23.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 55/6


Bimbo, SA 10. detsembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-569/10: Bimbo, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-591/12)

2013/C 55/09

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Bimbo, SA (esindajad: C. Prat, barrister R. Ciullo)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused); Panrico SA

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (seitsmes koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas, T-569/10,

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 7. oktoobri 2010. aasta otsus (asi R 838/2009-4), kuna see rikub määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b;

mõista kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse toetuseks esitab apellant üheainsa väite määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta.

Täpsemalt väidab apellant, et Üldkohus:

a)

tegi õigusvea, omistades iseseisva eristava tähenduse osale DOUGHNUTS üksnes järelduse põhjal, et see osa on keskmiselt eristusvõimeline ja Hispaania tarbija seisukohalt igasuguse tähenduseta, ning sellest tulenevalt ei moodusta ühtset tervikut või loogilist kogumit osaga BIMBO, jättes põhjendamata, miks osa DOGHNUTS keskmine eristusvõime ja tähenduse puudumine annab sellele osale automaatselt asjaomase avalikkuse seisukohalt iseseisva eristava tähenduse; ja

b)

tegi õigusvea, niivõrd, kui ta põhistas segiajamise tõenäosuse tuvastamist sisuliselt eeldusega, et osal DOGHNUTS on iseseisev eristav tähendus, jättes arvestamata kõigi juhtumi asjaoludega ja eelkõige asjaoluga, et mitmeosalise kaubamärgi esimene osa on mainekas kaubamärk. Teisisõnu, Üldkohus tõlgendas kohtuotsuses Medion esitatud põhimõtteid nii, et kui tuvastatakse mitmeosalise kaubamärgi ühe osa iseseisev eristav tähendus, siis ei ole segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel vaja analüüsida juhtumi kõiki või mõnda eriomast asjaolu, mis on vastuolus segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise doktriiniga.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).