23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 434/142


P7_TA(2012)0509

Стоманодобивната промишленост на ЕС

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната промишленост на ЕС (2012/2833(RSP))

(2015/C 434/15)

Европейският парламент,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, чиито основи са в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС),

като взе предвид своите предходни резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и Хартата на Общността за основните социални права на работниците,

като взе предвид съобщението на Комисията от 2 февруари 2011 г., озаглавено „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“ (COM(2011)0025),

като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

като взе предвид въпроса до Комисията относно стоманодобивната промишленост на ЕС (O-000184/2012 — B7-0368/2012),

като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.

като има предвид, че след изтичането на Договора за ЕОВС секторите на въгледобива и стоманодобива се уреждат от разпоредбите на Договора за ЕС;

Б.

като има предвид, че една от целите на Европейския съюз е оказването на подкрепа за преработващата промишленост и осигуряване на нейната конкурентоспособност, устойчивост и съответствие с променящите се пазарни условия във и извън Европа, тъй като тя е от съществено значение за растежа и благоденствието в Европа;

В.

като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост страда от значителен спад в търсенето, който предизвика задълбочаваща се загуба на работни места и конкурентоспособност;

Г.

като има предвид, че стоманодобивната промишленост е от стратегическо значение за икономиката на ЕС и като има предвид, че е в интерес на целия Европейски съюз да поддържа дейностите, които съставляват неговата промишлена структура, и да гарантира сигурността на доставките посредством местно производство;

Д.

като има предвид, че конкурентоспособната европейска стоманодобивна промишленост представлява гръбнака на развитието и създаването на добавена стойност за много основни промишлени сектори като например автомобилния сектор, строителния сектор и сектора на машинното инженерство;

Е.

като има предвид, че стоманодобивната промишленост е изправена пред значителни предизвикателства като значителен спад в търсенето, силна конкуренция от вноса от трети държави с различна нормативна уредба и стандарти, труден достъп до суровини и по-високи разходи, които доведоха до преструктуриране, промишлени сливания и загуба на работни места;

Ж.

като има предвид, че заетостта в стоманодобивния сектор се е свила от 1 милион работни места през 1970 г. до около 3 69  000 през 2012 г. и като има предвид, че броят на работниците в секторите надолу по веригата е от порядъка на милиони;

З.

като има предвид, че съгласно публикуваните от Комисията данни износът на стомана от ЕС през 2010 г. е достигнал 33,7 милиона тона (32 милиарда евро), като най-големите пазари за износа на стомана от ЕС са Турция, САЩ, Алжир, Швейцария, Русия и Индия, докато вносът на стомана в ЕС през 2010 г. е достигнал 26,8 милиона тона (18 милиарда евро), като най-големите източници на внос са Русия, Украйна, Китай, Турция, Южна Корея, Швейцария и Сърбия;

И.

като има предвид, че настоящата криза създава големи социални трудности за засегнатите работници и региони и като има предвид, че участващите в преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че успешното преструктуриране може да бъде постигнато само с достатъчен социален диалог;

Й.

като има предвид, че високотехнологичните сектори — както е илюстрирано чрез стоманодобивния сектор — се разглеждат като модел на технологично ноу-хау и поради това трябва да бъдат запазени чрез предприемане на незабавни действия, за да се избегне преместването им извън територията на ЕС;

1.

Изисква Комисията да представи в краткосрочен план ясна картина на обстановката по отношение на основните промени, настъпващи в стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че е важно Комисията да наблюдава внимателно текущите процеси, с цел да съхрани промишленото наследство на Европа и заетата работна сила;

2.

Припомня, че Комисията има право, след изтичането на Договора за ЕОВС, да разгледа икономическото и социалното въздействие на процесите в европейската стоманодобивна промишленост и призовава Комисията да вземе под внимание положителния опит на ЕОВС и да създаде тристранен орган (профсъюзи, промишленост и Комисията), който да работи за по-нататъшно развитие на европейската стоманодобивна промишленост, да осигури предвиждане, консултации и предоставяне на информация на работниците и да гарантира пълно спазване на правните изисквания на Директивата относно европейските работническите съвети (1);

3.

