2.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 156/12


Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropske unije

2012/C 156/07

V skladu z drugo alineo člena 9(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) se pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropske unije (2) spremenijo:

Stran 99

2309   Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Predzadnji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Proizvodi z vsebnostjo škroba, nižjo od 0,5 %, se ne obravnavajo, kot da vsebujejo škrob. Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) se uporablja za določitev glukoze (Uredba Komisije (ES) št. 904/2008 (UL L 249, 18.9.2008, str. 9)).“


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL C 137, 6.5.2011, str. 1.