30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/24


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 19/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/665/EU af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 37dj (Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011) i bilag XIII til aftalen:

»37dk.

32011 D 0665: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/665/EU af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (EUT L 264 af 8.10.2011, s. 32).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2011/665/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 2. februar 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 264 af 8.10.2011, s. 32.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angiv et.