2.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/12


Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

2012/C 156/07

Muutetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan nojalla Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2) seuraavasti:

Sivu 99

2309   Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Korvataan toiseksi viimeinen kappale seuraavasti:

”Tuotteita, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 0,5 prosenttia, ei tulisi pitää tärkkelystä sisältävinä. Glukoosin määrittämiseksi on käytettävä korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa (HPLC) (komission asetus (EY) N:o 904/2008 (EUVL L 249, 18.9.2008, s. 9).”


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUVL C 137, 6.5.2011, s. 1.