2.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/12


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

2012/C 156/07

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Bladzijde 99

2309   Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

De voorlaatste alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

„Producten met een zetmeelgehalte van minder dan 0,5 gewichtspercent mogen niet worden aangemerkt als zetmeel bevattend. Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) moet worden gebruikt voor de bepaling van het glucosegehalte (Verordening (EG) nr. 904/2008 (PB L 249 van 18.9.2008, blz. 9)).”


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB C 137 van 6.5.2011, blz. 1.