24.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 281/16


SKLEP SVETA

z dne 20. septembra 2011

o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2011/C 281/05

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je podala bolgarska vlada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 14. septembra 2009 (2) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2009 do 17. septembra 2012.

(2)

Po odstopu Valentine DEIKOVE se je sprostilo mesto člana upravnega odbora Centra v skupini vladnih predstavnikov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Za članico upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2012, imenuje:

VLADNA PREDSTAVNICA:

BOLGARIJA

Emilia VALCHOVSKA

V Bruslju, 20. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. SAWICKI


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  UL C 226, 19.9.2009, str. 2.