5.6.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/19


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, w dniu 29 marca 2010 r. — British Sugar plc przeciwko Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Sprawa C-147/10)

2010/C 148/29

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Justice (England and Wales)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: British Sugar plc

Strona pozwana: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Pytania prejudycjalne

1)

Czy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 (1) jest nieważne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2008 r. w sprawach połączonych C-5/06 oraz od C-23/06 do 36/06 Zucherfabrik Jülich, Zb.Orz. s. I-3231 oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2008 r. w sprawach połączonych od C-175/07 do C-184/07 SAFBA, Zb. Orz. I-184*?

2)

Czy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 jest nieważne z uwagi na podstawę prawną, na jakiej zostało przyjęte, a mianowicie rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2)?

3)

Czy kwestia znajdującego zastosowanie w ramach obliczania odszkodowania należnego tytułem nadpłacenia opłat produkcyjnych dla cukru w latach gospodarczych 2002/2003, 2003/3004, 2004/2005, 2005/2006 kursu walut i daty przeliczenia jest określana na podstawie prawa Unii Europejskiej? Jeśli tak, czy z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1193/2009 wynika, że odszkodowanie powinno być wypłacone zgodnie z kursem wymiany, który obowiązywał w czasie, kiedy nadpłacona opłata była pierwotnie obliczana? Jeśli tak, czy art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1193/2009 jest ważny?

4)

W odniesieniu do odsetek:

(i)

Czy prawo UE wyłącza możliwość odzyskania przez osobę będącą w położeniu skarżącej odsetek od kwot nadpłaconych w wyniku zastosowania unieważnionego rozporządzenia, od organu krajowego właściwego do pobierania opłat produkcyjnych, w sytuacji, gdy możliwość odzyskania przez organ krajowy odsetek od kwot odpowiadających tym opłatom, należnych mu od Komisji jest wyłączona?

(ii)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie i): czy prawodawstwo UE dotyczące środków własnych (decyzja Rady 2000/597/WE, Euroatom (3) i rozporządzenie wykonawcze do niej nr 1150/2000 (4)), prawidłowo interpretowane, wyłącza możliwość odzyskania przez organ krajowy odsetek od kwot należnych mu od Komisji w okolicznościach niniejszej sprawy?

(iii)

W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie i): czy prawo UE wyłącza możliwość, aby krajowy organ lub sąd, skorzystał z przysługującego mu uznania dla nieprzyznania w takiej sytuacji odsetek przy rozstrzyganiu o zwrocie na rzecz osoby będącej w położeniu skarżącej?


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006, Dz.U. L 321, s. 1

(2)  Dz.U. L 178. s. 1

(3)  Decyzja Rady z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 253, s. 42

(4)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot, Dz.U. L 130, s. 1