Призовава Комисията внимателно да обмисли стратегическите инициативи в средносрочен и дългосрочен план за подпомагане и запазване на стоманодобивната промишленост и нейните сектори надолу по веригата;

4.

Настоятелно призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на промишлената политика, за да се съживи конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар с оглед гарантиране на действителни равнопоставени условия на конкуренция като същевременно се гарантират високи социални и екологични стандарти в ЕС и се работи за постигане на реципрочност в трети държави;

5.

Счита, че европейското икономическо възстановяване зависи също така от една по-силна преработваща промишленост; посочва, че стоманата играе ключова роля за гарантиране на конкурентоспособността на сектори със стратегическо значение надолу по веригата, които биха били засегнати от свиването на европейската стоманодобивна промишленост и биха станали зависими от вноса от трети държави, което ще ги направи уязвими;

6.

Приветства инициативата на Комисията за разработване на европейски план за действие за стоманодобивния сектор до юни 2013 г., но подчертава необходимостта той да бъде представен във възможно най-кратки срокове;

7.

Призовава Комисията да преразгледа своето решение да не удължава срока на действие на системата за предварителен надзор на вноса на продукти от стомана и стоманени тръби след 31 декември 2012 г. съгласно установеното в Регламент (ЕС) № 1241/2009 (2) на Комисията, както и да включи тази система в плана за действие;

8.

Настоятелно призовава Комисията да включи в своя план за действие мобилизирането на всички налични инструменти на ЕС, като например засилване на научноизследователската и развойната дейност, по-специално в областта на енергийната и ресурсната ефективност, целево инвестиране от Европейската инвестиционна банка, активна политика за умения и преквалификация на работниците, потенциалното използване на финансовите инструменти на ЕС като например Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, когато е необходимо, както и други стимули, които допринасят за инвестиции и модернизиране на сектора;

9.

Счита, че подобен план за действие следва също да разгледа начини за справяне и намаляване на високите разходи за енергия и суровини, които представляват заплаха за конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост; във връзка с това подчертава, че енергийната и ресурсната ефективност могат да генерират значително намаляване на разходите и приветства в това отношение европейското публично-частно партньорство SPIRE, като въпреки това настоятелно призовава Комисията и самия стоманодобивен сектор да продължат с проучването на наличните възможности, да съдействат за създаването на бизнес консорциуми и да насърчат производствена система със затворен цикъл, имаща за цел възстановяване и повторно използване на скрап предвид настоящото и бъдещото ограничаване на доставките на суровини;

10.

Призовава Комисията да вземе предвид стоманодобивната промишленост в текущия си преглед на действащите правила за държавна помощ и да извърши оценка на възможността за въвеждане на сертификат за качество на продукти от стомана;

11.

Призовава Комисията да наблюдава дейностите по преструктуриране и преместване и за всеки конкретен случай да гарантира, че те се извършват при строго спазване на правото на Съюза в областта на конкуренцията; счита, че следва да се наблюдават и евентуалните злоупотреби с господстващо пазарно положение;

12.

Приветства проекти като консорциума за производство на стомана с изключително ниски равнища на въглероден диоксид (ULCOS), който служи за пример на новаторска инициатива в областта на научноизследователската и развойната дейност с цел да подпомогне стоманодобивната промишленост допълнително да намали емисиите си на CO2 и подчертава необходимостта от текущи инвестиции в изследователски и новаторски дейности, които имат решаващо значение за рестартирането и обновяването на този сектор;

13.

Призовава Комисията да следи отблизо бъдещото развитие на положението в предприятия, разположени във Флоранж, Лиеж, Терни, Калати, Шифланж, Пиомбино, Кампиа Турци, Роданж, Отелу Росу, Триест, Шлезия, Решита, Търговище, Кълъраш, Хунедоара, Бузъу, Браила, Борленг, Лулеа, Оксельосънд и на други места, чиято цялост е изложена на риск, за да се гарантира, че конкурентоспособността на европейския стоманодобивен сектор и значението му като сектор на заетост не са застрашени;

14.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.


(1)  ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64.

(2)  ОВ L 332, 17.12.2009 г., стр. 54.