24.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2011,

uusien jäsenten nimittämisestä eroavien jäsenten tilalle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokuntaan

2011/C 281/05

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 ja erityisesti sen 4 artiklan (1),

ottaa huomioon Bulgarian hallituksen esittämän ehdokkaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 14 päivänä syyskuuta 2009 tekemällään päätöksellä (2) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2009 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2012 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kehittämiskeskuksen johtokunnassa on vapautunut jäsenen paikka hallitusten edustajien ryhmässä Valentina DEIKOVAn erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään seuraava henkilö Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2012:

HALLITUKSEN EDUSTAJA:

BULGARIA

Emilia VALCHOVSKA

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SAWICKI


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 226, 19.9.2009, s. 2.