ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.156.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
16. juni 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 509/2012 af 15. juni 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 510/2012 af 15. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår fastsættelsen af ansøgningsgebyr til EF-sortsmyndigheden

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2012 af 15. juni 2012 om meddelelser vedrørende producent- og brancheorganisationer og kontraktforhandlinger og -forhold, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, i mælke- og mejerisektoren

39

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 512/2012 af 15. juni 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 513/2012 af 15. juni 2012 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juni 2012

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/17/EU

af 13. juni 2012

om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheder ekspanderer i stigende omfang ud over nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre marked byder på. Grænseoverskridende grupper og mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger, omfatter selskaber fra forskellige medlemsstater. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplysninger om selskaber i en grænseoverskridende sammenhæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid ikke altid umiddelbart tilgængelige på tværs af grænserne.

(2)

Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (3) opstiller en fortegnelse over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusikkerhed for tredjeparter, idet et selskabs filial fortsat vil kunne operere, selv om selskabet er slettet i registret.

(3)

Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner har gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (4) skal registrene samarbejde på tværs af grænserne. Der findes dog ikke etablerede kommunikationskanaler, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med at løse sprogproblemer og øge retssikkerheden.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (5) sikrer bl.a., at dokumenter og oplysninger i registret gøres tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er dog stadig nødt til at søge land for land i registret, især fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem registrene har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

(5)

I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked blev sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre identificeret som en nødvendig foranstaltning til skabelse af et mere erhvervsvenligt retligt og skattemæssigt miljø. Sammenkoblingen skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder og øge retssikkerheden og dermed bidrage til at komme ud af den globale økonomiske og finansielle krise, hvilket er et af de prioriterede mål i Europa 2020-dagsordenen. Den skulle også forbedre kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre gennem anvendelse af innovationerne inden for informations- og kommunikationsteknologi.

(6)

I konklusionerne fra Rådets samling den 25. maj 2010 om sammenkobling af selskabsregistre blev det bekræftet, at en bedre adgang til ajourførte og pålidelige oplysninger om selskaber vil kunne fremme større tillid til markedet og være med til at sætte skub i opsvinget og konkurrenceevnen for europæiske virksomheder.

(7)

Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 7. september 2010 om sammenkobling af selskabsregistre (6), at projektets nyttevirkning med hensyn til den videre integration af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun kan udnyttes, hvis alle medlemsstaterne deltager i netværket.

(8)

I henhold til den flerårige handlingsplan for 2009-2013 vedrørende europæisk e-justice (7) skal der udvikles en europæisk e-justice-portal (»portalen«) som en europæisk elektronisk kvikskranke for retsinformation, retslige og administrative myndigheder, registre, databaser og andre tjenester, og sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre anses for vigtig.

(9)

Adgangen på tværs af grænserne til forretningsoplysninger om selskaber og deres filialer oprettet i andre medlemsstater kan kun forbedres, hvis alle medlemsstaterne muliggør, at elektronisk kommunikation kan finde sted mellem registre, og overfører oplysninger til de enkelte brugere på en standardiseret måde ved hjælp af identisk indhold og interoperable teknologier i hele Unionen. Registrenes interoperabilitet bør sikres af medlemsstaternes registre (»nationale registre«) ved hjælp af tjenester, der bør udgøre grænseflader til den europæiske centrale platform (»platformen«). Platformen bør være et centraliseret sæt it-redskaber, der integrerer tjenester og bør danne en fælles grænseflade. Denne grænseflade bør bruges af alle nationale registre. Platformen bør også yde tjenester, der udgør en grænseflade til portalen, som fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke, og til de valgfrie adgangspunkter, som medlemsstaterne har oprettet. Platformen bør kun betragtes som et instrument til sammenkobling af registre og ikke som en særskilt enhed, der har status som en juridisk person. På grundlag af unikke identifikatorer bør platformen kunne formidle oplysninger fra de enkelte medlemsstaters registre til andre medlemsstaters kompetente registre i standardmeddelelsesformat (en elektronisk form for meddelelser, der udveksles mellem it-systemer, som f.eks. xml) og på det relevante sprog.

(10)

Formålet med dette direktiv er ikke at oprette en centraliseret registerdatabase, der lagrer betydningsfulde oplysninger om selskaber. På tidspunktet for gennemførelsen af systemet til sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (»registersammenkoblingssystemet«), bør kun det sæt data, der er nødvendigt for, at platformen fungerer korrekt, fastlægges. Omfanget af disse data bør navnlig omfatte operationelle data, ordbøger og ordlister. Det bør fastsættes under hensyntagen til behovet for at sikre en effektiv drift af registersammenkoblingssystemet. Disse data bør bruges til at gøre det muligt for platformen at udøve sine funktioner og bør aldrig gøres offentligt tilgængelige i direkte form. Desuden bør platformen hverken ændre indholdet af de data om selskaber, der er lagret i de nationale registre, eller de oplysninger om selskaber, der overføres gennem registersammenkoblingssystemet.

(11)

Da målet med dette direktiv ikke er at harmonisere de nationale systemer for centrale handels- og selskabsregistre, har medlemsstaterne ikke pligt til at ændre deres interne registersystem, navnlig med hensyn til forvaltning og lagring af data, gebyrer, brug og offentliggørelse af oplysninger til nationale formål.

(12)

Inden for rammerne af dette direktiv vil portalen ved hjælp af platformen behandle forespørgsler fra individuelle brugere vedrørende de oplysninger om selskaber og deres filialer oprettet i andre medlemsstater, der er lagret i de nationale registre. Dette vil gøre det muligt at præsentere resultaterne af søgningerne på portalen, herunder de forklarende beskrivelser på alle de af Unionens officielle sprog, der angiver de tilgængelige oplysninger. For at øge beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør basisoplysninger om retsgyldigheden af dokumenter og oplysninger, som er offentliggjort i medfør af medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med direktiv 2009/101/EF, være tilgængelige på portalen.

(13)

Det bør være muligt for medlemsstaterne at indføre et eller flere valgfrie adgangspunkter, som kan have en indflydelse på brugen og driften af platformen. Kommissionen bør derfor underrettes om deres oprettelse og om alle væsentlige ændringer i driften heraf, navnlig deres lukning. Sådan underretning bør på ingen måde begrænse medlemsstaternes beføjelser med hensyn til oprettelsen og driften af de valgfrie adgangspunkter.

(14)

Selskaber og deres filialer i andre medlemsstater bør have en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation af dem mulig inden for Unionen. Denne identifikator er bestemt til at blive anvendt til kommunikation mellem registrene gennem registersammenkoblingssystemet; selskaber og filialer bør derfor ikke være forpligtede til at angive den unikke identifikator i de breve eller bestillingssedler, der er nævnt i direktiv 89/666/EØF og 2009/101/EF. De bør fortsat anvende deres nationale registreringsnummer til deres egne kommunikationsformål.

