5.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/19


Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division на 29 март 2010 г. — British Sugar plc/Rural Payments Agency — Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Дело C-147/10)

2010/C 148/29

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Страни в главното производство

Жалбоподател: British Sugar plc

Ответник: Rural Payments Agency — Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Преюдициални въпроси

1.

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията (1) предвид Решение от 8 май 2008 г. по дело Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-5/06 и C-23/06—C-36/06, Сборник, стр. I-3231) и Определение 6 октомври 2008 г. по дело SAFBA, (C-175/07— C-184/07, Сборник, стр. I-142*)?

2.

Невалиден ли е, от друга страна, Регламент (ЕО) № 1193/2009, предвид правното основание, на което е бил приет, а именно Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 година относно общата организация на пазара в сектора на захарта (2)?

3.

При изчисляване на обезщетението, което трябва да се плати на основание надплатените налози върху производството на захар за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, трябва ли приложимият обменен курс и датата на обмяната да бъдат определени съгласно правото на Европейския съюз? Ако това е така, член 6 от Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията трябва ли да бъде тълкуван в смисъл, че изисква обезщетението да бъде платено в зависимост от обменните курсове, приложими към момента на първоначалното изчисляване на надплатения налог? Ако това е така, валиден ли е член 6 от Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията?

4.

По отношение на лихвите:

i)

Правото на ЕС допуска ли лице в положението на жалбоподателя да получи от националния орган, компетентен да събира налога върху производството, лихви върху надплатените в резултат от невалиден регламент на Комисията суми, в случай, че този орган не може да получи лихвите върху съответните суми, които трябва да му бъдат изплатени от Комисията?

ii)

Ако отговорът на въпрос i) по-горе е утвърдителен, законодателството на ЕС относно собствените ресурси (Решение 2000/597/ЕО, Евратом (3) и Регламент (ЕО) № 1150/2000 за неговото прилагане (4)), тълкувано правилно, допуска ли компетентен държавен орган, който събира налога върху производството, да получава лихвите върху сумите, които трябва да му изплати Комисията, при обстоятелства, каквито са налице по настоящото дело?

iii)

Ако отговорът на въпрос i) е отрицателен: правото на ЕС допуска ли национален съд или орган да упражнят правото си на преценка, като не присъдят лихви в случай на присъждане на обезщетение на лице, което се намира в положението на жалбоподателя?


(1)  Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за поправка на регламенти (ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) № 164/2007 и за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006 (ОВ L 321, стр. 1).

(2)  ОВ L 178, стp. 1.

(3)  Решение на Съвета от 29 септември 2000 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, стр. 42; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 206).

(4)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 184).