14.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 98/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. ledna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Grüne Liga Sachsen e.V. a další v. Freistaat Sachsen

(Věc C-399/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 92/43/EHS - Článek 6 odst. 2 až 4 - Zařazení lokality do seznamu oblastí významných pro Společenství po schválení projektu, ale před zahájením jeho realizace - Posouzení projektu po zařazení lokality do uvedeného seznamu - Požadavky na takové posouzení - Důsledky dokončení projektu pro výběr alternativních řešení“)

(2016/C 098/12)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Grüne Liga Sachsen e.V. a další

Odpůrce: Freistaat Sachsen

Za přítomnosti: Landeshauptstadt Dresden, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Výrok

1)

Článek 6 odst. 2 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin musí být vykládán v tom smyslu, že plán nebo projekt, který s péčí o určitou lokalitu přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný a který byl v návaznosti na studii nesplňující požadavky čl. 6 odst. 3 této směrnice schválen před zařazením předmětné lokality do seznamu lokalit významných pro Společenství, musí být příslušnými orgány následně posouzen co do jeho důsledků pro tuto lokalitu, je-li toto posouzení jediným vhodným opatřením, aby realizace uvedeného plánu nebo projektu nezpůsobila poškozování nebo vyrušování, jež by mohlo být významné ve vztahu k cílům této směrnice. Splnění těchto podmínek přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

2)

Článek 6 odst. 2 směrnice 92/43 musí být vykládán v tom smyslu, že pokud se za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, ukáže, že je nezbytné provést následné posouzení důsledků pro danou lokalitu spojených s plánem nebo projektem, s jehož realizací bylo započato po zařazení této lokality do seznamu lokalit významných pro Společenství, musí být toto posouzení provedeno v souladu s požadavky čl. 6 odst. 3 této směrnice. Při takovém posouzení musí být vztahy v úvahu veškeré skutečnosti existující ke dni zařazení do seznamu a veškeré důsledky, které nastaly nebo by mohly nastat po tomto datu v návaznosti na částečnou či celkovou realizaci tohoto plánu nebo projektu v uvedené lokalitě.

3)

Směrnice 92/43 musí být vykládána v tom smyslu, že je-li prováděno nové posouzení důsledků pro určitou lokalitu za účelem zhojení zjištěných pochybení předběžného posouzení provedeného před zařazením této lokality do seznamu lokalit významných pro Společenství nebo následného posouzení podle čl. 6 odst. 2 směrnice 92/43, zatímco již byl plán či projekt realizován, nemohou být požadavky na kontrolu prováděnou v rámci takového posouzení upraveny z důvodu, že rozhodnutí o schválení tohoto plánu nebo projektu bylo přímo vykonatelné, že návrh na předběžná opatření byl zamítnut a že toto zamítavé rozhodnutí již nabylo právní moci. Při uvedeném posouzení je navíc třeba zohlednit rizika poškozování nebo vyrušování, jež by mohlo být významné ve smyslu uvedeného čl. 6 odst. 2, kterážto rizika případně nastala vlivem realizace daného plánu nebo projektu.

Článek 6 odst. 4 směrnice 92/43 musí být vykládán v tom smyslu, že požadavky na kontrolu prováděnou v rámci posouzení alternativních řešení nemohou být upravovány z důvodu, že plán nebo projekt již byl realizován.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014.