12.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/17


Rettens dom af 29. marts 2012 — Omya mod KHIM — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Sag T-547/10) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket CALCIMATT - det ældre EF-ordmærke CALCILAN - relative registreringshindringer - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - afslag på registrering)

2012/C 138/31

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Omya AG (Oftringen, Schweiz) (ved advokaterne F. Kuschmirek og V. Dalichau)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (først ved D. Botis, derefter ved R. Manea og endelig ved G. Schneider, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Köln, Tyskland) (ved advokat F. Hauck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. september 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1370/2009-1), vedrørende en indsigelsessag mellem Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH og Omya AG

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Omya AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 30 af 29.1.2011.