5.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 263/6


Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polen) — förfarande som inletts av WB

(Mål C-658/17) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Förordning (EU) nr 650/2012 - Artikel 3.1 g och i - Begreppet dom i samband med arv - Begreppet offentlig handling i samband med arv - Rättslig kvalificering av det nationella arvsintyget - Artikel 3.2 - Begreppet domstol - Medlemsstaten har inte underrättat Europeiska kommissionen om notarius publicus såsom icke-rättslig myndighet som utövar en rättslig funktion i likhet med domstolar)

(2019/C 263/07)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Part vid den nationella domstolen

Sökande: WB

Ytterligare deltagare i rättegången: Przemysława Bac, i egenskap av notarius publicus

Domslut

1)

Artikel 3.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, ska tolkas så, att den omständigheten, att en medlemsstat inte har underrättat kommissionen om notarius publicus utövande av rättsliga funktioner, i enlighet med denna bestämmelse, inte är avgörande för huruvida notarius publicus ska anses utgöra en ”domstol”.

Artikel 3.2 första stycket i förordning nr 650/2012 ska tolkas så, att en notarius publicus som på enhällig begäran av samtliga parter i förfarandet vid notarius publicus, såsom det förfarande som är i fråga i det nationella målet, upprättar ett arvsintyg, inte ska anses utgöra en ”domstol” i den mening som avses i den bestämmelsen, och följaktligen ska artikel 3.1 g i samma förordning tolkas så, att en sådan handling inte utgör en ”dom” i den mening som avses i den bestämmelsen.

2)

Artikel 3.1 i) i förordning nr 650/2012 ska tolkas så, att ett arvsintyg, såsom det polska arvsintyget, som upprättats av en notarius publicus på enhällig begäran av samtliga parter i förfarandet vid notarius publicus, utgör en ”officiell handling” i den mening som avses i den bestämmelsen, vars utfärdande kan åtföljas av det formulär som avses i artikel 59.1 andra stycket i den förordningen, vilket motsvarar det formulär som avses i bilaga 2 till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om fastställande av de formulär som avses i förordning (EG) nr 650/2012.


(1)  EUT C 134, 16.4.2018.