5.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 148/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division dne 29. března 2010 — British Sugar plc v. Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Věc C-147/10)

2010/C 148/29

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: British Sugar plc

Žalovaná: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Předběžné otázky

1)

Je nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 (1) neplatné s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 8. května 2008, Zuckerfabrik Jülich AG v. Hauptzollamt Aachen (C 5/06 a C 23/06 až C 36/06, Sb. rozh. s. I 3231) a usnesení Soudního dvora ze dne 6. října 2008, SAFBA, (C 75/07 až C 184/07, Sb. rozh. s. I 142*)?

2)

Je nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 neplatné s ohledem na právní základ, podle kterého bylo přijato, tedy nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (2)?

3)

Má být použitelný směnný kurs a datum převodu při výpočtu náhrady, která má být zaplacena z důvodu přeplatků na dávkách z výroby cukru v hospodářských letech 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, určen podle práva Evropské unie? Je třeba v případě kladné odpovědi článek 6 nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 vykládat tak, že vyžaduje, aby náhrada byla zaplacena za použití směnných kursů, které se použily v době, kdy byla přeplacená dávka původně vypočtena? Je článek 6 nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 v případě kladné odpovědi platný?

4)

Ve vztahu k úrokům:

i)

Brání právo EU tomu, aby osobě v postavení žalobkyně byly vnitrostátním orgánem příslušným pro vybírání dávek z výroby zaplaceny úroky z částek přeplacených v důsledku neplatného nařízení Komise za okolností, kdy vnitrostátní orgán příslušný pro vybírání dávek z výroby není oprávněn požadovat od Komise zaplacení úroků z odpovídajících částek, které mu mají být vráceny?

ii)

Je-li odpověď na otázku i) výše kladná, brání správný výklad právních předpisů EU týkajících se vlastních zdrojů [rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom (3) a jeho prováděcí nařízení (ES) č. 1150/2000 (4) ] tomu, aby za okolností v projednávané věci vnitrostátní orgán příslušný pro vybírání dávek z výroby získal úroky z částek, které mu mají být vráceny Komisí?

iii)

Je-li odpověď na otázku i) výše záporná, brání právo EU tomu, aby vnitrostátní soud či orgán vykonal svou případnou posuzovací pravomoc a nepřiznal úhradu úroků za takových okolností, kdy je vydáváno soudní rozhodnutí vůči osobě v postavení žalobkyně?


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 1193/2009, ze dne 3. listopadu 2009, kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru (Úř. věst. L 321, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 253, s. 42; Zvl. vyd. 01/03, s. 200).

(4)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, s. 1; Zvl. vyd. 01/03, s. 169).