23.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/18


Sag anlagt den 4. januar 2013 — Sherwin-Williams Sweden mod KHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Sag T-12/13)

2013/C 86/30

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Sverige) (ved advokat L. Ström)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Nederlandene)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 18. oktober 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2085/2011-1) (som stadfæster indsigelsesafdelingens afgørelse nr. B 1 717 142 af 9. august 2011) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Sherwin-Williams Sweden AB

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »ARTI« for varer i klasse 2 — EF-varemærkeregistrering nr. 9 017 427

Indehaver af de i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Akzo Nobel Coatings International BV

De i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Benelux varemærkeregistrering nr. 753 216 og den internationale varemærkeregistrering nr. 872 478 af ordmærket »ARTITUDE« for varer i klasse 2

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning nr. 207/2009.