2.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/12


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

2012/C 156/07

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) druhé odrážky nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2) mění takto:

Strana 99

2309   Přípravky používané k výživě zvířat

Předposlední odstavec se nahrazuje tímto:

„U produktů s obsahem škrobu nižším než 0,5 % se má za to, že škrob neobsahují. K určení glukosy se použije vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) (nařízení Komise (ES) č. 904/2008; Úř. věst. L 249, 18.9.2008, s. 9).“


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 137, 6.5.2011, s. 1.