’ 8 % jew aktar tal-piż,

3.

‘Ferrosilikons’ huma ligi tal-ħadid u tas-silikon b’aktar minn 8 % jew aktar tal-piż jikkonsisti minn silikon.

Għall-materjali elenkati fl-annotazzjonijiet ta’ hawn fuq, it-terminu “liga” meta ma jkunx akkumpanjat minn konċentrazzjoni speċifika ta’ element, huwa mifhum li jidentifika dawk il-ligi fejn il-metall identifikat ikun preżenti f’perċentwali tal-piż ogħla minn kull element ieħor.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Faċilitajiet, tagħmir u komponenti għall-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi, għajr dawk speċifikati f’2B350 jew A2.008 kif ġej:

 

Kontenituri għar-reazzjoni jew reatturi, b’aġitaturi jew mingħajrhom, b’volum (ġeometriku) intern totali ta’ aktar minn 0,1 m3 (100 litru) u inqas minn 20 m3 (20 000 litru) fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qed jiġu pproċessati jew li jkunu jinsabu fihom huma magħmula mill-materjali li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

 

Aġitaturi biex jintużaw fil-kontenituri għar-reazzjoni jew fir-reatturi indikati fil-punt a) fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula mill-materjali li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

 

Tankijiet tal-ħażna, kontenituri jew reċipjenti b’volum (ġeometriku) intern totali ta’ iktar minn 0,1 m3 (100 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula mill-materjali li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

 

Skambjaturi tas-sħana jew kondensaturi b’wiċċ għat-trasferiment tas-sħana akbar minn 0.05 m2, u inqas minn 30 m2; u tubi, folji, serpentini jew blokki (nuklei) imfassla għal dawn l-iskambjaturi tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mal-fluwidu jew fluwidi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati huma magħmula mill-materjali li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

Nota Teknika:

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta’ funzjonijiet ta’ ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta’ kontroll tal-iskambjatur tas-sħana.

 

Kolonni tad-distillazzjoni jew assorbiment ta’ dijametru intern akbar minn 0,1 m; u distributuri ta’ likwidi, distributuri ta’ fwar jew kolletturi ta’ likwidi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu kwalunwke wieħed mill-materjali li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

 

Valvijiet li jkollhom dijametru nominali ta’ 10 mm jew aktar, u kejsings (korpi tal-valv), blalen jew plugs imfassla għal dawn il-valvijiet, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu li ġejjin:

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

Nota teknika:

Id-‘daqs nominali’ huwa definit bħala l-iżgħar mid-dijametri tal-bokka tad-dħul u tal-ħruġ.

Pompi b’siġilli multipli u mingħajrhom b’rata tal-fluss massima indikata mill-manifattur akbar minn 0,6 m3 fis-siegħa (imkejla f’kondizzjonijiet tat-temperatura (273 K jew 0 °C) u tal-pressjoni (101,3 kPa) standard); u kejsings (il-korpi tal-pompa), u l-inforor preformati tal-kejsings, impellers, rotors jew pompi tal-merżuq biż-żennuna mfassla għal pompi bħal dawn, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f’kuntatt dirett mas-sustanza kimika jew sustanzi kimiċi li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

 

Ċeramiki;

 

Ferrosilikon (ligi tal-ħadid u tas-silikon b’aktar minn 8 % jew aktar tal-piż jikkonsisti minn silikon)

 

Azzar li ma jissaddadx b’20 % nikil u 19 % kromju jew aktar tal-piż;

Noti Tekniċi:

Il-materjali użati għad-dijaframmi jew gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta’ funzjonijiet ta’ ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta’ kontroll tal-pompa.

Għall-materjali elenkati fl-annotazzjonijiet ta’ hawn fuq, it-terminu ‘iliga’ meta ma jkunx akkumpanjat minn konċentrazzjoni speċifika ta’ element, huwa mifhum li jidentifika dawk il-ligi fejn il-metall identifikat ikun preżenti f’perċentwali tal-piż ogħla minn kull element ieħor.

 

B.   TEKNOLOĠIJA

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IX.B.001

It-‘teknoloġija’ meħtieġa għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” tal-oġġetti fit-Taqsima IX.A.