(15)

Det bør være muligt at etablere en klar forbindelse mellem registret for et selskab og registrene for dets filialer i andre medlemsstater, der består i udveksling af oplysninger om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets register er. Selv om medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer de vil anvende med hensyn til filialer registreret på deres område, bør de som minimum sikre, at afviklede selskabers filialer slettes i registret hurtigst muligt, i givet fald efter likvidation af den pågældende filial. Denne forpligtelse bør ikke gælde for filialer af selskaber, der er blevet slettet i registret, men som har en juridisk efterfølger, f.eks. i forbindelse med enhver ændring i selskabets juridiske form, en fusion eller spaltning eller en grænseoverskridende flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.

(16)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på en filial, der er oprettet i en medlemsstat af et selskab, som ikke henhører under retsreglerne i en medlemsstat som omhandlet i artikel 7 i direktiv 89/666/EØF.

(17)

Direktiv 2005/56/EF bør ændres for at sikre, at kommunikationen mellem registre finder sted gennem registersammenkoblingssystemet.

(18)

Medlemsstaterne bør sikre, at alle ændringer af oplysninger indført i registrene vedrørende selskaber indebærer en ajourføring af disse oplysninger uden unødig forsinkelse. Ajourføringen bør normalt offentliggøres inden 21 dage efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation vedrørende disse ændringer, herunder lovlighedskontrollen i henhold til national lovgivning. Denne tidsfrist på 21 dage bør forstås således, at medlemsstaterne har pligt til at gøre en rimelig indsats for at overholde den frist, der er fastsat i dette direktiv. Den bør ikke finde anvendelse på de regnskabsdokumenter, som selskaber har pligt til at fremlægge for hvert regnskabsår. Denne undtagelse er berettiget, fordi de nationale registre er overbelastede i rapporteringsperioderne. I henhold til de generelle retsprincipper, der er fælles for alle medlemsstaterne, bør tidsfristen på 21 dage suspenderes i tilfælde af force majeure.

(19)

Skulle Kommissionen beslutte at lade en tredjepart udvikle og/eller drive platformen, bør dette ske i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8). Det bør sikres, at medlemsstaterne i passende omfang inddrages i denne proces, ved at fastsætte tekniske specifikationer med henblik på den offentlige udbudsprocedure ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (9).

(20)

Skulle Kommissionen beslutte at lade en tredjepart drive platformen, bør der sikres kontinuitet i tjenesterne fra registersammenkoblingssystemet og et passende offentligt tilsyn med platformens funktion. Der bør ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 vedtages nærmere regler for den operationelle drift af platformen. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder inddrages i hele systemets funktion gennem en regelmæssig dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter om spørgsmålene vedrørende driften af registersammenkoblingssystemet og videreudviklingen heraf.

(21)

Sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre nødvendiggør koordinering af nationale systemer med forskellige tekniske karakteristika. Dette indebærer vedtagelse af tekniske foranstaltninger og specifikationer, der skal tage hensyn til forskelle mellem registrene. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at behandle disse tekniske og operationelle spørgsmål. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(22)

Dette direktiv bør ikke begrænse medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer for adgang til oplysninger om selskaber gennem registersammenkoblingssystemet, hvis sådanne gebyrer kræves i henhold til national lovgivning. Tekniske foranstaltninger og specifikationer for registersammenkoblingssystemet bør derfor gøre det muligt at indføre bestemmelser om betalinger. I denne henseende bør dette direktiv ikke foregribe specifikke tekniske løsninger, eftersom bestemmelserne om betalinger bør fastsættes på det tidspunkt, hvor der vedtages gennemførelsesretsakter, under hensyntagen til bredt tilgængelige onlinebetalingsfaciliteter.

(23)

Det kunne være relevant for tredjelande fremover at have mulighed for at deltage i registersammenkoblingssystemet.

(24)

En rimelig løsning med hensyn til finansieringen af registersammenkoblingssystemet indebærer, at både Unionen og dens medlemsstater deltager i finansieringen af dette system. Medlemsstaterne bør bære den finansielle byrde forbundet med tilpasning af deres nationale registre til systemet, mens de centrale elementer — platformen og portalen, der fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke — bør finansieres over en relevant budgetpost på Unionens almindelige budget. For at supplere visse ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår opkrævning af gebyrer for modtagelse af selskabsoplysninger. Dette berører ikke de nationale registres mulighed for at opkræve gebyrer, men det kan medføre et ekstra gebyr til samfinansiering af platformens vedligeholdelse og funktion. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(25)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11), finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, herunder elektronisk fremsendelse af personoplysninger i medlemsstaterne. Enhver behandling af personoplysninger, som foretages af medlemsstaternes registre, Kommissionen og i givet fald en tredjepart, der er involveret i platformens drift, bør finde sted i overensstemmelse med disse retsakter. De gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i forbindelse med registersammenkoblingssystemet, bør om nødvendigt sikre en sådan overholdelse, navnlig ved at fastsætte de relevante opgaver og ansvarsområder, der påhviler alle de berørte deltagere, og de organisatoriske og tekniske regler, der gælder for dem.

(26)

Registersammenkoblingssystemet kræver, at medlemsstaterne foretager de nødvendige tilpasninger, der især består i udvikling af en grænseflade, der forbinder de enkelte registre med platformen, så systemet bliver operationelt. Dette direktiv bør derfor fastsætte en udskudt frist for medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse af bestemmelserne vedrørende dette systems tekniske drift. Denne frist bør ligge efter Kommissionens vedtagelse af alle gennemførelsesretsakterne vedrørende de tekniske foranstaltninger og specifikationer for registersammenkoblingssystemet. Tidsfristen for gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv for så vidt angår den tekniske drift af registersammenkoblingssystemet bør være tilstrækkelig til, at medlemsstaterne kan gennemføre de nødvendige retlige og tekniske tilpasninger for at sikre, at dette system er fuldt operationelt inden for en rimelig tidsramme.

(27)

Ifølge den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (12), har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. Lovgiver finder fremsendelse af sådanne dokumenter velbegrundet i forbindelse med nærværende direktiv.

(28)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8, hvori det fastsættes, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

(29)

Målene med dette direktiv, nemlig forbedring af adgangen til selskabsoplysninger på tværs af grænserne, sikring af, at ajourførte oplysninger opbevares i filialernes registre, og eta-blering af klare kommunikationskanaler mellem registre ved grænseoverskridende registreringer kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30)

Direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(31)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 6. maj 2011 (13)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 89/666/EØF

I direktiv 89/666/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende stykker:

»3.   De i artikel 2, stk. 1, omhandlede dokumenter og oplysninger skal være offentligt tilgængelige gennem det system for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i henhold til artikel 4a, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (14) (»registersammenkoblingssystemet«). Artikel 3b og artikel 3c, stk. 1, i nævnte direktiv finder tilsvarende anvendelse.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at filialer har en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation af dem mulig i kommunikationen mellem registre gennem registersammenkoblingssystemet. Denne unikke identifikator skal som minimum indeholde elementer, der gør det muligt at identificere registermedlemsstaten, det oprindelige nationale register og filialnummeret i dette register og eventuelt elementer, der forhindrer identifikationsfejl.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

1.   Et selskabs register skal gennem registersammenkoblingssystemet straks stille oplysninger til rådighed om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets register er.

