5.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 148/19


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, la 29 martie 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Cauza C-147/10)

2010/C 148/29

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: British Sugar plc

Pârâtă: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Întrebările preliminare

1.

Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei (1) este nevalid în lumina Hotărârii din 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich (C-5/06 și C-23/06-C-36/06, Rep., p. I-3231) și a Ordonanței din 6 octombrie 2008, SAFBA (C-175/07-C-184/07, Rep., p. I-142*)?

2.

Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei este nevalid prin raportare la temeiul juridic al adoptării acestuia, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (2)?

3.

La calcularea indemnizației care trebuie plătită în temeiul plăților excedentare ale cotizațiilor la producția de zahăr pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, cursul de schimb aplicabil și data conversiunii trebuie stabilite conform dreptului Uniunii Europene? În caz afirmativ, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei trebuie să fie interpretat în sensul că impune plata unei indemnizații prin raportare la cursurile de schimb care s-au aplicat la data calculării inițiale a cotizațiilor excedentare? În caz afirmativ, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei este valid?

4.

În ceea ce privește dobânzile:

(i)

Dreptul Uniunii Europene se opune posibilității ca o persoană care se află în situația reclamantei să pretindă plata dobânzilor aferente sumelor plătite în exces ca urmare a unui regulament nevalid al Comisiei de la autoritatea națională competentă să colecteze cotizațiile la producție, în cazul în care autoritatea națională competentă să colecteze cotizațiile la producție nu poate pretinde plata dobânzilor aferente sumelor corespunzătoare care îi sunt datorate de Comisie?

(ii)

În cazul în care răspunsul la întrebarea (i) de mai sus este afirmativ, legislația Uniunii Europene privitoare la resursele proprii [Decizia 2000/597/CE, Euratom (3) și Regulamentul (CE) nr. 1150/2000 de aplicare a acestei decizii (4)], corect interpretată, se opune ca o autoritate națională competentă să colecteze cotizații la producție să pretindă plata dobânzilor aferente sumelor corespunzătoare care îi sunt datorate de Comisie în împrejurările prezentei cauze?

(iii)

În cazul în care răspunsul la întrebarea (i) de mai sus este negativ, dreptul Uniunii Europene se opune ca o instanță sau autoritate națională să își exercite puterea de apreciere de care dispune pentru a nu acorda dobânzi în astfel de împrejurări, în cazul în care recunoaște dreptul la rambursare al unei persoane care se află în situația reclamantei?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului (JO L 321, p. 1).

(2)  JO L 178, p. 1.

(3)  Decizia Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 253, p. 42, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 206).

(4)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (JO L 130, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 184).