01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


31977D0063


L 013/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 декември 1976 година

за изменение на Решение 71/306/EИО относно създаване на Консултативен комитет за обществени поръчки

(77/63/EИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че изпълнението на мерките, приети от Съвета в областта на обществените поръчки за доставки може да създаде проблеми,

които е желателно да бъдат проучени в еднакъв аспект с тези, възникващи в областта на обществените поръчки за строителни работи,

РЕШИ:

Член 1

Решение 71/306/EИО се изменя, както следва:

a)

в член 1 думата „строителни работи“ се заличава;

б)

в член 2 непосредствено след думите „строителни работи“ се добавят думите „и договори за доставки“; и

в)

във член 3, втори параграф думите „един заместник“ се заличават и се заменят с думите „един или двама заместници“.

Член 2

От датата, на която решението влиза в сила, Комитетът се преименува на Консултативен комитет за обществени поръчки.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

То влиза в сила от датата на неговото публикуване.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1976 година.

За Съвета

Председател

A. P. L. M. M. van der STEE