2.   En filials register skal gennem registersammenkoblingssystemet sikre, at oplysningerne, som omhandlet i stk. 1, modtages hurtigst muligt.

3.   Udvekslingen af oplysninger, som omhandlet i stk. 1 og 2, skal være gebyrfri for registrene.

4.   Medlemsstaterne fastlægger den procedure, der skal følges ved modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i registret, ligeledes slettes af registret hurtigst muligt.

5.   Stk. 4, andet punktum, finder ikke anvendelse på filialer af selskaber, der er blevet slettet i registret som følge af en ændring i det pågældende selskabs juridiske form, en fusion eller spaltning eller en grænseoverskridende flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.«

3)

Følgende afdeling indsættes:

»AFDELING IIIA

DATABESKYTTELSE

Artikel 11a

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (15).

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2005/56/EF

I direktiv 2005/56/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Registrering

Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som de fusionerende selskaber var underlagt, fastlægger i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (16), for sit territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion i det offentlige register, hvor hvert af disse selskaber er forpligtet til at deponere sine akter.

Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er registreret, underretter gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF straks det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men ikke før.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

Databeskyttelse

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (17).

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2009/101/EF

I direktiv 2009/101/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, indføres i det kompetente register, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, første afsnit, og normalt offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3 og 5, inden 21 dage efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation vedrørende ændringerne, herunder i givet fald den lovlighedskontrol, der kræves i henhold til national lovgivning for henlæggelse i aktmappen.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på de regnskabsdokumenter, der er omhandlet i artikel 2, litra f).«

2)

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne sikrer, at selskaber har en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation af dem mulig i kommunikationen mellem registre gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (»registersammenkoblingssystemet«), jf. artikel 4a, stk. 2. Denne unikke identifikator skal mindst indeholde elementer, der gør det muligt at identificere registermedlemsstaten, det oprindelige nationale register og selskabsnummeret i dette register og eventuelt elementer, der forhindrer identifikationsfejl.«

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3a

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der stilles ajourførte oplysninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, 6 og 7, kan påberåbe sig de oplysninger og hver dokumenttype, der er nævnt i artikel 2.

2.   Medlemsstaterne tilvejebringer de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal (»portalen«) i overensstemmelse med portalens regler og tekniske krav.

3.   Kommissionen offentliggør disse oplysninger på portalen på alle Unionens officielle sprog.

Artikel 3b

1.   Elektroniske kopier af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, skal ligeledes gøres offentligt tilgængelige gennem registersammenkoblingssystemet.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, er tilgængelige gennem registersammenkoblingssystemet i standardmeddelelsesformat og er tilgængelige elektronisk. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at minimumssikkerhedsstandarder for dataoverførsel overholdes.

3.   Kommissionen leverer en søgetjeneste på alle Unionens officielle sprog til søgning på selskaber, der er registreret i medlemsstaterne, med henblik på gennem portalen at stille følgende til rådighed:

a)

de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i artikel 2

b)

de forklarende beskrivelser, der findes på alle Unionens officielle sprog, som angiver disse oplysninger og dokumenttyperne.

Artikel 3c

1.   De gebyrer, der opkræves for adgang til de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i artikel 2, gennem registersammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

2.   Medlemsstaterne sikrer gratis adgang til følgende oplysninger gennem registersammenkoblingssystemet:

a)

selskabets navn og retlige form

b)

selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor det er registreret, samt

c)

selskabets registreringsnummer.

Foruden disse oplysninger kan medlemsstaterne vælge at give gratis adgang til yderligere dokumenter og oplysninger.

Artikel 3d

1.   Et selskabs register skal gennem registersammenkoblingssystemet straks stille oplysninger til rådighed om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets register er.

2.   En filials register skal gennem registersammenkoblingssystemet sikre at oplysningerne, som omhandlet i stk. 1, modtages hurtigst muligt.

3.   Udvekslingen af oplysninger, som omhandlet i stk. 1 og 2, skal være gebyrfri for registrene.«

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

1.   Der oprettes en europæisk central platform (»platformen«).

2.   Registersammenkoblingssystemet består af:

medlemsstaternes registre

platformen

portalen, der fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke.

3.   Medlemsstaterne sikrer interoperabilitet mellem deres registre i registersammenkoblingssystemet via platformen.

4.   Medlemsstaterne kan oprette valgfrie adgangspunkter til registersammenkoblingssystemet. De underretter hurtigst muligt Kommissionen om oprettelsen af sådanne adgangspunkter og om alle væsentlige ændringer i driften heraf.

5.   Adgang til oplysninger fra registersammenkoblingssystemet sikres gennem portalen og gennem de valgfrie adgangspunkter oprettet af medlemsstaterne.

6.   Oprettelsen af registersammenkoblingssystemet berører ikke gældende bilaterale aftaler, der er indgået mellem medlemsstater vedrørende udvekslingen af oplysninger om selskaber.

Artikel 4b

1.   Kommissionen træffer afgørelse om at udvikle og/eller drive platformen enten selv eller gennem en tredjepart.

Beslutter Kommissionen at udvikle og/eller drive platformen gennem en tredjepart, sker valget af tredjepart og Kommissionens håndhævelse af aftalen med denne tredjepart i overensstemmelse med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (18).

2.   Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart udvikle platformen, fastlægger den ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske specifikationer med henblik på udbudsproceduren samt varigheden af den aftale, der skal indgås med tredjeparten.

3.   Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart drive platformen, vedtager den ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nærmere regler for den operationelle drift af platformen.

Den operationelle drift af platformen skal navnlig omfatte:

tilsynet med platformens funktion

sikkerheden og beskyttelsen af de data, der formidles og udveksles via platformen

koordineringen af forbindelserne mellem medlemsstaternes registre og tredjeparten.

Kommissionen fører tilsyn med platformens funktion.

