2.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 156/12


Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

2012/C 156/07

Remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) 9 straipsnio 1 dalies a punkto antrąja įtrauka, Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (2) iš dalies keičiami taip:

99 puslapis

2309   Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Priešpaskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Produktai, kuriuose krakmolo kiekis mažesnis kaip 0,5 %, neturi būti laikomi produktais, kurių sudėtyje yra krakmolo. Gliukozės kiekiui nustatyti naudojama didelio slėgio skysčių chromatografija (HPLC) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 904/2008, OL L 249, 2008 9 18, p. 9).“


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL C 137, 2011 5 6, p. 1.