Nota Teknika:

It-terminu ‘teknoloġija’ jinkludi “softwer”.

 


ANNESS III

“ANNESS X

LISTA TA’ PRODOTTI TA’ LUSSU MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 11B

1.   Żwiemel ta’ razza pura

Kodiċijiet NM: 0101 21 00

2.   Kavjar u sostituti tal-kavjar; fil-każ tas-sostituti tal-kavjar, jekk il-prezz tal-bejgħ ikun iktar minn EUR 20 kull 100 gramma

Kodiċijiet NM: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Tartufi

Kodiċijiet NM: 2003 90 10

4.   Inbejjed (inkluż inbejjed spumanti) bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 50 kull litru, spirti u xorb bl-ispirtu bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 50 kull litru

Kodiċijiet NM: ex 2204 21 sa ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Sigarri u cigarillos bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 10 kull sigarru jew cigarillo

Kodiċijiet NM: ex 2402 10 00

6.   Fwejjaħ u ilmijiet imfewwħa bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 70 kull 50 ml u kożmetiċi, inklużi prodotti tas-sbuħija u tal-make-up bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 70

Kodiċijiet NM: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Prodotti tal-ġilda, tas-sarġ u tal-ivvjaġġar, basktijiet u oġġetti simili bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 200 kull wieħed

Kodiċijiet NM: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Ħwejjeġ, aċċessorji tal-ħwejjeġ u żraben (indipendentement mill-materjal tagħhom) bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 600 kull oġġett

Kodiċijiet NM: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perli, ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż, oġġetti bil-perli, ġawhar, oġġetti magħmula minn arġentiera jew minn min jaħdem id-deheb

Kodiċijiet NM: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Muniti u karti tal-flus, li ma għandhomx valuta legali

Kodiċijiet NM: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Pożati ta’ metall prezzjuż jew miksija jew indurati b’metall prezzjuż

Kodiċijiet NM: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Reċipjenti ta’ fuq il-mejda tal-porċellana, taċ-ċajna jew tal-fuħħar jew fajjenza fina bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 500 kull wieħed

Kodiċijiet NM: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Oġġetti tal-kristall taċ-ċomb bi prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 200 kull wieħed

Kodiċijiet NM: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Vetturi lussużi għat-trasport ta’ persuni fuq l-art, fl-ajru jew bil-baħar, kif ukoll l-aċċessorji tagħhom; fil-każ ta’ vetturi ġodda, jekk il-prezz tal-bejgħ ikun iktar minn EUR 25 000; fil-każ ta’ vetturi użati, jekk il-prezz tal-bejgħ ikun iktar minn EUR 15 000

Kodiċijiet NM: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Arloġġi u arloġġi tal-idejn u l-partijiet tagħhom jekk l-oġġett individwali jkollu prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 500

Kodiċijiet NM: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Xogħlijiet tal-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

Kodiċijiet NM: 97

17.   Oġġetti u tagħmir għall-iskijjar, il-golf, l-għadis u l-isport tal-baħar, jekk l-oġġett individwali jkollu prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 500

Kodiċijiet NM: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Oġġetti u tagħmir għall-biljard, għall-bowling awtomatiku, għal-logħob tal-każinò u l-logħob li jaħdem bil-muniti jew karti tal-flus, jekk l-oġġett individwali jkollu prezz tal-bejgħ li jkun iktar minn EUR 500

Kodiċijiet NM: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80”.


16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/38


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 510/2012

tal-15 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1238/95 fir-rigward tat-tariffa għall-applikazzjoni pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta’ Lulju 1994 dwar drittijiet ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 113 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kunsill Amministrattiv tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/95 tal-31 ta’ Mejju 1995 li jistabbilixxi r-regoli tal-implimentazzjoni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 rigward it-tariffi pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (2), jistabbilixxi t-tariffi li jridu jitħallsu lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (“l-Uffiċċju”), u l-livelli ta’ dawk il-piżijiet.