4.   Gennemførelsesretsakterne i stk. 2 og 3 vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4e, stk. 2.

Artikel 4c

Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager Kommissionen følgende:

a)

den tekniske specifikation, der præciserer de elektroniske kommunikationsformer med henblik på sammenkoblingen af registre

b)

den tekniske specifikation for kommunikationsprotokollerne

c)

de tekniske foranstaltninger, der sikrer informationsteknologiske minimumssikkerhedsstandarder for kommunikation og formidling af oplysninger inden for registersammenkoblingssystemet

d)

den tekniske specifikation, der præciserer metoderne til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register som omhandlet i artikel 3d i nærværende direktiv og artikel 5a i Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (19)

e)

den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med henblik på udveksling af oplysninger mellem registre, som omhandlet i artikel 3d i nærværende direktiv, artikel 5a i direktiv 89/666/EØF og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (20)

f)

den tekniske specifikation, der præciserer strukturen for standardmeddelelsesformatet med henblik på udveksling af oplysninger mellem registrene, platformen og portalen

g)

den tekniske specifikation, der definerer det sæt data, der er nødvendigt for, at platformen kan udøve sine funktioner, og metoden for lagring, brug og beskyttelse af sådanne data

h)

den tekniske specifikation, der definerer strukturen og anvendelsen af den unikke identifikator for kommunikationen mellem registre

i)

den specifikation, der definerer de tekniske driftsmetoder for registersammenkoblingssystemet for så vidt angår formidling og udveksling af oplysninger, og den specifikation, der definerer de informationsteknologiske tjenester, som platformen tilbyder, således at meddelelserne gives på det relevante sprog

j)

de harmoniserede kriterier for den søgetjeneste, som portalen tilbyder

k)

bestemmelser om betalinger under hensyntagen til de tilgængelige betalingsfaciliteter som f.eks. onlinebetalinger

l)

oplysningerne i de forklarende beskrivelser, der angiver de oplysninger og dokumenttyper, der er omhandlet i artikel 2

m)

de tekniske betingelser for adgang til de tjenester, som registersammenkoblingssystemet tilbyder

n)

den procedure og de tekniske krav, der gælder for forbindelsen mellem de valgfrie adgangspunkter og platformen.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4e, stk. 2.

Kommissionen vedtager disse gennemførelsesretsakter senest den 7. juli 2015.

Artikel 4d

1.   Oprettelsen og den fremtidige udvikling af platformen og de tilpasninger af portalen, der følger af dette direktiv, finansieres over Unionens almindelige budget.

2.   Platformens vedligeholdelse og funktion finansieres over Unionens almindelige budget og kan samfinansieres ved hjælp af gebyrer for adgang til registersammenkoblingssystemet, der opkræves hos dets individuelle brugere. Dette stykke berører på ingen måde gebyrer på nationalt plan.

3.   Ved hjælp af delegerede retsakter og i overensstemmelse med artikel 13a kan Kommissionen vedtage bestemmelser om, hvorvidt platformen skal samfinansieres via opkrævning af gebyrer, og, i givet fald, hvilket beløb der kan opkræves i gebyr fra individuelle brugere i henhold til stk. 2.

4.   Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, berører ikke gebyrer, som medlemsstaterne måtte opkræve for adgang til dokumenter og oplysninger, som omhandlet i artikel 3c, stk. 1.

5.   Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, opkræves ikke for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3c, stk. 2, litra a), b) og c).

6.   Hver medlemsstat dækker udgifterne til tilpasning af sine nationale registre samt til vedligeholdelsen og funktionen heraf som følge af dette direktiv.

Artikel 4e

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (21).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7a

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (22).

6)

Følgende kapitel indsættes:

»KAPITEL 4A

DELEGEREDE RETSAKTER

Artikel 13a

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4d, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.   Den i artikel 4d, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4d, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

Artikel 4

Rapport og regelmæssig dialog

1.   Kommissionen offentliggør senest fem år efter den endelige dato for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, en rapport om, hvordan registersammenkoblingssystemet fungerer, især med hensyn til den tekniske drift og de finansielle aspekter.

2.   Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag med henblik på tilpasning af dette direktiv.

3.   Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter mødes regelmæssigt for at drøfte spørgsmål vedrørende dette direktiv i et passende forum.

Artikel 5

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 7. juli 2014.

2.   Uanset stk. 1 vedtager, offentliggør og gennemfører medlemsstaterne senest to år efter vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 4c i direktiv 2009/101/EF, de nødvendige bestemmelser for at efterkomme:

artikel 1, stk. 3 og 4, og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF

artikel 13 i direktiv 2005/56/EF

artikel 3, stk. 1, andet afsnit, artikel 3b, artikel 3c, artikel 3d, samt artikel 4a, stk. 3-5, i direktiv 2009/101/EF.

Ved vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter offentliggør Kommissionen den endelige dato for anvendelsen af de i dette stykke nævnte bestemmelser i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Retningslinjer for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. juni 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT C 248 af 25.8.2011, s. 118.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.2.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.5.2012.

(3)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.

(4)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.

(5)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.

Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under hensyn til omnummereringen af artiklerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 48, stk.2.

(6)  EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 1.

(7)  EUT C 75 af 31.3.2009, s. 1.

(8)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(10)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(11)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(13)  EUT C 220 af 26.7.2011, s. 1.

(14)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.

Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under hensyn til omnummereringen af artiklerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 48, stk.2.«

(15)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31

(16)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.

Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under hensyn til omnummereringen af artiklerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 48, stk.2.«

(17)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31

(18)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(19)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.

(20)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.

(21)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13

(22)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/10


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 509/2012

af 15. juni 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 (2) for at give de fleste af foranstaltningerne i afgørelse 2011/782/FUSP virkning.

(2)

I lyset af den syriske regerings fortsatte brutale undertrykkelse og krænkelse af menneskerettighederne fastsættes der ved Rådets afgørelse 2012/206/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP yderligere foranstaltninger, nemlig et forbud eller et krav om forudgående tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og et forbud mod eksport af luksusvarer til Syrien.

(3)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(4)

Forordning (EU) Nr. 36/2012 bør derfor ændres for at give de nye foranstaltninger virkning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 2a

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, varer eller teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, på betingelser, som de finder hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

Artikel 2b

1.   Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere det udstyr, de varer og den teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IX, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.

2.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne opført i bilag III, giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af det udstyr, de varer og den teknologi, der er opført i bilag IX, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at det udstyr, de varer og den teknologi, som salget, leveringen, overførslen eller eksporten vedrører, skal eller kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling eller vedligeholdelse af produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse.

3.   Tilladelsen udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter de detaljerede regler i artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (4). Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (5) (»den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listerne i bilag I og IA, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr eller på listerne i bilag I og IA, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller tjenesteydelser, eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a)-c).

2.   Uanset stk. 1 finder de forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, finansieringsmidler eller finansiel bistand vedrørende:

teknisk bistand, der udelukkende ydes til at hjælpe FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse (UNDOF)

ikke-dødbringende militærudstyr eller udstyr, der kunne anvendes til intern undertrykkelse, når udstyret udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og FN's krisestyringsoperationer, eller

ikke-kampmæssige køretøjer, der er udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Syrien,

når ydelsen deraf forinden er blevet godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat, der er angivet på webstederne i bilag III.

3.   Uanset stk. 1, litra b), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, på betingelser, som de finder hensigtsmæssige, give tilladelse til teknisk bistand eller mægling i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

Den pågældende medlemsstat underretter inden fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt i medfør af første afsnit.

4.   Der kræves forudgående tilladelse fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, jf. webstederne opført i bilag III, for ydelsen af følgende:

a)

teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IX, og til ydelsen, fremstillingen, vedligeholdelsen og anvendelsen af sådant udstyr, sådanne varer eller sådan teknologi direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varer og teknologi, som er opført i bilag IX, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer og sådan teknologi eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.

