24.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 281/16


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. szeptember 20.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa bizonyos tagsági helyeinek betöltéséről és új tagok kinevezéséről

2011/C 281/05

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a bolgár kormány által benyújtott jelölésre,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. szeptember 14-i határozatával (2) a 2009. szeptember 18. és 2012. szeptember 17. közötti időtartamra kinevezte az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjait.

(2)

Valentina DEIKOVA lemondását követően a központ igazgatótanácsában a kormányképviselők kategóriájába tartozó egyik tag helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2012. szeptember 17-ig a következő személyt nevezi ki az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjává:

A KORMÁNY KÉPVISELŐJE:

BULGÁRIA

Emilia VALCHOVSKA

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(2)  HL C 226., 2009.9.19., 2. o.