24.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 281/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 20 d.

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos narių skyrimo ir pakeitimo

2011/C 281/05

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo, ypač į jo 4 straipsnį (1),

atsižvelgdama į Bulgarijos Vyriausybės pateiktą kandidatūrą,

kadangi:

(1)

2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu (2) Taryba paskyrė Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos narius laikotarpiui nuo 2009 m. rugsėjo 18 d. iki 2012 m. rugsėjo 17 d..

(2)

Atsistatydinus Valentina DEIKOVA tapo laisva Centro valdančiosios tarybos vyriausybių atstovų kategorijos nario vieta,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos nariu likusiam kadencijos laikui iki 2012 m. rugsėjo 17 d. skiriamas šis asmuo:

VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI:

BULGARIJA

Emilia VALCHOVSKA

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(2)  OL C 226, 2009 9 19, p. 2.