De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til transaktionerne i første afsnit, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at disse transaktioner skal eller kan bidrage til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11b

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, jf. listen i bilag X, til Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge direkte eller indirekte at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

2.   Uanset stk. 1, litra a), finder det forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på varer uden erhvervsmæssig karakter, bestemt til personlig brug, indeholdt i rejsendes bagage.«

Artikel 2

Bilag I til nærværende forordning indsættes som bilag IA til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 3

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag IX til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 4

Bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag X til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 15. juni 2012.

På Rådets vegne

M. LIDEGAARD

Formand


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 110 af 24.4.2012, s. 36.

(4)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1

(5)  EUT C 86 af 18.3.2011, s. 1


BILAG I

»BILAG Ia

LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2a

DEL 1

Indledende noter

1.

Denne del omfatter varer, software og teknologi, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 (1).

2.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Nr.« til nummeret i kontrollisten, og nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« henviser til kontrolbeskrivelserne af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med denne dels afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af denne dels afsnit A, B, C og D, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit E.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er underlagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er underlagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

A.   UDSTYR

Nr.

Beskrivelse

I.B.1A004

Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

a.

Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), eller

4.

»Kampmidler til oprørskontrol«, herunder:

a.

α-Bromobenzenacetonitril, (Bromobenzylcyanide) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af »sprængstoffer«, og som anvender ‧trace detection‧-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi og massespektrometri).

Teknisk note:

‧Trace detection‧ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer

Note:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for beboelseskvarterer og for ikke-militære industrier som f.eks.

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

levnedsmiddelindustrien.

Tekniske noter:

1A004 omfatter udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer »til krigsbrug«, biologiske kampmidler »til krigsbrug«, kampmidler til kemisk krigsførelse, ‧simulatorer‧ eller »kampmidler til oprørskontrol«, selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

‧Simulator‧ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

I.B.9A012

»Ubemandede luftfartøjer« (»UAV«) og systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil:

a.

»UAV« med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion (f.eks. en autopilot med et inertinavigationssystem), eller

2.

Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp af en menneskelig operatør (f.eks. tv-fjernkontrol).

b.

Systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil:

1.

Udstyr specielt konstrueret til fjernkontrol af »UAV« specificeret i 9A012.a

2.

Systemer til navigation, flyvestilling, føring eller styring ud over dem, der specificeret i 7A i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, og som er specielt konstrueret til at give »UAV«, som specificeret i 9A012.a. mulighed for autonom flyvestyring eller navigation

3.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemandet »fly« til et »UAV« specificeret i 9A012.a

4.

Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt konstrueret eller ændret til fremdrift af »UAV« i over 50 000 fods (15 240 meter) højde.

I.B.9A350

Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

 

Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber ‧VMD‧ på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet

 

Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en ‧VMD‧ på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet

 

Aerosolgenererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret i 9A350.a. og b.

Note:

Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger.

Note:

9A350 lægger ikke eksportkontrol på spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agenser i form af infektiøse aerosoler.

1.

Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder:

a.

Dopplerlasermetoden

b.

Forwardlaserdiffraktionsmetoden.

2.

I 9A350 er ‧VMD‧ volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD).

B.   TEST- OG PRODUKTIONSUDSTYR

Nr.

Beskrivelse

I.B.2B350

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling som følger:

a.

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

b.

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrøringsudstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

c.

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

d.

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m2 og mindre end 20 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧

9.

Siciliumcarbid

10.

Titancarbid, eller

11.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

e.

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådanne destillations- og absorptionskolonner, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

9.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

f.

Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom eller

2.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel.

g.

Ventiler med en ‧nominel størrelse‧ på over 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) og præformede indkapslingsforinger konstrueret til sådanne ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧, eller

9.

Følgende keramiske materialer:

a.

Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent

b.

Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent

c.

Zirconiumoxid.

Teknisk note:

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

h.

Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

9.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

i.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik

3.

Ferrosilicium (jernlegering med højt siliciumindhold)

4.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

5.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

7.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

8.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

9.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

10.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

11.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

j.

Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer, specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over 1 273 K (1 000 °C.), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik, eller

3.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

1.

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

I.B.2B351

Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskomponenter, ud over dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og udskiftelige følerpatroner hertil:

a.

Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m3, eller

b.

Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet.

I.B.2B352

Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer:

a.

Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4.

Teknisk note:

Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3 og L4) gælder specifikationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004).

b.

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene »mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter.

Teknisk note:

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

c.

Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:

1.

Gennemstrømningshatighed på 100 liter/time

2.

Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan

3.

En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet, og

4.

Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand.

Teknisk note:

Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.

d.

Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter som følger:

1.

Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer uden udledning af aerosol, med alle følgende egenskaber:

a.

Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2 og

b.

Som har en af følgende egenskaber:

1.

Kan steriliseres eller desinficeres på stedet, eller

2.

Anvender engangsfiltreringskomponenter.

Teknisk note:

I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.

2.

Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m2 for hver komponent og konstrueret til anvendelse i det i 2B352.d omhandlede filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning.

Note:

2B352.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten.

e.

Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på over 10 kg is på 24 timer og under 1 000 kg is på 24 timer

f.

Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr:

1.

Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk

Note:

2B352.f.1 lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr.

2.

Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard.

Note:

I 2B352.f.2 omfatter isoleringsudstyr fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømningskappe (lukket med vertikal gennemstrømning).

g.

Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med »mikroorganismer«, virus eller »toksiner« og med en kapacitet på mindst 1 m3.

C.   MATERIALER

Nr.

Beskrivelse

I.B.1C350

Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8)

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3.

Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)

4.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

Methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)

9.

Thionylchlorid (7719-09-7)

10.

3-hydroxy1-methylpiperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7)

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3)

15.

2-chlorethanol (107-07-3)

16.

Dimethylamin (124-40-3)

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19.

Diethylphosphit (762-04-9)

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

Ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25.

Methylbenzilat (76-89-1)

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0)

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3)

29.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

O-ethyl2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)

30.

Triethylphosphit (122-52-1)

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1)

32.

Benzilsyre (76-93-7)

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37.

3-quinuclidon (3731-38-2)

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39.

Pinacolon (75-97-8)

40.

Kaliumcyanid (151-50-8)

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42.

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)

43.

Natriumfluorid (7681-49-4)

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1)

45.

Natriumcyanid (143-33-9)

46.

Triethanolamin (102-71-6)

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3)

48.

Diisopropylamin (108-18-9)

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8)

50.

Natriumsulfid (1313-82-2)

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52.

Svovldichlorid (10545-99-0)

53.

Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)

55.

Methylphosphonsyre (993-13-5)

56.

Diethylmethylphosphonat (683-08-9)

57.

N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)

58.

Triisopropylphosphit (116-17-6)

59.

Ethyldiethanolamin (139-87-7)

60.

O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8)

61.

O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6)

62.

Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)

63.

Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C350 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

I.B.1C351

Humane patogener, zoonoser og »toksiner« som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Andesvirus

2.

Chaparvirus

3.

Chikungunyavirus

4.

Choclovirus

5.

Congovirus (Krim hæmorragisk feber)

6.

Denguefebervirus

7.

Dobrava-Belgrade-virus

8.

