2.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 296/224


Onsdagen den 6 april 2011
Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete ***I

P7_TA(2011)0138

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 april 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

2012/C 296 E/37

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0145),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0107/2010),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av bidragen från Portugals parlament och Italiens senat till förslaget till lagstiftningsakt,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 juli 2010 (1),

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 mars 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0017/2011).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 44, 11.2.2011, s. 171.


Onsdagen den 6 april 2011
P7_TC1-COD(2010)0080

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 april 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 693/2011)