5.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England och Wales), Chancery Division, den 29 mars 2010 — British Sugar plc mot Rural Payments Agency, en verkställande myndighet som lyder under Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Mål C-147/10)

2010/C 148/29

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England och Wales), Chancery Division

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: British Sugar plc

Motpart: Rural Payments Agency, en verkställande myndighet som lyder under Department for Environment, Food and Rural Affairs

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1.

Är kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 (1) ogiltig med beaktande av domstolens dom av den 8 maj 2008 i de förenade målen C-5/06 och C-23/06–C-36/06, Zuckerfabrik Jülich AG mot Hauptzollamt Aachen, (REG 2008, s. I-3231) och av beslut av den 6 oktober 2008 i de förenade målen C-175/07–C-184/07, SAFBA (ej publicerad i rättsfallssamlingen, se upplysning, REG 2008, s. I-142*)?

2.

Är kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 i övrigt ogiltig med beaktande av den rättsliga grund med stöd av vilken den antagits, nämligen rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2)?

3.

Ska, vid beräkningen av den ersättning som ska utges på grund av de för högt inbetalda produktionsavgifterna för socker under regleringsåren 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006, den tillämpliga växelkursen samt datumet för omräkningen fastställas i enlighet med unionsrätten? Om så är fallet, ska artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 tolkas så, att ersättning ska utges till den växelkurs som tillämpades vid den tidpunkt då de för högt inbetalda produktionsavgifterna ursprungligen beräknades? Om så är fallet, är artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 giltig?

4.

Räntan:

i)

Utgör unionsrätten hinder för att en person som befinner sig i klagandens situation erhåller ränta, från den nationella myndighet som är behörig att ta ut produktionsavgifter, för de avgifter som betalats in till ett för högt belopp till följd av en ogiltig kommissionsförordning, i fall där den nationella myndighet som är behörig att ta ut produktionsavgifterna inte kan erhålla ränta på den ersättning uppgående till ett motsvarande belopp som kommissionen ska utge till den?

ii)

Om svaret på fråga i) är jakande, ska unionslagstiftningen avseende gemenskapens egna medel (beslut 2000/597/EG, Euratom, (3) och genomförandeförordningen (EG) nr 1150/2000 (4)) tolkas så, att den utgör hinder för att en nationell myndighet, som är behörig att ta ut produktionsavgifter, under de omständigheter som är för handen i förevarande mål erhåller ränta på den ersättning som kommissionen ska utge till den?

iii)

Om svaret på fråga i) ovan är nekande, utgör unionsrätten hinder för att en nationell domstol eller myndighet inom ramen för sitt utrymme för skönsmässig bedömning beslutar att ränta inte ska utges under sådana omständigheter, när det är fråga om att utge ränta till en person som befinner sig i klagandens situation?


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1).

(2)  EGT L 178, s. 1.

(3)  Rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 253, s. 42).

(4)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 130, s. 1).