(2)

Ir-riżerva tal-Uffiċċju qabżet il-livell meħtieġ biex jinżamm baġit bilanċjat u biex jissalvagwardja l-kontinwità tal-operazzjonijiet tiegħu. Għal din ir-raġuni, it-tariffa għall-applikazzjoni għandha titnaqqas.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1238/95 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar id-Drittijiet Komunitarji għal Varjetajiet ta’ Pjanti.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1238/95, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“1.   L-applikant għal dritt Komunitarji għal varjetà ta’ pjanta (l-applikant) għandu jħallas tariffa għall-applikazzjoni ta’ EUR 650 għall-ipproċessar tal-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 113(2)(a) tar-Regolament Bażiku.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 227, 1.9.1994, p. 1.

(2)  ĠU L 121, 1.6.1995, p. 31.


16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/39


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 511/2012

tal-15 ta’ Ġunju 2012

dwar notifiki li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u dawk interprofessjonali u negozjati kuntrattwali u relazzjonijiet previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-punti (b) u (c) tal-Artikolu 126e(2) u l-Artikolu 185f(6) tiegħu,

Billi:

(1)

It-Taqsima IIA tal-Kapitolu II tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 imdaħħla bir-Regolament (UE) Nru 261/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) fiha regoli li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib.

(2)

L-Artikoli 126a u 126b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistabbilixxu regoli dwar l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali. Skont dawk l-Artikoli għandhom isiru notifiki mill-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjonijiet li jagħtu, jirrifjutaw jew jirtiraw ir-rikonoxximent. Għat-tħejjija tar-rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, skont l-Artikolu 184(9) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, hemm bżonn ta’ informazzjoni dwar l-għadd ta’ entitajiet rikonoxxuti, id-daqs tagħhom f’termini ta’ volumi ta’ ħalib mhux ipproċessat prodotti mill-produtturi membri tagħhom u, fejn xieraq, dwar ir-raġunijiet għal rifjut jew irtirar tar-rikonoxximent tagħhom.

(3)

L-Artikolu 126c tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula regoli dwar in-negozjati kuntrattwali għall-kunsinna ta' ħalib mhux ipproċessat. Skont dak l-Artikolu in-notifiki għandhom isiru minn organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-Istati Membri.

(4)

L-Artikolu 126d tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li l-Istati Membri jeħtiġilhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli li jkunu adottataw biex jirregolaw il-provvista ta’ ġobon b’denominazzjoni tal-oriġini protetta jew indikazzjoni ġeografika protetta.

(5)

Skont l-Artikolu 185f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri li jiddeċiedu li kull kunsinna ta’ ħalib mhux ipproċessat fit-territorju tagħhom minn bidwi għal proċessur ta’ ħalib mhux ipproċessat għandha tkunu koperta minn kuntratt bil-miktub bejn il-Partijiet u/jew jiddeċiedu li l-ewwel ix-xerrejja għandhom jagħmlu offerta bil-miktub għal kuntratt għall-kunsinna ta' ħalib mhux ipproċessat mill-bdiewa, iridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli li jkunu adottataw fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali.

(6)

Għandhom jiġu stipulati regoli uniformi dwar il-kontenut ta’ dawk in-notifiki u d-data li fiha l-aħħar għandhom jiġu sottomessi.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri, skont l-Artikolu 126a(4)(d) u l-Artikolu 126b(3)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu kull sena, rigward deċiżjonijiet meħuda matul is-sena kalendarja preċedenti bi:

(a)

l-għadd ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-produtturi, minn hawn 'il quddiem imsemmija bħala l-"assoċjazzjonijiet", u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali li ingħataw ir-rikonoxximent, u, fejn applikabbli, il-volumi ta’ ħalib mhux ipproċessat negozjabbli annwalment prodotti minn organizzazzjonijiet tal-produtturi u assoċjazzjonijiet;

(b)

l-għadd ta’ applikazzjonijiet għar-rikonnoximent sottomessi minn organizzazzjonijiet tal-produtturi, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet interprofessjonali li huma rrifjutaw u sommarju tar-raġunijiet għal tali rifjut;

(c)

l-għadd ta’ organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali li r-rikonoxximent tagħhom ġie rtirat u sommarju tar-raġunijiet għal dan l-irtirar.

2.   Fejn notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 tikkonċerna organizzazzjoni jew assoċjazzjoni tal-produtturi tranżnazzjonali, in-notifika għandha tindika, fejn applikabbli, il-volumi tal-ħalib mhux ipproċessat negozjabbli annwali prodotti mill-membri ta’ kull Stat Membru.

