2010R0468 — PL — 27.12.2012 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 468/2010

z dnia 28 maja 2010 r.

ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

(Dz.U. L 131, 29.5.2010, p.22)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 724/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.

  L 194

14

26.7.2011

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1234/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

  L 350

38

20.12.2012
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 468/2010

z dnia 28 maja 2010 r.

ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowyKOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 ( 1 ), w szczególności jego art. 27 i 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (statki rybackie NNN), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków. Artykuł 37 wymienionego rozporządzenia przewiduje działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 w unijnym wykazie należy umieszczać statki rybackie zidentyfikowane przez Komisję jako statki rybackie NNN.

(3)

Zgodnie z art. 30 wymienionego rozporządzenia w unijnym wykazie powinny również figurować statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

(4)

Do chwili bezpośredniego zidentyfikowania przez Komisję innych statków rybackich jako prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy w unijnym wykazie figurować będą jedynie statki znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia „unijny wykaz statków NNN” oznacza wykaz statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

Artykuł 2

Ustanawia się unijny wykaz statków NNN stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

Unijny wykaz statków NNN

CZĘŚĆ A

Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

▼M2

CZĘŚĆ BStatki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1)/numer referencyjny wg regionalnej organizacji ds. rybołówstwa

Nazwa statku (poprzednia nazwa) (2)

Państwo bandery lub terytorium bandery (wg regionalnej organizacji ds. rybołówstwa) (2)

Regionalna organizacja ds. rybołówstwa, która umieściła statek w swoim wykazie (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (poprzednia bandera: Saint Kitts i Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (poprzednie bandery: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Nieznane (poprzednie bandery: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Nieznane

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Nieznane

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Nieznane

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (poprzednie bandery: Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Nieznane

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republika Gwinei (Konakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nieznane (poprzednie bandery: Rosja, Gruzja [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Nieznane

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (poprzednia bandera: Seszele)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzja

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Wyspa Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Nieznane

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (poprzednia bandera: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Nieznane

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Nieznane (poprzednia bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (poprzednie bandery: Korea Północna (KRLD), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/nieznane [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tajwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Nieznane

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (poprzednia bandera: Hiszpania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Nieznane (poprzednie bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Nieznane (poprzednie bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Nieznane

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Nieznane

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republika Gwinei (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Boliwia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Nieznane

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Togo [NAFO]/Portugalia [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzja

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Nieznane

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)

ORCA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Nieznane [SEAFO] (ostatnie znane bandery: Mongolia, Togo [CCAMLR]/Gwinea Równikowa, Urugwaj [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (ostatnie znane bandery: Mongolia, Gwinea Równikowa)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (poprzednia bandera: Republika Gwinei (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (ostatnie znane bandery: Togo, Gwinea Równikowa)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Zjednoczone Królestwo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Saint Vincent i Grenadyny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Nieznane

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Seszele)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Nieznane [SEAFO] (poprzednie bandery: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (poprzednie bandery: Korea Północna (KRLD), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tajwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (poprzednia bandera: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Międzynarodowa Organizacja Morska

(2)   Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO).( 1 ) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.