23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 434/142


P7_TA(2012)0509

Oceliarsky priemysel EÚ

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2012 o oceliarskom priemysle EÚ (2012/2833(RSP))

(2015/C 434/15)

Európsky parlament,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktorá má korene v Zmluve o ESUO,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o oceliarstve a reštrukturalizácii, prevode a uzatváraní podnikov v EÚ,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a Chartu základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva,

so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. februára 2011 s názvom Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami (COM(2011)0025),

so zreteľom na stratégiu Európa 2020,

so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva (COM(2012)0582),

so zreteľom na otázku o oceliarskom priemysle v EÚ položenú Komisii (O-000184/2012 – B7-0368/2012),

so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže od skončenia platnosti zmluvy o založení ESUO sa odvetvia uhlia a ocele riadia ustanoveniami Zmluvy o EÚ;

B.

keďže jedným z cieľov Európskej únie je podporovať výrobný priemysel a zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť, udržateľnosť ako aj schopnosť reagovať na meniace sa podmienky na trhoch v rámci EÚ, ako aj mimo nej, keďže je to nevyhnutné pre rast a prosperitu v Európe;

C.

keďže európsky oceliarsky priemysel bojuje so zásadným poklesom dopytu, čo spôsobuje postupnú stratu pracovných miest a konkurencieschopnosti,

D.

keďže oceliarsky priemysel má strategický význam pre hospodárstvo EÚ a keďže je v záujme celej Európskej únie zachovať činnosti, ktoré tvoria jej priemyselnú štruktúru, a zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie prostredníctvom domácej výroby;

E.

keďže konkurencieschopný európsky oceliarsky priemysel je základom rozvoja a tvorby hodnôt v mnohých významných priemyselných odvetviach, napríklad v automobilovom, stavebnom a strojárenskom odvetví;

F.

keďže oceliarstvo čelí závažným problémom, ako sú významný pokles dopytu, silná konkurencia výrobkov dovážaných z tretích krajín, kde platia iné predpisy a normy, komplikovaný prístup k surovinám a zvýšené náklady, ktoré viedli k reštrukturalizácii, fúziám a strate pracovných miest;

G.

keďže zamestnanosť v oceliarstve poklesla z 1 milióna pracovných miest v roku 1970 na 3 69  000 v roku 2012 a keďže počet pracovníkov v spracovateľských odvetviach sa ráta na milióny,

H.

keďže podľa údajov zverejnených Komisiou vývoz ocele z EÚ dosiahol v roku 2010 objem 33,7 milióna ton (32 miliárd EUR), pričom najväčšie trhy pre tento vývoz ocele z EÚ predstavujú Turecko, USA, Alžírsko, Švajčiarsko, Rusko a India, zatiaľ čo dovoz ocele do EÚ dosiahol v roku 2010 objem 26,8 milióna ton (18 miliárd EUR), pričom najväčšími dodávateľmi boli Rusko, Ukrajina, Čína, Turecko, Južná Kórea, Švajčiarsko a Srbsko;

I.

keďže súčasná kríza spôsobuje pracovníkom a regiónom, ktorých sa týka, obrovské sociálne problémy a keďže podniky prechádzajúce reštrukturalizáciou musia konať sociálne zodpovedným spôsobom, pretože zo skúseností vieme, že úspešnú reštrukturalizáciu nemožno dosiahnuť bez zodpovedajúceho sociálneho dialógu;

J.

keďže odvetvia špičkových technológií, ako to možno pozorovať na príklade oceliarskeho odvetvia, sa považujú za vzor technologického know-how, a preto ich treba zachovať prijatím okamžitých opatrení, ktoré by zabránili ich premiestneniu mimo územia EÚ;

1.

žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla jasný obraz o situácii vzhľadom na významné zmeny, ku ktorým dochádza v oceliarskom priemysle v Európe; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia pozorne sledovala aktuálny vývoj s cieľom ochrániť priemyselné dedičstvo Európy a príslušnú pracovnú silu;

2.

pripomína, že po skončení platnosti zmluvy o založení ESUO je Komisia oprávnená riešiť hospodársky a sociálny vplyv vývoja v európskom oceliarskom priemysle, a vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy pozitívne skúsenosti s ESUO a ustanovila tripartitný orgán (odborové zväzy, priemysel a Komisia), ktorý by pracoval na budúcom rozvoji európskeho oceliarskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť predvídanie ďalšieho vývoja, konzultácie a poskytovanie informácií pracovníkom a zaručiť plný súlad s právnymi požiadavkami smernice o európskej zamestnaneckej rade (1);

