24.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/16


RÅDETS BESLUT

av den 20 september 2011

om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

2011/C 281/05

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, särskilt artikel 4 (1),

med beaktande av nomineringen som den bulgariska regeringen lagt fram för rådet i kategorin regeringsföreträdare, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 14 september 2009 (2) utnämnde rådet ledamöterna i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för perioden 18 september 2009–17 september 2012.

(2)

En plats som ledamot i styrelsen för centrumet, i kategorin regeringsföreträdare, har blivit ledig till följd av Valentina DEIKOVAs avgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed utnämns följande person till ledamot i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 17 september 2012:

REGERINGSFÖRETRÄDARE:

BULGARIEN

Emilia VALCHOVSKA

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUT C 226, 19.9.2009, s. 2.