23.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/18


4. jaanuaril 2013 esitatud hagi — Sherwin-Williams Sweden versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Kohtuasi T-12/13)

2013/C 86/30

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Rootsi) (esindaja: advokaat L. Ström)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Madalmaad)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 18. oktoobri 2012. aasta otsus R 2085/2011-1, millega jäeti muutmata vastulausete osakonna 9. augusti 2011. aasta otsus nr B 1 717 142;

mõista kohtukulud välja hageja kasuks.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „ARTI” klassi 2 kuuluvate kaupade jaoks — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 9 017 427

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi „ARTITUDE” Beneluxi kaubamärgiregistreering nr 753 216 ja rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 872 478 klassi 2 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b