24.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 281/16


NÕUKOGU OTSUS,

20. september 2011,

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamise ja asendamise kohta

2011/C 281/05

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta, eelkõige selle artiklit 4 (1),

võttes arvesse Bulgaaria valitsuse esitatud kandidatuuri

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas oma 14. septembri 2009. aasta otsusega (2) ametisse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu liikmed ajavahemikuks 18. septembrist 2009 kuni 17. septembrini 2012.

(2)

Keskuse haldusnõukogu valitsuse esindajate kategoorias on vabanenud liikmekoht seoses Valentina DEIKOVA tagasiastumisega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesolevaga nimetatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu liikmeks järelejäänud ametiajaks kuni 17. septembrini 2012 järgmine isik:

VALITSUSE ESINDAJA:

BULGAARIA

Emilia VALCHOVSKA

Brüssel, 20. september 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. SAWICKI


(1)  EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(2)  ELT C 226, 19.9.2009, lk 2.