24.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 281/16


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 20. septembris),

ar ko ieceļ un aizstāj Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

2011/C 281/05

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, un jo īpaši tās 4. pantu (1),

ņemot vērā Bulgārijas valdības iesniegto kandidatūru,

tā kā:

(1)

Ar 2009. gada 14. septembra Lēmumu (2) Padome iecēla Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus uz laikposmu no 2009. gada 18. septembra līdz 2012. gada 17. septembrim.

(2)

Centra valdē ir atbrīvojusies locekļa vieta valdības pārstāvju kategorijā, Valentina DEIKOVA kundzei atkāpjoties no amata,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo turpmāk minēto personu ieceļ par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekli uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2012. gada 17. septembrim:

VALDĪBAS PĀRSTĀVIS:

BULGĀRIJA

Emilia VALCHOVSKA kundze

Briselē, 2011. gada 20. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. SAWICKI


(1)  OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(2)  OV C 226, 19.9.2009., 2. lpp.