29.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/34


Rettens dom af 5. juni 2019 — Siragusa mod Rådet

(Sag T-616/17) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - udtræden af tjenesten - ansøgning om pensionering - ændring af vedtægtsbestemmelserne efter ansøgningen - tilbagetrækning af en tidligere afgørelse - ansvar)

(2019/C 255/44)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer og M. Veiga, derefter ved M. Bauer og R. Meyer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Parlamentet (først ved M. Rantala og Í. Ní Riagáin Düro, derefter ved I. Lázaro Betancor og C. González Argüelles, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand dels om annullation af Rådets afgørelse af 12. november 2014 om tilbagetrækning af den tidligere afgørelse fra Rådet om godkendelse af sagsøgerens ansøgning om førtidig pensionering af 11. juli 2013, dels om erstatning af det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af denne afgørelse.

Konklusion

1)

Afgørelsen fra Rådet for Den Europæiske Union af 12. november 2014 om tilbagetrækning af den tidligere afgørelse fra Rådet om godkendelse af Sergio Siragusas ansøgning om førtidig pensionering af 11. juli 2013, annulleres.

2)

Rådet betaler Sergio Siragusa et beløb på 5 000 EUR, med tillæg af morarenter, der beregnes fra afsigelsen af nærværende dom og indtil fuld betaling er sket, med den sats, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har fastsat for sine vigtigste refinansieringstransaktioner, forhøjet med to procentpoint.

3)

I øvrigt forkastes erstatningspåstanden.

4)

Rådet bærer sine egne omkostninger og betaler de af Sergio Siragusa afholdte omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sag F-124/15 og sag T-678/16 P.

5)

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sag F-124/15 og sag T-678/16 P.


(1)  EUT C 414 af 14.12.2015 (sag oprindeligt registreret ved EU-Personaleretten under sagsnr. F-124/15 og overført til Den Europæiske Unions Ret den 1.9.2016).