24.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/16


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. september 2011

om udnævnelse af medlemmer og efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

2011/C 281/05

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, særlig artikel 4 (1),

under henvisning til indstilling fra den bulgarske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 14. september 2009 (2) udnævnt medlemmerne af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for perioden fra den 18. september 2009 til den 17. september 2012.

(2)

En plads som medlem af centrets bestyrelse i kategorien regeringsrepræsentanter er blevet ledig, efter at Valentina DEIKOVA er trådt tilbage —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Til medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse udnævnes hermed for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 17. september 2012:

REGERINGSREPRÆSENTANT:

BULGARIEN

Emilia VALCHOVSKA

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUT C 226 af 19.9.2009, s. 2.