24.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 281/16


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2011,

ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

2011/C 281/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä na jeho článok 4 (1),

so zreteľom na kandidatúru, ktorú Rade predložila bulharská vláda,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím zo 14. septembra 2009 (2) vymenovala členov riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2009 do 17. septembra 2012.

(2)

V dôsledku odstúpenia pani Valentiny DEIKOVEJ sa uvoľnilo miesto člena riadiacej rady strediska v kategórii zástupcov vlád,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2012, za členku riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania vymenúva:

ZÁSTUPCA VLÁDY:

BULHARSKO

pani Emilia VALCHOVSKA

V Bruseli 20. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 226, 19.9.2009, s. 2.