Artikolu 2

1.   In-notifiki tal-volumi ta’ ħalib mhux ipproċessat koperti minn negozjati kuntrattwali msemmija fl-Artikolu 126c(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom isiru lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew tal-Istati Membri

(a)

fejn isseħħ il-produzzjoni tal-ħalib mhux ipproċessat u,

(b)

jekk differenti, fejn isseħħ il-kunsinna lil proċessur jew kollettur.

2.   Notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha ssir qabel il-bidu tan-negozjati u għandha tindika l-organizzazzjoni tal-produtturi jew l-istima tal-assoċjazzjoni tal-volum tal-produzzjoni li għandu jiġi kopert min-negozjati u l-perjodu ta’ ħin mistenni tal-kunsinna tal-volum tal-ħalib mhux ipproċessat.

3.   Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, kull organizzazzjoni jew assoċjazzjoni tal-produtturi għandha, minbarra n-notifika msemmija fil-paragrafu 1, tinnotifika l-volum ta' ħalib mhux ipproċessat, speċifikat għal kull Stat Membru ta’ produzzjoni, li ġie attwalment mgħoti b’kunsinna taħt kuntratti nnegozjati mill-organizzazzjoni tal-produtturi fis-sena kalendarja preċedenti.

Artikolu 3

1.   Mhux aktar tard mill-15 ta’ Marzu kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 126c(8) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007:

(a)

il-volum totali ta’ ħalib ipproċessat, speċifikat għal kull Stat Membru tal-produzzjoni, mogħti b’kunsinna fit-territorju tagħhom taħt kuntratti nnegozjati permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet rikonoxxuti skont l-Artikolu 126c(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, fis-sena kalendarja preċedenti, kif notifikat lill-awtoritajiet kompetenti taħt l-Artikolu 2(3) ta' dan ir-Regolament;

(b)

l-għadd ta’ każijiet li fihom l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni iddeċidew li negozjat partikolari għandu jinfetaħ mill-ġdid jew ma għandux iseħħ skont l-Artikolu 126c(6) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u sommarju qasir ta’ dawk id-deċiżjonijiet.

2.   Fejn in-notifiki li waslu taħt l-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament huma marbuta ma’ negozjati li jkopru aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri għandhom, għall-iskopijiet tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 126c(6) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jgħaddu minnufih lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa għall-Kummissjoni biex tivvaluta jekk il-kompetizzjoni hijiex eskluża jew jekk saritx ħsara serja lill-proċessuri SME tal-ħalib mhux ipproċessat.

Artikolu 4

1.   In-notifiki skont l-Artikolu 126d(7) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jinkludu r-regoli adottati mill-Istati Membri biex jirregolaw il-provvista tal-ġobon b’denominazzjoni tal-oriġini protetta jew indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll nota mqassra li tindika:

(a)

l-isem tal-ġobon,

(b)

l-isem u t-tip ta’ organizzazzjoni li qed jitolbu ir-regolazzjoni tal-provvista;

(c)

il-mezzi magħżula għar-regolazzjoni tal-provvista;

(d)

id-data tad-dħul fis-seħħ tar-regoli;

(e)

il-perjodu taż-żmien fejn japplikaw ir-regoli.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni meta jirrevokaw regoli qabel it-tmiem tal-perjodu msemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 1.

Artikolu 5

In-notifiki msemmija fl-Artikolu 185f(5) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jinkludu r-regoli adottati mill-Istati Membri rigward il-kuntratti msemmija fl-Artikolu 185f(1) tagħha, kif ukoll in-nota mqassra li tindika:

(a)

jekk l-Istat Membru iddeċiediex li l-kunsinni ta’ ħalib mhux ipproċessat minn bidwi għal proċessur għandu jkun kopert minn kuntratt bil-miktub bejn il-Partijiet u, jekk iva, l-istadju jew l-istadji tal-kunsinna meħtieġa li ikunu koperti minn tali kuntratti, jekk issir il-kunsinna permezz ta' kollettur wieħed jew aktar, u kwalunkwe żmien minimu għal kuntratti bil-miktub;

(b)

jekk l-Istat Membru iddeċiediex li l-ewwel xerrej ta’ ħalib mhux ipproċessat għandu jagħmel offerta bil-miktub għall-kuntratt lill-bidwi, u, fejn xieraq, id-dewmien minimu ta' kuntratt li jrid ikun inkluż fl-offerta.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 94, 30.3.2012, p. 38.