3.

vyzýva Komisiu, aby dôsledne zvážila strategické strednodobé a dlhodobé iniciatívy na podporu a udržanie oceliarskeho priemyslu a jeho spracovateľských odvetví;

4.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby kládla väčší dôraz na priemyselnú politiku s cieľom oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v konfrontácii so svetovým trhom, a to v záujme účinného zaručenia rovnakých podmienok pri zabezpečení vysokých sociálnych a environmentálnych noriem v EÚ a nasmerovania úsilia na dosiahnutie reciprocity v rámci tretích krajín;

5.

nazdáva sa, že oživenie hospodárstva závisí aj od silnejšieho spracovateľského priemyslu; poukazuje na kľúčovú úlohu ocele pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti strategických spracovateľských odvetví, ktoré by v dôsledku zníženia objemu európskeho oceliarskeho priemyslu utrpeli straty a stali by sa závislými od dovozu z tretích krajín, čo by ich ohrozilo;

6.

víta iniciatívu Komisie vypracovať do júna 2013 európsky akčný plán pre oceliarske odvetvie, no zdôrazňuje, že ho treba predložiť čo najskôr;

7.

vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie nepredĺžiť po 31. decembri 2012 uplatňovanie predchádzajúceho systému dohľadu nad dovozom oceliarskych výrobkov a oceľových potrubí ustanoveného nariadením Komisie (EÚ) č. 1241/2009 (2), a aby tento systém začlenila do akčného plánu;

8.

žiada Komisiu, aby do svojho akčného plánu zahrnula mobilizáciu všetkých dostupných nástrojov EÚ, ako je intenzívnejší výskum, vývoj a inovácie, najmä v oblastiach energetickej efektívnosti a účinného využívania zdrojov, cielených investícií Európskej investičnej banky, aktívnej politiky zameranej na získavanie zručností a na rekvalifikáciu pracovníkov a v prípade potreby potenciálneho využívania finančných nástrojov EÚ, ako sú Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ako aj ďalších stimulov motivujúcich na investovanie do príslušného odvetvia a na jeho modernizovanie;

9.

domnieva sa, že takýto akčný plán by sa mal tiež zaoberať aj spôsobmi riešenia a znižovania vysokých nákladov na energie a suroviny, ktoré sú hrozbou pre konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že energetická efektívnosť a účinné využívanie zdrojov môžu prispieť k významným úsporám nákladov, pričom v tomto smere víta európske verejno-súkromné partnerstvo SPIRE, naliehavo však žiada Komisiu a samotné odvetvie oceliarstva, aby aj naďalej skúmali dostupné možnosti, podporovali vytváranie podnikateľských konzorcií a presadzovali výrobný proces s uzavretým cyklom, zameraný na pretavenie a opätovné využitie šrotu, vzhľadom na obmedzené zásoby surovín v súčasnosti i budúcnosti;

10.

vyzýva Komisiu, aby pri prebiehajúcej revízii platných pravidiel o štátnej pomoci brala do úvahy oceliarsky priemysel a aby posúdila uskutočniteľnosť zavedenia osvedčovania kvality výrobkov oceliarskeho priemyslu;

11.

vyzýva Komisiu, aby monitorovala činnosti súvisiace s reštrukturalizáciou alebo premiestňovaním a aby od prípadu k prípadu zabezpečila, aby sa tieto činnosti vykonávali za prísneho dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti hospodárskej súťaže; domnieva sa, že monitorovať by sa mali aj potenciálne prípady zneužitia dominantného postavenia na trhu;

12.

víta projekty, ako je konzorcium ULCOS [Ultra-low Carbon Dioxide Steelmaking (výroba ocele pri extrémne nízkych emisiách CO2)], ktoré slúži ako príklad inovatívnej iniciatívy v oblasti výskumu a rozvoja s cieľom prispieť k zníženiu emisií CO2 v oceliarskom priemysle, a zdôrazňuje potrebu priebežných investícií do činností v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú nevyhnutné na opätovné oživenie a obnovu tohto sektora;

13.

vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala budúci vývoj v podnikoch so sídlom v mestách Florange, Liège, Terni, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roşu, Terst, Silesia, Reşiţa, Targoviste, Călăraşi, Hunedoara, Buzău, Braila, Borlänge, Luleå, Oxelösund, ako aj na iných miestach, ktorých integrita je ohrozená, a to s cieľom ubezpečiť sa, že konkurencieschopnosť európskeho oceliarskeho odvetvia a jeho význam ako odvetvia zamestnanosti nebudú ohrozené;

14.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 54.