2.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/12


Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

2012/C 156/07

Vastavalt nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (1) artikli 9 lõike 1 punkti a teisele taandele muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi (2) järgmiselt:

Lehekülg 99

2309   Loomasöödana kasutatavad tooted

Eelviimane lõik asendatakse järgmisega:

„Tooteid tärklisesisaldusega alla 0,5 % ei tuleks pidada tärklist sisaldavaks. Glükoosi määramiseks kasutatakse kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat (HPLC) (komisjoni määrus (EÜ) nr 904/2008 (ELT L 249, 18.9.2008, lk 9)).”


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  ELT C 137, 6.5.2011, lk 1.