5.6.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 148/19


High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division által 2010. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — British Sugar plc kontra Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(C-147/10. sz. ügy)

2010/C 148/29

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Az alapeljárás felei

Felperes: British Sugar plc

Alperes: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Érvénytelen-e az 1193/2009/EK bizottsági rendelet (1), tekintettel a C-5/06. és C-23/06–C 36/06. sz., Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen egyesített ügyekben 2008. május 8-án hozott ítéletre (EBHT 2008., I-3231. o.), illetve a C-175/07.–C-184/07. sz., SAFBA egyesített ügyekben 2008. október 6-án hozott végzésre (EBHT 2008., I-142. o.)?

2.

Érvénytelen-e egyébként az 1193/2009/EK bizottsági rendelet, tekintettel elfogadásának jogalapjára, nevezetesen a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (2)?

3.

A cukortermelési illetékek 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös és 2005/2006-os gazdasági években történt túlfizetésére tekintettel fizetendő kompenzáció kiszámítása során az alkalmazandó átváltási árfolyam és az átváltási időpont olyan kérdés-e, amelyet a közösségi jog alapján kell meghatározni? Amennyiben igen, úgy értelmezhető-e akként az 1193/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikke, hogy kompenzációt az akkor érvényes valutaárfolyam alapján kell fizetni, amikor a túlfizetett illetéket eredetileg kiszámították? Amennyiben igen, érvényes-e az 1193/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikke?

4.

A kamatokhoz kapcsolódóan:

i.

Kizárja-e a közösségi jog a felperesével azonos helyzetben lévő személyt abból, hogy az érvénytelen bizottsági rendelet következtében túlfizetett összegek után járó kamatot visszakövetelje a termelési illetékek beszedésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól akkor, ha a termelési illetékek beszedésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság számára kizárt a részére visszafizetendő megfelelő összegek után járó kamatok visszakövetelése a Bizottságtól?

ii.

Amennyiben a fenti (i) pontban feltett kérdésre igenlő választ kell adni, a saját forrásokról szóló közösségi szabályozás (a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (3) és a végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (4)) helyes értelmezése a jelen ügy körülményei között kizárja-e a termelési illetékek beszedésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság számára a részére visszafizetendő összegek utáni kamatok Bizottságtól való visszakövetelését?

iii.

Amennyiben a fenti (i) pontban feltett kérdésre nemleges választ kell adni, kizárja-e a közösségi jog a nemzeti bíróságokat vagy nemzeti hatóságokat abból, hogy mérlegelési jogkörükben eljárva ne ítéljenek meg kamatot akkor, ha valamely felperessel azonos helyzetben lévő személy részére kompenzációt ítélnek meg?


(1)  Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 1. o.)

(2)  HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 33. kötet, 17. o.

(3)  Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i tanácsi határozat (HL L 253., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 200. o.)

(4)  A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.)