2010R0468 — SV — 27.12.2012 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 468/2010

av den 28 maj 2010

om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

(EGT L 131, 29.5.2010, p.22)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 724/2011 av den 25 juli 2011

  L 194

14

26.7.2011

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1234/2012 av den 19 december 2012

  L 350

38

20.12.2012
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 468/2010

av den 28 maj 2010

om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiskeEUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 ( 1 ), särskilt artiklarna 27 och 30, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel V i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiskefartyg) samt förfaranden för upprättande av EU:s förteckning över sådana fartyg. I artikel 37 föreskrivs åtgärder som ska vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.

(2)

Enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska EU:s förteckning innehålla IUU-fiskefartyg som identifierats av kommissionen.

(3)

Enligt artikel 30 i den förordningen ska EU:s förteckning också innehålla fiskefartyg som ingår i förteckningar över IUU-fartyg vilka har antagits av regionala fiskeriorganisationer.

(4)

Tills kommissionen direkt identifierar andra fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske kommer EU:s förteckning att enbart innehålla fartyg som ingår i förteckningar över IUU-fartyg vilka har antagits av regionala fiskeriorganisationer.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

”EU:s förteckning över IUU-fartyg” innebär, vid tillämpning av denna förordning, en förteckning över fiskefartyg som har bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Artikel 2

EU:s förteckning över IUU-fartyg finns i bilagan.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

EU:s förteckning över IUU-fartyg

DEL A

Fartyg förtecknade i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008

▼M2

DEL BFartyg förtecknade i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008

Fartygets IMO (1) nummer/referens för regional fiskeriförvaltningsorganisation

Fartygets namn (tidigare namn) (2)

Flaggstat eller flaggterritorium (enligt en regional fiskeriförvaltningsorganisation) (2)

Förtecknad hos regional fiskeriförvaltningsorganisation (2)

20060010 (Iccat)

ACROS NO. 2

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

20060009 (Iccat).

ACROS NO. 3

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (tidigare flaggstat: Saint Kitts och Nevis)

NEAFC, Nafo, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (tidigare flaggstater: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Okänd (tidigare flaggstater: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (Iccat)

BHASKARA No10

Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien)

IATTC, Iccat

12291 (IATTC)/20110012 (Iccat)

BHASKARA No9

Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien)

IATTC, Iccat

20060001 (Iccat)

BIGEYE

Okänd

Iccat

20040005 (Iccat)

BRAVO

Okänd

Iccat

9407 (IATTC)/20110013 (Iccat)

CAMELOT

Okänd

IATTC, Iccat

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (tidigare flaggstater: Ekvatorialguinea, Förenade kungariket)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (Iccat)

CHIA HAO No 66

Okänd

IATTC, Iccat

20080001 (Iccat)

DANIAA (CARLOS)

Guinea (Conakry)

Iccat

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Okänd (tidigare flaggstater: Ryssland, Georgien [Nafo])

NEAFC, Nafo, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Okänd

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (tidigare flaggstat: Seychellerna)

NEAFC, Nafo, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgien

WCPFC

200800005 (Iccat)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Isle of Man)

Iccat

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Okänd

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (tidigare flaggstat: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Okänd (senast kända flaggstater: Sierra Leone, Panama [Nafo])

NEAFC, Nafo, SEAFO

2009003 (Iccat)

GUNUAR MELYAN 21

Okänd

IOTC, Iccat

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (Iccat)

HOOM XIANG 11

Okänd (tidigare flaggstat: Malaysia)

IOTC, Iccat

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (tidigare flaggstater: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [Nafo, SEAFO] /Okänd [NEAFC]

NEAFC, Nafo, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Okänd

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (tidigare flaggstat: Spanien)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Okänd (tidigare flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Okänd (tidigare flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (Iccat)

LILA NO. 10

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (Iccat)

MADURA 2

Okänd

Iccat

20040008 (Iccat)

MADURA 3

Okänd

Iccat

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea (Conakry)

NEAFC, Nafo, SEAFO

20110001 (Iccat)

MAR CANTABRICO

Bolivia

Iccat

20060002 (Iccat)

MARIA

Okänd

Iccat

9435 (IATTC)/20110002 (Iccat)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, Iccat

20060005 (Iccat)

MELILLA NO. 101

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

20060004 (Iccat)

MELILLA NO. 103

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

7385174

MURTOSA

Okänd (senast kända flaggstat: Togo [Nafo]/Portugal [SEAFO])

NEAFC, Nafo, SEAFO

14613 (IATTC) / 20110003 (Iccat)

NEPTUNE

Georgien

IATTC, Iccat, WCPFC,

20060003 (Iccat)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

20060008 (Iccat)

No. 2 CHOYU

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

20060011 (Iccat)

No. 3 CHOYU

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kina (tidigare flaggstater: Georgien, Ryssland)

SEAFO

20040006 (Iccat)

OCEAN DIAMOND

Okänd

Iccat

7826233

OCEAN LION

Okänd (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea)

IOTC, Iccat

11369 (IATTC)/

ORCA

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

20060012 (Iccat)

ORIENTE NO. 7

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Okänd (senast kända flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / Okänd [SEAFO] (senast kända flaggstater: Mongoliet, Togo [CCAMLR] / Ekvatorialguinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (senast kända flaggstater: Mongoliet, Ekvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (tidigare flaggstat: Guinea (Conakry)

NEAFC, Nafo, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigeria (senast kända flaggstater: Togo, Ekvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (Iccat)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Förenade kungariket)

Iccat

20050001 (Iccat)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Okänd (senast kända flaggstat: Saint Vincent och Grenadinerna)

Iccat

9405 (IATTC)

TA FU 1

Okänd

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Seychellerna)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kina (tidigare flaggstater: Georgien, Ryssland)

SEAFO

9319856

HUIQUAN(WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Okänd [SEAFO] (tidigare flaggstater: Mongoliet, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (tidigare flaggstater: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (Iccat)

YU MAAN WON

Okänd (senast kända flaggstat: Georgien)

IOTC, Iccat

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [Nafo] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (tidigare flaggstat: Marocko)

NEAF, Nafo, SEAFO

(1)   Internationella sjöfartsorganisationen.

(2)   Se de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas webbplatser för ytterligare information.( 1 ) EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.