23.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/18


Talan väckt den 4 januari 2013 — Sherwin-Williams Sweden mot harmoniseringsbyrån — Akzo Nobel Coatings international (ARTI)

(Mål T-12/13)

2013/C 86/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sherwin-Williams Sweden (Märsta, Sverige) (ombud: advokaten L. Ström)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Akzo Nobel Coatings international BV (Arnhem, Nederländerna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns första överklagandenämnds beslut nr R 2085/2011-1 av den 18 oktober 2012 (om fastställande av invändningsenhetens beslut nr B 1 717 142 av den 9 augusti 2011) och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ARTI för varor i klass 2 — Ansökan om gemenskapsregistrering nr 9 017 427

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Beneluxregistrering nr 753 216 och internationell registrering nr 872 478 av ordmärket ARTITUDE för varor i klass 2

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009.