24.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 281/16


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. září 2011

o jmenování a nahrazení členů řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

2011/C 281/05

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, a zejména na článek 4 uvedeného nařízení (1),

s ohledem na kandidaturu předloženou bulharskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím ze dne 14. září 2009 (2) jmenovala členy řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na období od 18. září 2009 do 17. září 2012.

(2)

Po odstoupení paní Valentiny DEIKOVÉ se v řídící radě střediska uvolnilo místo člena v kategorii zástupců vlád,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Na zbývající část funkčního období, tedy do 17. září 2012, je členkou řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání jmenována:

ZÁSTUPKYNĚ VLÁDY:

BULHARSKO

paní Emilia VALCHOVSKÁ

V Bruselu dne 20. září 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 226, 19.9.2009, s. 2.