16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/41


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 512/2012

tal-15 ta’ Ġunju 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


16.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/43


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 513/2012

tal-15 ta’ Ġunju 2012

li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Ġunju 2012

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament “Waħdieni dwar l-OKS”) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta' Lulju 2010 dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (qamħ komuni, għaż-żrigħ), ex 1001 99 00 (qamħ komuni ta' kwalità għolja għajr dak għaż-żriegħ), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 u 1007 90 00, id-dazju għall-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-importazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz tal-importazzjoni CIF applikabbli għall-konsenja kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju għall-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu msemmi, għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi regolari l-prezzijiet rappreżentattivi tal-importazzjoni CIF għall-prodotti kkonċernati.

(3)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (qamħ komuni, għaż-żrigħ), ex 1001 99 00 (qamħ komuni ta' kwalità għolja għajr dak għaż-żriegħ), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 u 1007 90 00, id-dazju għall-importazzjoni huwa kkalkulat fuq il-prezz rappreżentattiv tal-importazzjoni CIF ta’ kull jum iddeterminat skont il-metodu speċifikat fl-Artikolu 5 ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji għall-importazzjoni għall-perjodu li jibda mis-16 ta’ Ġunju 2012, applikabbli sakemm jidħlu fis-seħħ dazji għall-importazzjoni ġodda.

(5)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika malajr kemm jista' jkun wara li tkun disponibbli d-dejta aġġornata, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mis-16 ta’ Ġunju 2012, id-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament abbażi tal-informazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANNESS I

Dazji għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mis-16 ta’ Ġunju 2012

Kodiċi NM

Isem tal-merkanzija

Dazju għall-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

QAMĦ durum ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

ex 1001 91 20

QAMĦ komuni, għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 99 00

QAMĦ komuni ta’ kwalità għolja, għajr dak għaż-żriegħ

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żriegħ, għajr l-ibridi

0,00

1005 90 00

QAMĦIRRUM, għajr dak għaż-żriegħ (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGU tal-qamħ, għajr ibridi għaż-żriegħ

0,00


(1)  L-importatur jista’ jibbenefika, skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, minn tnaqqis fid-dazji ta’:

3 EUR/t, jekk il-port tal-ħatt ikun fil-Baħar Mediterran (’l hinn mill-Istrett ta’ Ġibiltà) jew fil-Baħar l-Iswed, jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċeani Atlantiku jew permezz tal-Kanal ta’ Suez,

2 EUR/t, jekk il-port tal-ħatt jinsab fid-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, il-Finlandja, fl-Isvezja, fir-Renju Unit jew fuq il-kosta tal-Atlantiku tal-Peniżola Iberika, jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 jiġu rrispettati.


ANNESS II

Informazzjoni għall-kalkolu tad-dazji stipulati fl-Anness I

1.6.2012-14.6.2012

(1)

Il-kwantitajiet medji għall-perjodu ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

(EUR/t)

 

Qamħ komuni (1)

Qamħirrum

Qamħ durum kwalità għolja

Qamħ durum, ta’ kwalità medja (2)

Qamħ durum ta’ kwalità baxxa (3)

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

237,71

183,97

Prezz FOB l-Istati Uniti tal-Amerika

235,68

225,68

205,68

Primjum tal-Golf

24,85

Primjum tal-Għadajjar il-Kbar

50,93

(2)

Il-kwantitajiet medji għall-perjodu ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

Spejjeż għat-trasport: Il-Golf tal-Messiku — Rotterdam:

17,08  EUR/t

Spejjeż għat-trasport: L-Għaddajjar il-Kbar — Rotterdam:

51,92  EUR/t


(1)  Primjum pożittiva ta' EUR 14/t inkorporat (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).

(2)  Skont ta' EUR 10/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).

(3)  Skont ta' EUR 30/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).