5.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, 29. marca 2010 – British Sugar plc v Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Zadeva C-147/10)

2010/C 148/29

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: British Sugar plc

Tožena stranka: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je Uredba Komisije (ES) št. 1193/2009 (1) neveljavna ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 8. maja 2008 v združenih zadevah Zuckerfabrik Jülich AG proti Hauptzollamt Aachen (C-5/06 in od C-23/06 do C-36/06, ZOdl., str. I-3231) in sklepa z dne 6. oktobra 2008 v združenih zadevah SAFBA (od C-175/07 do C-184/07, ZOdl., str. I-142*)?

2.

Ali je Uredba Komisije (ES) št. 1193/2009 neveljavna tudi drugače, ob upoštevanju pravne podlage, na podlagi katere je bila sprejeta, in sicer Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (2)?

3.

Ali je pri izračunu izplačljivih nadomestil ob upoštevanju preplačil proizvodnih dajatev za sladkor v tržnih letih 2002/2003 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 veljaven menjalni tečaj in datum preračuna treba določi na podlagi prava Evropske unije? Če je tako, ali se člen 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 razlaga tako, da se zahtevajo izplačila nadomestil na podlagi menjalnih tečajev, ki so veljali ob prvotnem izračunu preplačane dajatve? Če je tako, ali je člen 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 veljaven?

4.

V zvezi z obrestmi:

(i)

Ali pravo EU osebi v položaju tožeče stranke onemogoča uveljavljanje obresti od nacionalnega organa, pristojnega za zbiranje proizvodnih dajatev, od vsot, ki so bile preplačane na podlagi neveljavne uredbe Komisije, če nacionalni organ, pristojen za zbiranje dajatev, ne more uveljavljati obresti od ustreznih vsot, ki mu jih vrača Komisija?

(ii)

Če je odgovor na vprašanje v točki (i) zgoraj pritrdilen, ali na podlagi pravilne razlage zakonodaje EU glede virov lastnih sredstev (Uredba 2000/597/ES, Euratom (3), in njena izvedbena uredba (ES) št. 1150/2000 (4)) nacionalni organ, pristojen za zbiranje proizvodnih dajatev, v okoliščinah zadevnega primera ne more uveljavljati obresti od vsot, ki mu jih vrača Komisija?

(iii)

Če je odgovor na vprašanje v točki (i) zgoraj nikalen, ali pravo EU prepoveduje nacionalnemu sodišču ali organu, da bi prosto presojo izvajala tako, da v takih okoliščinah osebi v položaju tožeče stranke ne bi prisodila obresti?


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 (UL L 321, str. 1).

(2)  UL L 178, str. 1.

(3)  Sklep Sveta z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 253, str. 42).

(4)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 130, str. 1).