2.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/12


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

2012/C 156/07

Na základe článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej Únie (2) týmto menia a dopĺňajú takto:

Strana 99

2309   Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Predposledný odsek sa nahrádza týmto textom:

„Výrobky s obsahom škrobu nižším ako 0,5 % sa nepovažujú za výrobky obsahujúce škrob. Na určenie glukózy sa používa vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC) [nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008, Ú. v. EÚ L 249, 18.9.2008, s. 9]“.


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 137, 6.5.2011, s. 1.