2010R0468 — SK — 27.12.2012 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 468/2010

z 28. mája 2010,

ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

(Ú. v. ES L 131, 29.5.2010, p.22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 724/2011 z 25. júla 2011,

  L 194

14

26.7.2011

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1234/2012 z 19. decembra 2012,

  L 350

38

20.12.2012
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 468/2010

z 28. mája 2010,

ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom ryboloveEURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 ( 1 ), a najmä na jeho články 27 a 30,

keďže:

(1)

V kapitole V nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovujú postupy identifikácie rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove (rybárske plavidlá NNN), ako aj postupy týkajúce sa vypracovania zoznamu EÚ obsahujúceho uvedené plavidlá. V článku 37 uvedeného nariadenia sa ustanovujú kroky, ktoré treba podniknúť v súvislosti s rybárskymi plavidlami zaradenými do uvedeného zoznamu.

(2)

V súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1005/2008 by zoznam EÚ mal obsahovať rybárske plavidlá NNN identifikované Komisiou.

(3)

V súlade s článkom 30 uvedeného nariadenia by zoznam EÚ mal takisto obsahovať rybárske plavidlá začlenené do zoznamov plavidiel NNN, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

(4)

Zoznam EÚ bude obsahovať len plavidlá začlenené do zoznamov plavidiel NNN, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, až kým Komisia priamo neidentifikuje ďalšie rybárske plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Na účely tohto nariadenia „zoznam EÚ obsahujúci plavidlá NNN“ znamená zoznam rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

Článok 2

Zoznam EÚ obsahujúci plavidlá NNN je ustanovený v prílohe.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Zoznam EÚ obsahujúci plavidlá NNN

ČASŤ A

Plavidlá začlenené do zoznamu v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1005/2008

▼M2

ČASŤ BPlavidlá začlenené do zoznamu v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1005/2008

Identifikačné číslo IMO (1) plavidla/referenčné číslo RFMO

Názov plavidla (predchádzajúci názov) (2)

Vlajkový štát alebo vlajkové územie (podľa RFMO) (2)

Začlenené do zoznamu RFMO (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (predchádzajúca vlajka: Svätý Krištof a Nevis

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzánia (predchádzajúce vlajky: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

neznámy (predchádzajúce vlajky: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

neznámy

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

neznámy

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

neznámy

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (predchádzajúce vlajky: Rovníková Guinea, Spojené kráľovstvo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

neznámy

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinejská republika (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

neznámy [predchádzajúce vlajky: Rusko, Gruzínsko (NAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

neznámy

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (predchádzajúca vlajka: Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzínsko

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, Ostrov Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

neznámy

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigéria [(CCAMLR)/Niger (SEAFO) predchádzajúca vlajka: Belize]

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

neznámy [posledné známe vlajky: Sierra Leone, Panama (NAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

neznámy

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

neznámy (predchádzajúca vlajka: Malajzia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (CCAMLR)/SIMA QIAN BARU 22 (SEAFO) [SIMA QIAN BARU 22, CORVUS (CCAMLR)/CORVUS, GALAXY (SEAFO)]

Tanzánia [predchádzajúce vlajky: Severná Kórea (KĽDR), Panama]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama (NAFO, SEAFO)/neznámy (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

neznámy

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irán (predchádzajúca vlajka: Španielsko)

CCAMLR

6905408

KUKO [TYPHOON-1, RUBIN (CCAMLR)/TYPHOON-1, ARTIC RANGER (SEAFO)]

neznámy (predchádzajúce vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

neznámy (predchádzajúce vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

neznámy

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

neznámy

ICCAT

7325746

MAINE [MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO)]

Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

neznámy

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

neznámy [posledná známa vlajka: Togo NAFO)/Portugalsko (SEAFO)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzínsko

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

neznámy

ICCAT

7826233

OCEAN LION

neznámy (posledná známa vlajka: Rovníková Guinea

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [(CCAMLR)/CHERNE (SEAFO)] [CHERNE, BIGARO, (CCAMLR)/BIGARO, LUGALPESCA (SEAFO)]

neznámy (posledné známe vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION (CCAMLR]/THE BIRD (SEAFO)]

[THE BIRD, CHU LIN (CCAMLR)/(ULYSES, GALE ([SEAFO)]

Honduras [(CCAMLR)/neznámy (posledné známe vlajky: Mongolsko, Togo (CCAMLR)/Rovníková Guinea, Uruguaj (SEAFO)]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (CCAMLR)/KILY (SEAFO) [KILY, CONSTANT (CCAMLR)/CONSTANT, ISLA GRACIOSA (SEAFO)]

Belize (posledné známe vlajky: Mongolsko, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (predchádzajúca vlajka: Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigéria (posledné známe vlajky: Togo, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, Spojené kráľovstvo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

neznámy (posledná známa vlajka: Svätý Vincent a Grenadíny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

neznámy

IATTC

6818930

TCHAW [INCA, VIKING (CCAMLR)/REX, AROSA CUARTO (SEAFO)]

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Seychely)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

neznámy (posledné známe vlajky: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) (CCAMLR)/YANGZI HUA 44 (SEAFO)

[YANGZI HUA 44, TROSKY (CCAMLR)/TROSKY, JIAN HUAN (SEAFO)]

Tanzánia (CCAMLR)/neznámy (SEAFO) (posledné vlajky: Mongolsko, Namíbia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 [XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY (CCAMLR)/DRACO-1, CARRAN (SEAFO)]

Tanzánia (predchádzajúce vlajky: Severná Kórea (KĽDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

neznámy (posledná známa vlajka: Gruzínsko)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (NEAFC, SEAFO)/YUCUTAN BASIN (NAFO) (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (predchádzajúca vlajka: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Medzinárodná námorná organizácia

(2)   Ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO).( 1 ) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.