Østlig hesteencephalitisvirus

9.

Ebolavirus

10.

Guanaritovirus

11.

Hantaanvirus

12.

Hendravirus (Equine morbillivirus)

13.

Japansk encephalitisvirus

14.

Juninvirus

15.

Kyasanur Forest-virus

16.

Laguna Negra virus

17.

Lassafebervirus

18.

Louping ill-virus

19.

Lujovirus

20.

Lymphocytær choriomeningitisvirus

21.

Machupovirus

22.

Marburgvirus

23.

Monkeypoxvirus

24.

Murray Valley encephalitis-virus

25.

Nipah-virus

26.

Omsk hæmorragisk febervirus

27.

Oropouchevirus

28.

Powassan-virus

29.

Rift Valley febervirus

30.

Rociovirus

31.

Sabiavirus

32.

Seoulvirus

33.

Sin nombre-virus

34.

St Louis encephalitis-virus

35.

Encephalitisvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis)

36.

Variolavirus

37.

Venezuelansk hesteencephalitisvirus

38.

Vestlig hesteencephalitisvirus

39.

Gul feber-virus.

b.

Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coxiella burnetii

2.

Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.

Rickettsia prowazekii

4.

Rickettsia rickettsii.

c.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Bacillus anthracis

2.

Brucella abortus

3.

Brucella melitensis

4.

Brucella suis

5.

Chlamydia psittaci

6.

Clostridium botulinum

7.

Francisella tularensis

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.

Salmonella typhi

11.

Shigella dysenteriæ

12.

Vibrio choleræ

13.

Yersinia pestis

14.

Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

15.

Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper.

d.

Følgende »toksiner« og »underenheder af toksiner« af disse:

1.

Botulinumtoksin

2.

Clostridium perfringens-toksin

3.

Conotoksin

4.

Ricin

5.

Saxitoksin

6.

Shigatoksin

7.

Staphylococcus aureus-toksin

8.

Tetrodotoksin

9.

Vero-toksin og shigalignende ribosom-inaktiverende proteiner

10.

Microcystin (Cyanginosin)

11.

Aflatoksiner

12.

Abrin

13.

Choleratoksin

14.

Diacetoxyscirpenoltoksin

15.

T-2-toksin

16.

HT-2-toksin

17.

Modeccin

18.

Volkensin

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin).

Note:

1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1.

Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling

2.

Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler

3.

Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

e.

Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coccidioides immitis

2.

Coccidioides posadsii.

Note:

1C351 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner« eller »immunotoksiner«.

I.B.1C352

Animalske patogener som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Afrikansk svinepestvirus

2.

Aviært influenzavirus, der:

a.

er ukarakteriseret, eller

b.

er defineret i bilag I, punkt 2, til direktiv 2005/94/EF (2) som værende stærkt patogene som følger:

1.

Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller

2.

Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten.

3.

Bluetonguevirus

4.

Mund- og klovesygevirus

5.

Gedekoppevirus

6.

Aujeszkys sygdomvirus

7.

Svinepestvirus (Hog Choleravirus)

8.

Lysavirus (rabies)

9.

Newcastlediseasevirus

10.

Fåre- og gedepestvirus

11.

Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin)

12.

Kvægpestvirus

13.

Fårekoppevirus

14.

Teschenersygevirus

15.

Vesikulær stomatitisvirus

16.

Lumpy Skin Disease-virus

17.

Afrikansk hestepestvirus

b.

Mycoplasma, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note:

1C352 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner«.

I.B.1C353

Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

a.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller 1C354

b.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de »toksiner«, der er specificeret i 1C351.d, eller »underenheder af toksiner« af disse.

1.

Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej.

2.

Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a.

I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed' eller

b.

Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Note:

1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

I.B.1C354

Plantepatogener som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Potato Andean latent tymovirus

2.

Potato spindle tuber viroid.

b.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Xanthomonas albilineans

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xanthomonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo

3.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3).

c.

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae)

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici)

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

a.

Toksiske kemiske stoffer som følger:

1.

Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)

3.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)

4.

Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)

5.

Cyanogenchlorid (506-77-4)

6.

Hydrogencyanid (74-90-8)

7.

Klorpikrin: Trichlornitromethan (76-06-2).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C450 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b.

Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1.

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer.

Note:

1C450.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-S-phenyl-ethylphosphonothiolothionat (944-22-9).

2.

Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid

NB:

Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350

4.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350

5.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350

Note:

1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf

b.

Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).

6.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350

7.

Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (139-87-7)

8.

Methyldiethanolamin (105-59-9).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben« lægger 1C450 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

D.   SOFTWARE

Nr.

Beskrivelse

I.B.1D003

»Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c eller 1A004.d.

I.B.2D351

»Software« bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet til »brug« af udstyr, der er specificeret i 2B351.

I.B.9D001

»Software«, der er specielt designet eller ændret til »udvikling« af udstyr eller »teknologi«, der er specificeret i 9A012.

I.B.9D002

»Software«, der er specielt udviklet eller ændret til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 9A012.

E.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

I.B.1E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« eller »produktion« af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A004, 1C350 to1C354 eller 1C450.

I.B.2E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller »software«, der er specificeret i 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351.

I.B.2E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 2B350, 2B351 eller 2B352.

I.B.2E301

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af varer, der er specificeret i 2B350-2B352.

I.B.9E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller »software«, der er specificeret i 9A012 eller 9A350.

I.B.9E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 9A350.

I.B.9E101

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af ‧UAV‧, der er specificeret i 9A012.

Teknisk note:

I 9E101.b. forstås ved ‧UAV‧ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

I.B.9E102

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af ‧UAV‧, der er specificeret i 9A012.

Teknisk note:

I 9E101.b. forstås ved ‧UAV‧ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

DEL 2

Indledende noter

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med del 1, afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af nærværende dels afsnit I.C.A, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende dels afsnit I.C.B.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

I.C.A.   VARER

(Materialer og kemikalier)

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

I.C.A.001

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Dichlorethan, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Nitromethan (CAS 75-52-5)

2.

Picrinsyre, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Aluminiumchlorid, (CAS 7446-70-0)

2.

Arsen, (CAS 7440-38-2)

3.

Arsentrioxid, (CAS 1327-53-3)

4.

Bis(2-chlorethyl)ethylaminhydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.

Bis(2-chlorethyl)methylaminhydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.

Tris(2-chlorethyl)aminhydrochlorid, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TEKNOLOGI

B.001

‧Teknologi‧ til »udvikling«, »fremstilling« eller »brug« af produkter under afsnit I.C.A.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter »software«.«

 


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).


