5.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division on esittänyt 29.3.2010 — British Sugar plc v. Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Asia C-147/10)

2010/C 148/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Pääasian asianosaiset

Kantaja: British Sugar plc

Vastaaja: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko komission asetus (EY) N:o 1193/2009 (1) pätemätön, kun otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-5/06 ja C-23/06–C-36/06, Zuckerfabrik Jülich AG vastaan Hauptzollamt Aachen (tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3231) ja yhdistetyissä asioissa C-175/07–C-184/07, SAFBA, annettu määräys (määräys 6.10.2008, Kok., s. I-142*)?

2)

Onko komission asetus (EY) N:o 1193/2009 muilta osin pätemätön, kun otetaan huomioon sen antamiseen käytetty oikeusperusta eli sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19.6.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001 (2)?

3)

Onko valuutanvaihtokurssi ja -päivä, joita sovelletaan laskettaessa sokerin tuotantomaksujen markkinointivuosilta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 aiheettomasti maksetuista määristä palautettavia korvauksia Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltävä seikka? Jos näin on, onko komission asetuksen (EY) N:o 1193/2009 6 artiklaa tulkittava siten, että korvausten maksamiseen on sovellettava vaihtokurssia, joka oli voimassa liikaa maksetun tuotantomaksun suorittamisen ajankohtana? Jos vastaus on myönteinen, onko komission asetuksen (EY) N:o 1193/2009 6 artikla pätevä?

4)

Korkoja koskevat kysymykset:

i)

Onko unionin lainsäädännön vastaista, että kantajan asemassa oleva henkilö vaatii korkoja pätemättömän asetuksen vuoksi liikaa maksetuista määristä kansalliselta viranomaiselta, jolla on valtuudet periä tuotantomaksuja, kun tuotantomaksujen perimisestä vastaava kansallinen viranomainen ei voi periä komissiolta korkoja näistä vastaavista määristä?

ii)

Jos vastaus edellä olevaan i) kohtaan on myönteinen, onko omia varoja koskevaa unionin lainsäädäntöä (päätöstä 2000/597/EY, Euratom (3) ja sen täytäntöönpanoasetusta (EY) N:o 1150/2000 (4)) tulkittava siten, että on kyseisen lainsäädännön vastaista, että tuotantomaksujen perimisestä vastaava kansallinen viranomainen perii komissiolta korkoa sille takaisin maksettavista määristä nyt käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa?

iii)

Jos vastaus edellä olevaan i) kysymykseen on kielteinen, onko unionin lainsäädännön vastaista, että kansallinen tuomioistuin tai viranomainen käyttää mahdollista harkintavaltaansa jättääkseen maksamatta korkoa tilanteessa, jossa se velvoittaa palauttamaan liikaa perittyjä maksuja kantajan asemassa olevalle henkilölle?


(1)  Komission asetus (EY) N:o 1193/2009, annettu 3 päivänä marraskuuta 2009, asetusten (EY) N:o 1762/2003, (EY) N:o 1775/2004, (EY) N:o 1686/2005 ja (EY) N:o 164/2007 oikaisemisesta ja sokerialan tuotantomaksujen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006

EUVL L 321, s. 1

(2)  EYVL L 178, s. 1

(3)  Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä

EYVL L 253, s. 42

(4)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta

EYVL L 130, s. 1