22.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 943/2005

z dne 21. junija 2005

o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti členov 3 in 9d(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 predvideva dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za dovoljenje krmnih dodatkov, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za dovoljenje dodatkov, navedenih v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe o navedenih zahtevkih, predvidene v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile Komisiji poslane pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Navedeni zahtevki se tako še naprej obravnavajo v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizma Enterococcus faecium (NCIMB 10415) je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 866/1999 (3). V podporo zahtevku za dovoljenje brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je opredeljeno v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(6)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Penicillium funiculosum (IMI SD 101), je bila prvič začasno dovoljena za nesnice in purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 (4). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), je bila prvič začasno dovoljena za purane za pitanje z Uredbo (ES) št. 418/2001. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(8)

Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1636/1999 (5). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(9)

Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo (ES) št. 1636/1999. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(10)

Uporaba encimskega pripravka 3-fitaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 528.94), je bila prvič začasno dovoljena za pujske (odstavljene) in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2374/98 (6). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(11)

Ocena navedenih zahtevkov kaže, da je treba zahtevati nekatere postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom, določenim v prilogah. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (7).

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je opredeljeno v Prilogi I, se dovoli za uporabo brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kakor je opredeljeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. junija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 108, 27.4.1999, str. 21.

(4)  UL L 62, 2.3.2001, str. 3.

(5)  UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

(6)  UL L 295, 4.11.1998, str. 3.

(7)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Registracijska št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj:

 

v mikroinkapsulirani obliki: 1,0 × 1010 CFU/g dodatka

 

v granulirani obliki: 3,5 × 1010 CFU/g dodatka

Piščanci za pitanje

0,3 × 109

2,8 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: diklazuril, halofuginon, amonijev maduramicin, monenzin-natrij, robenidin, natrijev salinomicin.

Brez časovne omejitve

Prašiči za pitanje

0,35 × 109

1,0 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve


PRILOGA II

Registracijska št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Najvišja vsebnos

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1604

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Penicillium funiculosum (IMI SD 101) z najmanjšo aktivnostjo:

 

v prahu:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 400 U (2)/g

 

v tekoči obliki:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 350 U/ml

Kokoši nesnice

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 60 % ječmena in 30 % pšenice.

Brez časovne omejitve

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U

Purani za pitanje

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % ječmena in 20 % pšenice.

Brez časovne omejitve

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U

E 1613

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), z najmanjšo aktivnostjo:

 

v prahu: 70 000 IFP (3)/g

 

v tekoči obliki: 7 000 IFP/ml

Purani za pitanje

1 400 IFP

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 IFP

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 38 % pšenice.

Brez časovne omejitve

E 1630

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Subtilizin

EC 3.4.21.62

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo:

 

endo-1,4-beta-ksilanaze: 5 000 U (4)/g

 

subtilizina: 1 600 U (5)/g

Piščanci za pitanje

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 500–2 500 U

 

subtilizin: 160–800 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. z vsebnostjo več kakor 65 % pšenice.

Brez časovne omejitve

Subtilizin: 160 U

E 1631

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U (6)/g

 

endo-1,4-beta-ksilanaze: 300 U (7)/g

Piščanci za pitanje

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 40 % ječmena.

Brez časovne omejitve

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U

E 1632

3-fitaza

EC 3.1.3.8

Pripravek iz 3-fitaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 528.94) z najmanjšo aktivnostjo:

 

v trdni obliki: 5 000 PPU (8)/g

 

v tekoči obliki: 5 000 PPU/g

Pujski (odstavljeni)

250 PPU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250–750 PPU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

4.

Za odstavljene pujske do približno 35 kg.

Brez časovne omejitve

Prašiči za pitanje

250 PPU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250–750 PPU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovne omejitve


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 50 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 4,00 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,5 in 50 °C.

(3)  1 IFP je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.

(4)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana iz ovsenih lusk na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(5)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol fenolne spojine (ekvivalenti tirozina) iz substrata iz kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(6)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(7)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana iz ovsenih lusk na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(8)  1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5 in 37 °C.