BILAG II

»BILAG IX

LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b

Indledende noter

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med dette bilags afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af dette bilags afsnit IX.A, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit B.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

IX.A.   VARER

IX.A1.   Materialer, kemiske stoffer, ‧mikroorganismer‧ og ‧toksiner‧

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.A1.001

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

Tributylphosphite, (CAS 102-85-2)

 

Methylisocyanat, (CAS 624-83-9)

 

Quinaldin, (CAS 91-63-4)

 

2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

Benzil, (CAS 134-81-6)

 

Diethylamin, (CAS 109-89-7)

 

Diethylether, (CAS 60-29-7)

 

Dimethylether, (CAS 115-10-6)

 

Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

 

Butyrylcholinesterase (BCHE)

 

Diethylentriamin, (CAS 111-40-0)

 

Dichlormethan, (CAS 75-09-3)

 

Dimethylanalin, (CAS 121-69-7)

 

Ethylbromid, (CAS 74-96-4)

 

Ethylchlorid, (CAS 75-00-3)

 

Ethylamin, (CAS 75-04-7)

 

Hexamin, (CAS 100-97-0)

 

Isopropylbromid, (CAS 75-26-3)

 

Isopropylether, (CAS 108-20-3)

 

Methylamin, (CAS 74-89-5)

 

Methylbromid, (CAS 74-83-9)

 

Monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)

 

Obidoximchlorid, (CAS 114-90-9)

 

Kaliumbromid, (CAS 7758-02-3)

 

Pyridin, (CAS 110-86-1)

 

Pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)

 

Natriumbromid, (CAS 7647-15-6)

 

Natriummetal, (CAS 7440-23-5)

 

Tributylamin, (CAS 102-82-9)

 

Triethylamin, (CAS 121-44-8)

 

Trimethylamin, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.A2.001

Gulvmonterede stinkskabe (walk-in-style) med minimal bredde på 2,5 m.

 

IX.A2.002

Åndedrætsværn i form af en helmaske med luftfilter og friskluftsfilter, ud over dem, der er specificeret i 1A004 eller 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Klasse II biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard.

2B352.f.2

IX.A2.004

Batchcentrifuger med en rotorkapacitet på 4 liter eller derover, og som kan anvendes til biologiske materialer.

 

IX.A2.005

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene »mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 5 liter eller mere, men under 20 liter.

Teknisk note:

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

2B352.b

IX.A2.007

Renrum med konventionel eller turbulent luft-flow og selvindesluttende HEPA-filterenheder eller ULPA-filterenheder, der kan anvendes i faciliteter med indeslutningsniveau 3 eller 4.

2B352.a

IX.A2.008

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling, som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.009 i bilag Ia og Ib, som følger:

a.

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

b.

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

c.

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

d.

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

e.

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

f.

Ventiler med en ‧nominel størrelse‧ på over 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) til brug i sådanne ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

1.

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for ventilens kontrolstatus

2.

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

g.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, hvor alle overflader, der i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

h.

Vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 1 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik

3.

‧Ferrosilicium‧

4.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

5.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

7.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

8.

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom

9.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

10.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

11.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

12.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

1.

De materialer, der anvendes til membraner og pakninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for pumpens kontrolstatus

2.

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent

3.

‧Ferrosilicium‧ er jernlegeringer med indhold af silicium på mindst 8 vægtprocent.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling, som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.008, som følger:

 

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i a), hvor alle overflader, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

 

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af følgende materialer:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Ventiler med en nominel størrelse på mindst 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) med kugler eller haner konstrueret til sådanne ventiler, og hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Teknisk note:

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3 pr. time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af ethvert af følgende materialer:

 

Keramik

 

Ferrosilicium (jernlegeringer med indhold af silicium på mindst 8 vægtprocent)

 

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Tekniske noter:

De materialer, der anvendes til membraner eller pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for pumpens kontrolstatus.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

 

B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.B.001

‧Teknologi‧ til »udvikling«, »fremstilling« eller »brug« af produkter under afsnit IX.A.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter »software«

 


BILAG III

»BILAG X

LISTE OVER LUKSUSVARER OMHANDLET I ARTIKEL 11B

1.   Racerene heste

KN-kode: 0101 21 00

2.   Kaviar og kaviarerstatning; kaviarerstatning, hvis salgsprisen er over 20 EUR pr. 100 g

KN-kode: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Trøfler

KN-kode: 2003 90 10

4.   Vin (herunder mousserende vin) til en salgspris på over 50 EUR pr. liter samt alkohol og alkoholholdige drikkevarer til en salgspris på over 50 EUR pr. liter.

KN-kode: ex 2204 21 til ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cigarer og cigarillos til en salgspris på over 10 EUR pr. cigar eller cigarillos

KN-kode: ex 2402 10 00

6.   Parfumer, toiletvand og kosmetik til en salgspris på over 70 EUR pr. 50 ml, herunder skønhedsplejemidler og sminke til en salgspris på over 70 EUR pr. stk.l

KN-kode: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307 og ex 3401

7.   Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende varer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 4201 00 00, ex 4202 og ex 4205 00 90

8.   Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt sko (uanset materiale) til en salgspris på over 600 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99 og ex 6602 00 00

9.   Perler, ægte og halvægte sten, varer af perler, smykker, guld- og sølvsmedearbejder

KN-kode: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115 og 7116

10.   Mønter og pengesedler, der ikke er lovligt betalingsmiddel

KN-kode: ex 4907 00, 7118 10 og ex 7118 90

11.   Bestik af ædle metaller eller forsølvet, forgyldt eller platineret eller dubleret med ædle metaller

KN-kode: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215 og ex 9307

12.   Service af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler til en salgspris på over 500 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30 og ex 6912 00 50

13.   Blykrystalglasvarer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50 og ex 9405 91

14.   Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, i luften eller til søs samt tilbehør hertil; nye køretøjer, hvis salgsprisen er over 25 000 EUR; brugte køretøjer, hvis salgsprisen er over 15 000 EUR.

KN-kode: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10 og ex 8903

15.   Ure og dele dertil, hvis den enkelte del har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113 og ex 9114

16.   Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

KN-kode: 97

17.   Redskaber og rekvisitter til ski, golf, dykning og vandsport, hvis de enkelte dele har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39 og ex 9507

18.   Billardborde og tilbehør til billard, automatisk udstyr til bowlingbaner, kasinospil og spil, der aktiveres af mønter eller pengesedler, hvis den enkelte del har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00 og ex 9504 90 80«.


16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 510/2012

af 15. juni 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår fastsættelsen af ansøgningsgebyr til EF-sortsmyndigheden

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), særlig artikel 113,

efter høring af EF-sortsmyndighedens administrationsråd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden (2) fastsættes de gebyrer, der skal betales til EF-sortsmyndigheden (»sortsmyndigheden«), og gebyrernes størrelse.

(2)

Sortsmyndighedens reserve er nået op på et niveau, som overstiger det beløb, der er nødvendigt for at fastholde et balanceret budget og sikre dens fortsatte drift. Derfor bør ansøgningsgebyret nedsættes.

(3)

Forordning (EF) nr. 1238/95 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Sortsbeskyttelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1238/95 affattes således:

»1.   En ansøger om EF-sortsbeskyttelse (»ansøgeren«) betaler et ansøgningsgebyr på 650 EUR for behandlingen af ansøgningen som nævnt i grundforordningens artikel 113, stk. 2, litra a).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(2)  EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31.


