17.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/18


DECYZJA RADY

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

(2012/155/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

W związku z wygaśnięciem w dniu 31 marca 2012 r. mandatu Moniki HELBIG zwolni się jedno stanowisko członka Komitetu Regionów. W związku z mianowaniem Helli DUNGER-LÖPER na stanowisko członka Komitetu Regionów zwolni się jedno stanowisko zastępcy członka,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowisko członka:

Hella DUNGER-LÖPER, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte;

oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

Bernd KRÖMER, Staatssekretär für Inneres bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2012 r.

W imieniu Rady

I. AUKEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.