2.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/12


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

2012/C 156/07

Съгласно член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

Стр. 99

2309   Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Предпоследният параграф се заменя със следния текст:

„Продукти със съдържание на скорбяла, по-ниско от 0,5 %, не следва да се считат за съдържащи скорбяла. Съдържанието на глюкоза се определя чрез хроматография в течна фаза с висока точност (HPLC) (Регламент (ЕО) № 904/2008 на Комисията (ОВ L 249, 18.9.2008 г, стp. 9)).“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 137, 6.5.2011 г., стр. 1.