16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 511/2012

af 15. juni 2012

om meddelelser vedrørende producent- og brancheorganisationer og kontraktforhandlinger og -forhold, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, i mælke- og mejerisektoren

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 126e, stk. 2, litra b) og c), og artikel 185f, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afdeling IIa i del II, afsnit II, kapitel II i forordning (EF) nr. 1234/2007, der er indsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 261/2012 (2), indeholder regler for producent- og brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren.

(2)

Artikel 126a og 126b i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter regler for anerkendelse af producentorganisationer og deres sammenslutninger og brancheorganisationer. I henhold til disse artikler skal medlemsstaterne give Kommissionen meddelelse om alle afgørelser om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelser. Som led i forberedelsen af rapporterne til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 184, stk. 9, i nævnte forordning skal der foreligge oplysninger om antallet af anerkendte organisationer, deres størrelse udtrykt i mængde råmælk, som produceres af de tilsluttede producenter, samt begrundelse for eventuel nægtelse eller tilbagekaldelse af deres anerkendelse.

(3)

Forordningens artikel 126c fastsætter bestemmelser for kontraktforhandlinger om levering af råmælk. I henhold til nævnte artikel skal meddelelserne indgives af producentorganisationerne og medlemsstaterne.

(4)

Artikel 126d i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastslår, at medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om de regler, de har vedtaget til regulering af udbuddet af ost, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

Ifølge artikel 185f i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal medlemsstater, der beslutter, at hver leverance af råmælk på deres område fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller beslutter, at første købere skal afgive et skriftligt tilbud om at indgå en kontrakt med landbrugerne om levering af råmælk, meddele Kommissionen, hvilke regler de har fastlagt for kontraktforholdene.

(6)

Der bør fastsættes ensartede regler for indholdet af disse meddelelser og datoen for deres indgivelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Senest den 31. marts hvert år, jf. artikel 126a, stk. 4, litra d) og artikel 126b, stk. 3, litra e), sender medlemsstaterne Kommissionen en meddelelse vedrørende afgørelser, som de har truffet i løbet af det foregående kalenderår, med følgende oplysninger:

a)

antallet af producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer, herefter omhandlet som "sammenslutninger", og brancheorganisationer, som de har udstedt en anerkendelse til, samt i de relevante tilfælde den årlige salgbare mængde råmælk, som producentorganisationerne og sammenslutningerne har produceret

b)

antallet af ansøgninger om anerkendelse indgivet af producentorganisationer, sammenslutninger og brancheorganisationer, som er blevet nægtet, samt en begrundelse herfor

c)

antallet af anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger og brancheorganisationer, der har fået tilbagekaldt deres anerkendelse, samt en begrundelse herfor.

2.   Hvis en meddelelse, som nævnt i stk. 1, litra a), omhandler en tværnational producentorganisation eller sammenslutning, skal meddelelsen i relevante tilfælde angive den årlige salgbare mængde råmælk, der produceres af de tilsluttede producenter pr. medlemsstat.

Artikel 2

1.   Meddelelserne om de mængder af råmælk, der er omfattet af kontraktforhandlinger som omhandlet i artikel 126c, stk. 2, litra f) i forordning (EF) nr. 1234/2007 indgives til de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller de medlemsstater:

a)

hvor produktionen af råmælk finder sted, og

b)

hvis det drejer sig om flere medlemsstater, hvor levering til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en virksomhed, der indsamler råmælk, finder sted.

2.   En meddelelse som omhandlet i stk. 1 skal indgives, før forhandlingerne påbegyndes, og skal angive den af producentorganisationen eller sammenslutningen anslåede produktionsmængde, der skal omfattes af forhandlingen, og den forventede leveringsperiode for mængden af råmælk.

3.   Senest den 31. januar hvert år giver hver producentorganisation eller sammenslutning udover meddelelsen i stk. 1 oplysning om den mængde råmælk pr. producerende medlemsstat, der faktisk er blevet leveret under kontrakter forhandlet af producentorganisationen i løbet af det foregående kalenderår.

Artikel 3

1.   Senest den 15. marts hvert år, jf. artikel 126c, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1234/2007, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om:

a)

den samlede mængde råmælk pr. producerende medlemsstat, der er leveret på deres område på basis af kontrakter forhandlet mellem de anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger i overensstemmelse med artikel 126c, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007 i løbet af det foregående kalenderår, som meddelt til de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordnings artikel 2, stk. 3

b)

antallet af tilfælde, hvor de nationale konkurrencemyndigheder har besluttet, at en given forhandling enten skal begynde forfra eller slet ikke bør finde sted, jf. artikel 126c, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1234/2007, samt et kort resumé af beslutningerne.

2.   Hvor meddelelserne, der er modtaget i henhold til artikel 2, stk. 1, i nærværende forordning, omhandler forhandlinger, der omfatter mere en én medlemsstat, skal medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 126c, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 sende Kommissionen de oplysninger, den har brug for til at vurdere, hvorvidt konkurrence er udelukket, eller om SMV'er, der forarbejder råmælk, påføres væsentlig skade.

Artikel 4

1.   Meddelelserne, jf. artikel 126d, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal omfatte de regler, medlemsstaterne har vedtaget til regulering af udbuddet af ost, som er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, samt en følgeskrivelse, der angiver:

a)

ostens navn

b)

navnet på den organisation, der anmoder om regulering af udbuddet, og organisationstypen

c)

tiltag til regulering af udbuddet

d)

dato for reglernes ikrafttrædelse

e)

periode for reglernes gyldighed.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, hvis de ophæver reglerne inden afslutningen på perioden i stk. 1, litra e).

Artikel 5

De meddelelser, der er omhandlet i artikel 185f, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal omfatte de regler, som medlemsstaterne har vedtaget for de kontrakter, der er omhandlet i forordningens artikel 185f, stk. 1, samt en følgeskrivelse, der angiver:

a)

hvorvidt medlemsstaten har besluttet, at leverancer af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og, hvis det er tilfældet, det eller de trin i leveringen, der er omfattet af en sådan kontrakt, hvis leverancen sker gennem en eller flere virksomheder, der indsamler råmælk, samt den skriftlige kontrakts mindste gyldighedsperiode

b)

hvorvidt medlemsstaten har besluttet, at første køber af råmælk skal afgive et skriftligt tilbud om at indgå en kontrakt med landbrugerne og i de relevante tilfælde den mindste gyldighedsperiode for kontrakten, som tilbuddet skal indeholde.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1

(2)  EUT L 94 af 30.3.2012, s. 38


16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 512/2012

af 15. juni 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 513/2012

af 15. juni 2012

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juni 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00 lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. juni 2012 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 16. juni 2012 er importtolden for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. juni 2012

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.6.2012-14.6.2012

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav kvalitet (3)

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

237,71

183,97

Pris fob USA

235,68

225,68

205,68

Præmie for Golfen

24,85

Præmie for the Great Lakes

50,93

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragtomkostninger: Mexicanske Golf —Rotterdam:

17,08 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

51,92 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).