24.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/16


BESLUIT VAN DE RAAD

van 20 september 2011

houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2011/C 281/05

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, en met name artikel 4 (1),

Gezien de voordracht van de Bulgaarse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 14 september 2009 (2) heeft de Raad de leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding benoemd voor het tijdvak van 18 september 2009 tot en met 17 september 2012.

(2)

In de categorie regeringsvertegenwoordigers van de raad van bestuur van bovengenoemd centrum is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Valentina DEIKOVA,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Tot lid van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2012, wordt benoemd:

REGERINGSVERTEGENWOORDIGER:

BULGARIJE

mevrouw Emilia VALCHOVSKA

Gedaan te Brussel, 20 september 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. SAWICKI


(1)  PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(2)  PB C 226 van 19.9.2009, blz. 2.