24.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 281/16


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 septembrie 2011

de numire și înlocuire a unor membri în cadrul Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

2011/C 281/05

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, în special articolul 4 (1),

având în vedere nominalizarea înaintată de guvernul bulgar,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 14 septembrie 2009 (2), Consiliul a numit membrii Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru perioada cuprinsă între 18 septembrie 2009 și 17 septembrie 2012.

(2)

S-a eliberat un loc în cadrul Consiliului de conducere al Centrului, din categoria reprezentanților guvernelor, prin demisia dnei Valentina DEIKOVA,

DECIDE:

Articol unic

Se numește următoarea persoană ca membru al Consiliului de conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru restul mandatului, care se încheie la 17 septembrie 2012:

REPREZENTANT AL GUVERNULUI:

BULGARIA:

dna Emilia VALCHOVSKA

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  JO C 226, 19.9.2009, p. 2.